Статьи:

 1. Одаренко Т. Е. Исследование особенностей функционирования производственного потенциала строительных бригад и их роль в оценке возможностей роста экономической результативности строительных организаций // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. № 59. – К.: Техніка, 2004. – С. 33-41.
 2. Одаренко Т. Е., Стадник Г.В., Киевец С.В. Задачи подготовки специалистов-эконо-мистов для строитель-ной отрясли на современном этапе развития экономики Украины // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. № 62. – К.: Техніка, 2005. – С. 43-56.
 3. Одаренко Т. Е., Пасичный В. А. Механизм материального стимулирования труда работников предприятия // Вісник Харківського національного університету ім. Каразіна: зб. наукових праць. № 663. – Харків, 2005. – С. 94-96.
 4. Одаренко Т. Е., Пасичный В. А. Рекомендации по формированию фондов заработной платы отдельных групп работников строительной фирмы // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. № 77. – К.: Техніка, 2006. – С. 230-234.
 5. Одаренко Т. Є. Про особливості формування тарифної системи оплати робітників будівельних підприємств // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: 2007. – Т.5, №233.– С. 1300-1307.
 6. Одаренко Т. Є. Аспекти формування тарифної ставки робітника будівельного підприємства // Економіка та держава. – К.:, 2008. – №5. –
  С. 104-108.
 7. Одаренко Т. Є., Пасічний В. О. Оцінка виробничого потенціалу трудових колективів на підприємствах будівельної галузі // Україна: аспекти праці. – К.: 2008. – №1. – С. 45-50.
 8. Одаренко Т. Є. Методичні особливості визначення матеріальної відповідальності працівників структурних підрозділів будівельних підприємств // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. № 82. – К.: Техніка, 2008. – С. 322-326.
 9. Одаренко Т. Е. Особенности внедрения гибкой системы дополнительных социальных льгот на строительных предприятиях // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. № 83. – К.: Техніка, 2008. – С. 333-337.
 10. Одаренко Т. Є. Розробка системи матеріальної відповідальності працівників з урахуванням особливостей будівельних підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2008. – №23. – С. 129-134.
 11. Одаренко Т. Є. Формування модифікованої ЗСП для будівельних підприємств з використанням моделі проекції оцінювання та стимулювання діяльності працівників // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2008. - №24. – С. 92-104.
 12. Одаренко Т. Е. Формирование модифицированной сбалансированной системы показателей для строительных предприятий // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. № 89 – К.: Техніка, 2009. – С. 152-160.
 13. Одаренко Т. Є. Удосконалення заробітної плати працівників з використанням оціночних показників як чинника інноваційного розвитку будівництва // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. № 92. – К.: Техніка, 2010. – С. 48-58.
 14. Одаренко Т. Є. Регіональні аспекти формування концепції сталого розвитку України // НТС Коммунальное хозяйство городов вып. 94. – К.: Техніка, 2010. – С. 183-187.
 15. Одаренко Т. Є. Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівельній галузі // НТС Коммунальное хозяйство городов вып. 96 – К.: Техніка, 2010. – С. 424-429.
 16. Одаренко Т. Є. Проблеми житлово-комунального господарства і екологічна безпека регіонів України // НТЗ Комунальне господарство міст вип. 96 – Х.: ХНАМГ, 2010. – С. 460-464.
 17. Одаренко Т. Є. Сучасні особливості соціального інвестування в Україні // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Х., 2010. – С. 25-28.
 18. Колективна монографія / за ред. О. В. Васильєва, К. А. Фісуна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – «Менеджмент регіонального розвитку». – Х.: ХНАМГ, 2010. – С. 333-370.
 19. Одаренко Т. Є. Оцінка і перспективи іпотечного кредитування в Україні // НТЗ Комунальне господарство міст № 98, – Х.: ХНАМГ, 2011. –
  С. 249-255.
 20. Одаренко Т. Є.Екологічні аспекти аналізу господарської діяльності будівельного підприємства // Вісник економіки транспорту і промисловості № 34. – Х.:УДАЗТ, 2011. – С. 315-317.
 21. Колективнамонографія «Менеджмент міського розвитку» / за ред.
  О. В. Васильєва, Н. М. Богдан, К. А. Фісуна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2013. – С. 150-181.
 22. Одаренко Т. Е. Современные проблемы энергоресурсосбережения в строительной отрасли // Сборник докладов «Актуальные проблемы экономического развития» междунар. заочной научно-практ. конф. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2013. – Ч2.– С. 97-102.
 23. Одаренко Т. Е.  Житлова нерухомість м. Харкова: стан, проблеми, перспективи

Матеріали конференцій

 1. Одаренко Т. Е., Стадник Г. В., Киевец С. В. Задачи подготовки специалистов-экономистов для строительной отрясли на современном этапе развития экономики Украины // Материалы междунар. науч.-практ. конф. – Х.: ХНАГХ, 2004. – С. 76-79.
 2. Одаренко Т. Е. Гендерное измерение трудовой мотивации в сфере строительного производства // Матеріали Міжнародної науч.-практ. конф. – Х.: ХДАМГ, 2004. – С. 174-182.
 3. Одаренко Т. Е., Пасичный В. А. Механизм материального обеспечения мотивации высоких результатов трудовой деятельности работников строительных предприятий // Материалы междунар. науч.-практ. конф. – Х.: ХНАГХ, 2005. – С. 73-74.
 4. Одаренко Т. Е., Пасичный В. А. Механизм материального стимулирования труда работников предприятия // Материалы междунар. науч.-теор. конф. – Х.: ХНУ им. Каразина, Национальный фармацевтический университет, Северо-восточный научный центр НАН и МОН Украины, 2005. – С. 62-63.
 5. Одаренко Т. Е., Пасичный В. А. Рекомендации по формированию фондов заработной платы отдельных групп работников строительной фирмы // Материалы междунар. науч.-практ. конф. – Х.: ХНАГХ, 2006. – С. 121-123.
 6. Одаренко Т. Е., Пасичный В. А. Специфика оценки и стимулирования качества выполненых строительно-монтажных работ // Материалы конф. –ХНАГХ, 2006. – С. 133-134.
 7. Одаренко Т. Е. Гендерное равенство как фактор оптимизации трудовой мотивации в строительном производстве // Материалы 2-й междунар. науч.-практ. конф. «Гендерная політика міст: історія та сучасність» – Х.:ХНАМГ. – С. 96-101.
 8. Одаренко Т. Е. Особенности внедрения гибкой системы дополнительных социальных льгот на строительных предприятиях // Междунар. науч.-практ. конф. – Х.: ХНАГХ, 2007. – С. 63-65.
 9. Одаренко Т. Є.Методичні особливості визначення матеріальної відповідальності працівників структурних підрозділів будівельних підприємств // Материалы междунар.науч.-практ. конф. – Х.: ХНАМГ, 2008. – С. 80-82.
 10. Одаренко Т. Є.Формування механізму оцінювання та стимулювання працівників будівельних підприємств // Материалы конф. – Х.: ХНАГХ, 2008. – С. 110-111.
 11. Одаренко Т. Е. Усовершенствование заработной платы работников как фактор инновационного развития строительства // Материали міжнар. наук.-практ. конф. – Х.: ХНАГХ, 2009. – С. 146-147.
 12. Одаренко Т. Є. Регіональні проблеми концепції сталого розвитку України // Материалы УІІІ международной науч.-практ. конф. «Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития». – Х.: ХНАГХ – С. 110-111.
 13. Одаренко Т. Є. Деякі проблеми розвитку економічної кризи у будівельній галузі України // Материалы ХХХУ науч.-техн. конф. преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ, ч.3 Экономические науки. – Х.: ХНАМГ, 2010 – С. 213.
 14. Одаренко Т. Є. Про деякі проблеми енергоресурсозбереження в будівництві // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми, перспективи та методи формування системного енергоресурсо-збереження в будівельній галузі» – Х.: ХНАМГ, 2010 – С. 34.
 15. Одаренко Т. Є. Проблеми житлово-комунального господарства і екологічна безпека регіонів України // Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Економічні проблеми та перспективи розвитку ЖКГ на сучасному етапі». – Х.: ХНАМГ, 2010 – С. 380-382.
 16. Одаренко Т. Є. Оцінка і перспективи іпотечного кредитування в Україні // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: якість аудиту та корпоративна безпека», ХНАМГ, 2011. – С. 76.
 17. Одаренко Т. Є.Проблеми удосконалення дозвільної системи в будівництві // Матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. «Синергетичні аспекти формування економічних параметрів будівельних структур в умовах ринку». – Х.: ХНАМГ, 2011. – С. 103-104.
 18. Одаренко Т. Є.Стан і перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф. «Сучасна економічна наука: теорія і практика». – Полтава: ПНТУ
  ім. Ю. Кондратюка, 2011.
 19. Одаренко Т. Є. Перспективи регіонального розвитку будівельної галузі України // Матеріали регіональної наук.-практ. конф. «Менеджмент міського і регіонального розвитку». – Х.: ХНАМГ, 2012. – С. 56-58.
 20. Одаренко Т. Є. Перспективи розвитку екологічної безпеки регіонів України // Матеріали регіональної наук.-практ. конф. «Менеджмент міського і регіонального розвитку». – Х.: ХНАМГ, 2012. – С. 90-91.
 21. Одаренко Т. Е., Одаренко А. А. Экономико-экологические аспекты развития промышленных городов // Матеріали регіональної наук.-практ. конф. «Менеджмент міського і регіонального розвитку». – Х.: ХНАМГ, 2012. – С. 112- 114.
 22. Одаренко Т. Е. Первичныйрынокнедвижимости г. Харьковав посткризисныйпериод // Матеріали регіональної наук.-практ. конф. «Менеджмент міського і регіонального розвитку». – Х.: ХНАМГ, 2012. – С. 5-7.
 23. Одаренко Т. Е. Передумови та перспективи розвитку будівельного комплексу України // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Х.: ХНАМГ, 2013. – С. 14-15.
 24. Одаренко Т. Е. Формирование инвестиционной политики на городском пассажирском транспорте // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Х.: ХНАМГ, 2013. – С. 104-105.

Научно-методические работы.


Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

по RSS... Подписаться

... или на почту Введите E-mail:

Кто посещает

Flag Counter