Ковалевський , Г.В. (2014) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Теорія економічного аналізу» (для студентів 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за галуззю знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» та напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).

Ковалевський , Г.В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Теорія економічного аналізу» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»).

Ковалевський , Г.В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ» (для студентів 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за галуззю знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» та напрямом підготовки 6.030601 - «Менеджмент» ).

Колесник, Т.М. и Ковалевський , Г.В. (2013) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»).

Ковалевський , Г.В. (2012) Ковалевский Г.В. Международный маркетинг. Учебник по дисциплине «Маркетинг услуг» для студентов направления подготовки 6.030601- "Менеджмент".

Ковалевський , Г.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» для студентів 2 курсу заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа».

Ковалевський , Г.В. и Колесник, Т.М. и Тихонова, Г.Б. (2012) Практикум та тренінг зі статистики: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-243-4

Ковалевський , Г.В. и Шахова, О.В. и Колесник, Т.М. (2012) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС З ДИСЦИПЛІНИ «СТАТИСТИКА»(для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент"). ХНАГХ.

Андрєєва, В.М. и Кайлюк, Є.М. и Бардаков , В.А. и Ковалевський , Г.В. и Лелюк, В.О. (2010) Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів (для студентів спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій»).

Ковалевський , Г.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Статистика” (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», за галуззю знань 0201 «Культура» та напрямом підготовки 6.020107 “Туризм”).

Ковалевський , Г.В. и Колесник, Т.М. и Тихонова, Г.Б. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних завдань, тестів та самостійної роботи (практикум та тренінг) з дисципліни «Статистика» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 – «Менеджмент», 6.020107 – «Туризм», 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»).

Колесник, Т.М. и Ковалевський , Г.В. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”).

Одаренко, Т.Є. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Особливості економічної та підприємницької діяльності підприємств житлово-комунального господарства» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Одаренко, Т.Є. (2014) Методичні вказівки до самостійного вивчення, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Технології в галузях міського господарства» (для студентів напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства заочної форми навчання).

Одаренко, Т.Є. и Бондаренко, О.В. (2014) Дистанційний курс «Моніторинг виробничо-фінансової діяльності підприємств міського господарства» для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування.

Одаренко, Т.Є. и Бондаренко, О.В. (2014) Програма навчальної дисципліни «Моніторинг виробничо-фінансової діяльності підприємств міського господарства» для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент.

Одаренко, Т.Є. и Бондаренко, О.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Моніторинг виробничо-фінансової діяльності підприємств міського господарства» для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент.

Одаренко, Т.Є. (2013) Дистанційний курс навчальної дисципліни «Менеджмент» (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит»).

Одаренко, Т.Є. (2013) Програма та робоча программа навчальної дисципліни «ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗЯХ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»).

Одаренко, Т.Є. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗЯХ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»).

Одаренко, Т.Є. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольної роботи з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗЯХ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»).

Одаренко, Т.Є. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент в будівництві» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.06010101 - «Промислове та цивільне будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»).

Одаренко, Т.Є. (2013) Конспект лекцій з курсу«Організація будівництва» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» та для слухачів другої вищої освіти спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» заочної форми навчання).

Одаренко, Т.Є. (2013) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Менеджмент в будівництві» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.06010101 – «Промислове та цивільне будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності «промислове та цивільне будівництво»).

Одаренко, Т.Є. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Організація будівництва» (спецкурс) (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101– «Промислове і цивільне будівництво» заочної форми навчання).

Одаренко, Т.Є. (2012) Дистанційний курс з дисципліни «Ділове адміністрування (управління якістю та змінами)» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»).

Одаренко, Т.Є. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Ділове адміністрування (управління якістю та змінами)» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН, спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»).

Одаренко, Т.Є. (2012) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Організація виробництва» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» та слухачів другої вищої освіти).

Одаренко, Т.Є. (2012) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Технології в галузях міського господарства» для студентів освітньо – кваліфікаціного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства.

Одаренко, Т.Є. (2012) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з курсу «Організація будівництва» (для студентів напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 – «Теплогазопостачання і вентиляція» заочної форми навчання)(№342).

Одаренко, Т.Є. (2012) Методичні вказівки з дисципліни «Менеджмент в будівництві» для виконання розрахунково-графічної роботи студентами 5 курсу і контрольної роботи слухачами другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 – «Промислове та цивільне будівництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (№341).

Одаренко, Т.Є. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент в будівництві» (для студентів спеціальності 7.06010101 – «Промислове та цивільне будівництво» заочної форми навчання).

Одаренко, Т.Є. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (управління якістю та змінами)» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»).

Одаренко, Т.Є. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського госпордарства» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»).

Одаренко, Т.Є. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Системи технологій» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»).

Одаренко, Т.Є. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Технології в галузях міського господарства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»).

Пашков, В.І. и Одаренко, Т.Є. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – «Економіка підприємства», 7.03050901 – «Облік і аудит» та 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»).

Одаренко, Т.Є. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація будівництва (спецкурс)» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 – Промислове і цивільне будівництво).

Одаренко, Т.Є. (2011) «Менеджмент в будівництві»: конспект лекцій (для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.06010101 – «Промислове та цивільне будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»).

Одаренко, Т.Є. (2011) «Менеджмент в будівництві»: методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни(для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.06010101 – «Промислове та цивільне будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»).

Одаренко, Т.Є. (2011) Конспект лекцій з курсу «Організація будівництва»(для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» та для слухачів другої вищої освіти спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» заочної форми навчання).

Одаренко, Т.Є. (2011) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з курсу «Організація будівництва» (для студентів напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092108 – «Теплогазопостачання і вентиляція» заочної форми навчання).

Одаренко, Т.Є. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи студентами спеціальності 7.0610101 – «Промислове та цивільне будівництво» освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і контрольної роботи слухачами другої вищої освіти спеціальності 7.092101 – «Промислове та цивільне будівництво» заочної форми навчання з дисципліни «Менеджмент в будівництві».

Одаренко, Т.Є. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Організація виробництва» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», галузі знань 0305 – «Економіка та підприємництво»).(№2079).

Одаренко, Т.Є. (2011) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка якості» (для студентів 5 курсу ФПО та ЗН галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства»)(№2140).

Одаренко, Т.Є. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Економіка якості» (для студентів 5 курсу (спеціаліст) ФПО та ЗН за спеціальністю 7.03050401 «Економіка підприємства»)(№2138).

Одаренко, Т.Є. (2011) Програма та робоча програма дисципліни «Менеджмент в будівництві» (для студентів спеціальності 7.0610101 – «Промислове та цивільне будівництво» освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст заочної форми навчання).

Одаренко, Т.Є. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація будівництва» (для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво», спеціальність «Теплогазопостачання і вентиляція» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092108 «Теплогазопостачання і вентиляція» заочної форми навчання).

Одаренко, Т.Є. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Менеджмент в будівництві" (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092101 -«Промислове та цивільне будівництво» заочної форми навчання).

Одаренко, Т.Є. (2010) Економіка якості: Конспект лекцій (для студентів 5 курсу, напряму підготовки 0501 - Економіка і підприємництво, спец. 7.050107 - «Економіка підприємства»).

Одаренко, Т.Є. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Організація виробництва” для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 7.050107 „Економіка підприємства”.

Одаренко, Т.Є. и Родченко, С.С. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Банківська справа» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7. 050107 - “Економіка підприємства”).

Одаренко, Т.Є. (2010) Організація виробництва: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства, галузі знань 0305 – «Економіка та підприємництво»).

Одаренко, Т.Є. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент в будівництві»(для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092101 - «Промислове та цивільне будівництво»).

Одаренко, Т.Є. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація будівництва»(для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060101- "Будівництво" спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092108 - «Теплогазопостачання і вентиляція»).

Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter