Научные работы Боровик М.В.

Монографии:

 1. Управління соціальним розвитком промислових підприємств: Монографія/ Гриньова В.М., Новікова М.М., Боровик М.В. Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 160 с.

 2. Економіка підприємства: компетентність і ефективність розвитку: монографія / В.С. Пономаренко, М.В. Афанасьєв, М.В. Боровик та ін.; за заг. ред. докт. екон. наук, професора Пономаренко В.С. – Х. ВД «ІНЖЕК», 2013. – 152 с.

 3. Ефективність системи управління підприємством: теоретико-методичні аспекти та механізми реалізації: монографія/ за заг. ред. Г.О. Дорошенко. – Харків: Видавництво «НТМТ», 2014 – 424 с.

Статьи:

 1. Новикова М.Н. Боровик М.В. Формирование социальной политики предприятия. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 173. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С.41 – 46.

 2. Боровик М.В. Исследование возможностей обеспечения социального развития на макроуровне. Економіка розвитку. № 3 (31), ХНЕУ, 2004. – С. 47 – 49.

 3. Боровик М.В. Управление социальным развитием предприятия на основе принятия оптимальных управленческих решений. Бізнес Информ. № 11-12, ИД «ИНЖЭК», 2004. – С. 81 – 83.

 4. Боровик М.В. Формирование совокупности показателей, характеризующих социальное развитие предприятия. Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов», выпуск № 61. – К.: Техніка, 2005, С. 285 – 290.

 5. Гринева В.Н. Боровик М.В. Методические рекомендации по оценке уровня социального развития промышленного предприятия. Науковий журнал «Економіка розвитку», № 2 (34), ХНЕУ, 2005. – С. 68 - 71.

 6. Боровик М.В. Організація самостійної роботи студентів. Економіка розвитку. № 4 (44), ХНЕУ, 2007. – С. 13 – 15.

 7. Боровик М.В. Особливості формування та використання потенціалу підприємства. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 244: В 5 т. – Т.1. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 1029 – 1033.

 8. Боровик М.В. Проблемы снижения инновационной активности промышленных предприятий. Бізнес Информ. № 12 (2), ИД «ИНЖЭК», 2009. – С. 16 – 19.

 9. Боровик М.В. Побудова системи управління знаннями на підприємстві. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 262: В 12 т. – Т.3. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 622 – 629.

 10. Боровик М.В. Особливості формування системи управління знаннями в сучасних умовах. Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – № 3(53). Частина 3. – Житомир: ЖДУ, 2010.– С. 24 – 28.

 11. Боровик М.В. Особливості оцінки трудового потенціалу підприємства. Вісник Хмельницького національного університету / Економічні науки. № 6. Т.4 (167) – Хмельницький: ХНУ, 2010.– С. 257 – 259.

 12. Боровик М.В. Розробка системи управління знаннями в компетентній організації. Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С.І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2011. – Вип. 9. – Частина 2. – С.60 – 63.

 13. Боровик М.В. Методика оцінювання студентів при проведенні тренінгу. Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С.І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2012. – Вип. 10. – Частина 1. – С. 66 – 69.

 14. Боровик М.В. Дослідження підходів та принципів управління знаннями. Економіка. Фінанси. Право. № 12. – Київ: «Аналітик». 2012. – С. 26-27.

 15. Боровик М.В. Оцінювання результатів навчання за накопичувальною бально – рейтинговою системою. Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В.А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. – Том. 15. – № 2. – С. 222 – 227.

 16. Новікова М.М. Боровик М.В. Організація системи управління знаннями. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 7. Частина 3. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 134 - 137.

 17. Чернов С.І. Боровик М.В. Запорожець Г.В. Знання як ресурс конкурентного розвитку організації. Економіка. Фінанси. Право. №10/1. – Київ: «Аналітик». 2014. – С. 7-11.

Конференции:

 1. Боровик М.В. Факторы социального развития предприятия. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта 2004». Том 65. Економіка підприємства. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 24 – 26.

 2. Боровик М.В. Социальное развитие предприятия в инновационном аспекте. Молодь України і соціально орієнтована економіка: Матеріали міжнародної наукової конференції молодих учених і студентів. – Харків: ХНАДУ, 2004. – С. 183.

 3. Боровик М.В. Методика оценки трудового потенциала предприятия. Управление инновациями – 2007: Материалы международной научно-практической конференции / Под. Ред. Р.М. Нижегородцева. – М.: Доброе слово, ИПУ РАН, 2007. – С. 362 – 364.

 4. Боровик М.В. Инновационная деятельность промышленных предприятий как фактор экономического роста национальной экономики. Теоретические и практические проблемы формирования инновационной экономики: Восьмые Друкеровские чтения, посвящ. 100-летию со дня рожд. П. Друкера: сб. науч. ст. / Гомельский гос. Ун-т им. Ф. Скорины, Ин-т проблем упр. им. В.А. Трапезникова РАН, Московский гос. Ин-т электроники и математики (техн. ун-т); редкол.: Б.В. Сорвиров (гл. ред.) [и др.]. – Гомель: ЦИИР, 2009. – С. 13 – 14.

 5. Боровик М.В. Роль та місце знань у структурі людського капіталу. «Україна – Польща – ЄС: сучасний стан та перспективи». Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Вроцлав. – Херсон: ПП Вишемирський С.С., 2010. – С. 58 – 63.

 6. Боровик М.В. Основні етапи оцінки трудового потенціалу підприємства. Материалы 6-ой международной научно-практической конференции «Образование и наука XXI века». Том 5. Экономика. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2010. – С. 60 - 63.

 7. Боровик М.В. Впровадження тренінгів в процес підготовки студентів вищих навчальних закладів. Материали за 7-а международна научна практична конференция «Achievement of high school». Том 8. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. – С. 45 - 47.

 8. Боровик М.В. Вартість трудового потенціалу підприємства. Materialy VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania sa nauka I technikami - 2012» Volume 4. Ekonomiczne nauki.: Pizemysl. Nauka I studia, 2012. – Str. 51-53.

 9. Боровик М.В. Основні методичні підходи щодо управління знаннями. Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 8-9 листопада 2012р., - Дніпропетровськ: «Герда», 2012. – С. 100 – 102.

 10. Боровик М.В. Сучасні підходи до управління знаннями. Інституційно-організаційні аспекти фінансової політики в умовах розбудови суспільства соціальної справедливості: Матеріали VI Урочистого Симпозіуму з нагоди 70-річчя Харківського інституту фінансів УДУФМТ (14 листопада 2013 р.) [Міністерство освіти і науки України; Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі]. – Харків: ХІФ УДУФМТ, 2013. – С. 139-141.

 11. Боровик М.В. Використання тренінгів для підвищення якості професійної освіти. Науково-методичні засади забезпечення якості економічної освіти у ВНЗ / Збірник матеріалів навчально-методичної конференції: 05-06 лютого 2014 р. – Харків: «Цифра принт», 2014. – С. 61-64.

Другие научно-методические работы:

 1. Компетентнісний підхід у побудові навчальної програми за спеціальністю «Економіка підприємства» навчально-методичний посібник М.В. Афанасьєв, М.В. Боровик, І.В. Гонтарева та ін.: за заг. ред. канд. екон. наук, професора Афанасьєва М.В. – Х. ВД «ІНЖЕК», 2013. – 392 с.

 2. Економіка підприємства: формування компетентностей на основі тренінгів: навчально-практичний посібник / М.В. Афанасьєв, М.В. Боровик, А.В. Діоба та ін.: за заг. ред. канд. екон. наук, професора Афанасьєва М.В. – Х. ВД «ІНЖЕК», 2013. – 360 с.

 3. Економіка підприємства. Збірник засобів діагностики: навчально-практичний посібник / М.В. Афанасьєв, М.В. Боровик, І.Я. Іпполітова та ін.: за заг. ред. канд. екон. наук, професора Афанасьєва М.В. – Х. ВД «ІНЖЕК», 2013. – 112 с.


Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

по RSS... Подписаться

... или на почту Введите E-mail:

Кто посещает

Flag Counter