Научные статьи:

 1. Самойленко І.О. Основные экономические аспекты качества электроэнергии / І.О. Самойленко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». — 2006. — № 13 (1). — С. 52 — 56.

 2. Самойленко І.О. Современные задачи регулирования качества услуг в электроэнергетике Украины / І.О. Самойленко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». — 2006. —14 (1). –– С. 203 — 205.

 3. Самойленко І.О. К вопросу об оценке ущерба от пониженного качества электроэнергии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и коммунально-бытовом секторе / І.О. Самойленко // Коммунальное хозяйство городов. — 2007. — Вып. 77. — С. 28 — 32.

 4. Самойленко І.О. Совершенствование управления качеством электроэнергии / І.О. Самойленко // Науковий Вісник Будівництва. — 2007. — Вип. 43. — С. 295 — 299.

 5. Самойленко І.О. К экономическому содержанию и определению ущерба от снижения качества электроэнергии / І.О. Самойленко // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2008. — Вип. 238, Т. 2. — С. 393 — 398.

 6. Самойленко І.О. Оценка экономического ущерба, обусловленного снижением качества электрической энергии / І.О. Самойленко // Коммунальное хозяйство городов. — 2008. — Вып. 83. — С. 70 — 75

 7. Самойленко І.О. Оценка и классификация ущерба, вызванного снижением качества поставляемой электроэнергии / І.О. Самойленко // Економічний простір. — 2008. — № 18. — С. 164 — 170.

 8. Самойленко І.О. К вопросу организационно-методического обеспечения рынка электроэнергии / І.О. Самойленко // Економіка та право. ––2009. — Вип. 2 (24). — С. 48 — 51.

 9. Самойленко І.О. Экономико-организационные аспекты рынка электроэнергии / І.О. Самойленко // Економіка і регіон. — 2009. — Вип. 4 (23). — С. 79 — 83.

 10. Самойленко І.О. Методика оценки экономического ущерба от низкого качества электроэнергии / І.О. Самойленко // Економіка та право. — 2010. — Вип. 1 (26). — С. 97 — 106.

 11. Самойленко І.О. Классификация и систематизация видов ущерба от низкого качества электроэнергии / І.О. Самойленко // Экономика Крыма. — 2010. — Вып. 2 (31). — С. 109 — 115.

 12. Самойленко І.О. Направления совершенствования организационно-экономических основ развития регионального рынка электроэнергии / І.О. Самойленко // Нове в економічній кібернетиці: Моделювання регіональних економічних систем. — 2010. — Вип. 3. — С. 117 — 129.

 13. Самойленко І.О. Регіональне регулювання у сфері електроенергетики: сучасний стан та перспективи розвитку /І.О. Самойленко// Экономика и право: Донецк: ООО «Юго-Восток ЛТД», 2011.- Вып. 3,– С. 149 – 152.

 14. Самойленко І.О. Інформаційне забезпечення оцінки економічного збитку від низької якості електроенергії в системі розвитку регіонального ринку електроенергії /І.О. Самойленко // Економіка та право: Донецьк: Вид-во «Юго-Восток, ЛТД», 2012. – Вип. 3 (34). – С. 77 – 83.

 15. Самойленко І.О. Напрями вдосконалення діяльності енергопостачальної компанії в умовах впровадження ринкових відносин /І.О. Самойленко // Экономика Крыма, 2012. – № 1 (38). – С. 197 – 199.

 16. Самойленко І.О. Методичні засади щодо економічної оцінки впливу якості електроенергії на організацію економічної діяльності на регіональному рівні / І.О. Самойленко // Сталий розвиток економіки Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2013. – Вип. 2 (19). – С. 153 – 157.

 17. Самойленко І.О. Регіональний ринок електроенергії як фактор розвитку енергетичної галузі / І.О. Самойленко // Экономика Крыма, 2013.– № 1 (42). – С. 397 – 401.

 18. Самойленко І.О. Особливості формування національного й регіонального ринку електроенергії / І.О. Самойленко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту ЧТЕІ КНТЕУ. – 2013. – Вип. 2 (50). – С. 114–118.

 19. Самойленко І.О. Соціально-економічна сутність поняття «якість менеджменту» та її забезпечення в умовах ринку» / І.О. Самойленко // НТЗ Комунальне господарство міст, серія «Економічна». – Х: ХНУМГ, 2014. – Вип. 113. – С. 245 – 252.

 20. Самойленко І.О. Механізм формування економічного збитку від постачання електроенергії низької якості / І.О. Самойленко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – Харків, НАУ ХАІ. – 2014. - № 4.(28). – С. 4–14.

 21. Самойленко І.О. Управління ринком електроенергії в контексті енергетичної безпеки країни / І.О. Самойленко// «Економічний дискурс»: міжнародний зб. наук. пр.–Тернопіль.– 2015.– Вип.4.– С. 80-87.

 22. Самойленко І.О. , Штерн Г.Ю. Електроенергетичний ринок України в системі регіонального управління / І.О. Самойленко, Г.Ю. Штерн // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки».­– Херсон.– 2015.– Вип.11/2015 (ч. 5).– С. 24-27.

Матеріали наукових конференцій:

 1. Самойленко І.О. Электроэнергетика – отрасль жизнеобеспечения / І.О. Самойленко // Матеріали Першої міжнародної наук.-прак. конф. «Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти» (м. Дніпропетровськ, 24 –25 травня 2007 р.). –– Т. 1. –– Дніпропетровськ: ПГАСА, 2007. — 69 — 71.

 2. Самойленко І.О. Некоторые проблемы повышения качества электроэнергии / І.О. Самойленко // Тези доповідей 3-ї Міжнародної наук.-прак. конф. «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України) (м. Коктебель, 4 – 10 червня 2007 р.). — Харків: Вісник Економіки транспорту і промисловості, 2007. — Вип. № 18. — С. 138 — 139.

 3. Самойленко І.О. Комплексный подход к вопросу совершенствования управления качеством электроэнергии на предприятиях энергосистемы и жилищно-коммунального хозяйства / І.О. Самойленко // Матеріали III Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві» (м. Алушта, 11 – 15 червня 2007 р.). –– Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2007. — С. 261 — 264.

 4. Самойленко І.О. Определение экологического ущерба при отказах энергоснабжения / І.О. Самойленко // Матеріали Міжнародної наук.-прак. конф. «Екологічна безпека техногенно перевантажених регіонів та раціональне використання надр» (м. Коктебель, 4 – 8 червня 2007 р.). — Київ: НПЦ «Екологія Наука Техніка», 2007. — С. 149 — 150.

 5. Самойленко І.О. Основы оценки экономического ущерба от снижения качества электроэнергии / І.О. Самойленко, Е.М. Кайлюк // Тези доповідей XXXIV наук.-техн. конф. викладачів, аспірантів та співробітників Харківської національної академії міського господарств (м. Харків, 12 – 14 травня, 2008 р.). — Харків: ХНАМГ. — Ч. 3. — С. 62 — 63 (Особистий внесок автора: визначено елементи оцінки економічного збитку від низької якості електроенергії).

 6. Самойленко І.О. Оценка «ущерба» и «риска» в контексте качества поставляемой электроэнергии / І.О. Самойленко // Матеріали IV Международної наук.-прак. конф. «Наука в информационном пространстве» (м. Дніпропетровськ, 15 – 16 жовтня 2008 р.). –– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. — С. 108 — 110.

 7. Самойленко І.О. Определение экономического ущерба, возникающего от подачи электроэнергии низкого качества / І.О. Самойленко // Матеріали III Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Новітні технології в енергетиці». — Харків: ХНАМГ, 2010. — С. 44 — 46.

 8. Самойленко І.О. Информационное обеспечение для анализа экономического ущерба от низкого качества электроэнергии / І.О. Самойленко // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві» (м. Алушта, 14 – 18 червеня 2010 р.) –– Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2010. — С. 264 — 267.

 9. Самойленко І.О. Організаційно-правові механізми розвитку регіонального ринку електроенергії / І.О. Самойленко // Матеріали всеукраїнської наук.-прак. конф., присвяченої 10-річчю від дня заснування кафедри фінансів, банківської справи та державного управління «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону» (м. Полтава, 25 – 27 травня 2011р.). — Полтава: ПолтНТУ, 2011. — С. 78 — 79.

 1. Самойленко І.О. Організаційно-економічний механізм розвитку регіонального ринку електроенергії // XXXVІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хазяйства. Программа и тезизы докладов. Часть 3. Экономические науки. Харьков 2012. – с. 52-53.

 2. Самойленко І.О. Щодо збалансування інтересів держави, територіальних громад і суб’єктів ринку електроенергії // Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент міського та регіонального розвитку», 28–29 березня 2013 року.

 3. Самойленко І.О. Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: зб. мат-лів 5-ї міжвуз. наук.-практ.конф. 15-16 травня 2014 р., м.Запоріжжя / від. пов. ред. П.В. Гудвь. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.– С. 380 – 381.

 4. Самойленко І.О. Якість менеджменту як фактор постекономічної системи цінностей // Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі: зб.мат-лів міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 29-30 квітня 2014 р. – Тернопіль: Крок, 2014. – С.246 – 248.

 5. Самойленко І.О. Ринок електроенергії як фактор енергетичної безпеки національної економіки // Збірник тез наукових робіт учасників міжнар. Наук-практ. Конференції (Львів, 30-31 січня 2015 року)/ ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ.– 2015. – Ч.1. – С. 60 – 62.

 6. Самойленко І.О. Шляхи нормативно-правового регулювання у сфері електроенергетики // Матеріали Всеукраїнської наук.-прак. Інтернет конф. Харків (1-28 лютого 2015) Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова.- Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2015.- С. 19-20.

 7. Самойленко І.О. Економічні методи управління в електроенергетиці // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 2-3 жовтня 2015 р.). – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. – С. 88-90

 8. Самойленко І.О. Розвиток енергосервісного бізнесу як невід’ємна складова енергетичної безпеки країни // збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 жовтня 2015 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 2-х частинах. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015. – Ч. 1. – С. 46-48.

 

Монографії

 1. Анализ и оценка экономических ущербов от низкого качества электрической энергии: Монография / под. ред. Онищенко В.А. – Х.: ХНУРЭ, 2013.– 328 с. (особисто автором С.11-235)

 2. Качество электрической энергии. Том 1. Экономико-правовая база качества энергии в Украине и Евросоюзе: Монография / Под общей редакцией д.т.н., проф. Гриба О.Г. – Харьков: 2014.– 300 с. (особисто автором С.1-112)

 3. Теорія та практика організаційно-економічного регулювання діяльності підприємств системи життєзабезпечення міст Монографія / за ред. Є.М. Кайлюка. – Харків: Вид-во «Точка», 2013.– 280 с.


Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

по RSS... Подписаться

... или на почту Введите E-mail:

Кто посещает

Flag Counter