Научные монографии:

1. Шевченко В. С. Менеджмент регіонального розвитку: монографія / [О. В. Васильєв, К. А. Фісун, В. С. Шевченко і ін.] ; за ред. О. В. Васильєва, К. А. Фісуна. — Х. : ХНАМГ, 2010. — 375 с. (Особистий внесок: соціальні аспекти регіонального управління (підрозділ 3.1) с.257—297 ).

2. Шевченко В.С. Менеджмент міського розвитку: Монографія / [О. В. Васильєв, К. А. Фісун, В. С. Шевченко і ін.] ; за ред. О. В. Васильєва, К. А. Фісуна. — Х.:ХНАМГ, 2012. — 398 с. (Особистий внесок: соціальні аспекти життєдіяльності міста (підрозділ 2.4) с.182-213).

 

Статьи:

1. Шевченко В. С. Управление процессами труда в сфере города / В.С. Шевченко, О.М. Виноградская, Н.С. Виноградская // Коммунальное хозяйство городов: Научн.-техн. сборн. Вып. 70. — К.: Техніка, 2006. — С. 367—379.

2. Шевченко В. С. Совершенствование методов развития персонала в жилищно-коммунальной сфере развития города/ В. С. Шевченко, О. М. Виноградская, Н. С. Виноградская // Коммунальное хозяйство городов, Научн.-техн. сб. вып 75 К.: Техніка, — 2007. — С 143—147.

3. Шевченко В. С. Підготовка, перепідготовка й підвищення кваліфікації управлінського персоналу для сфери інноваційного й новаторського підприємництва // Коммунальное хозяйство городов. Научн.-техн. сборн. Вып. № 82. — К.: Техніка, 2008. — С. 332-335.

4. Шевченко В. С. Организация управления персоналом проекта // Коммунальное хозяйство городов. Научн.-техн. сборн. Вып. № 94. — К.: Техніка, 2010. — С. 379—383.

5. Шевченко В. С. Совершенствование управления системой реализации интересов жителей муниципального управления // Комунальне господарство міст.науково-техн. Збірник. Вип. № 104. — Х.: ХНАМГ, 2012. — С. 293—297.

6. Шевченко В. С. Забезпечення інноваційного розвитку будівельного підприємства на основі усвідомлення специфічних рис галузі // Симферополь.: Таврический национальный университет, 2012. — С. 138-142.

7. Шевченко В. С. Діагностування передумов та факторів розвитку будівельної галузі України / В. С. Шевченко // Інвестиції: практика та досвід. Наукове фахове видання. №2. — К., 2013. — С. 59—64.

8. Шевченко В. С. Концептуальна модель управління мотивацією персоналу будівельних підприємств / В. С. Шевченко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія Економічні науки. Т.1. Хмельницький., – 2014. С. 52-58

9. Шевченко В. С. Методичний підхід до формування інноваційної моделі управління персоналом будівельних підприємств на основі системи грейдів / В. С. Шевченко // Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ» Серія: «Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства» Вип. № 46 (1089). – Х. : ХНТУ «ХПІ», 2014. С. 136-145

10. Шевченко В. С. Пріоритетні напрями розвитку та підтримки підприємницької діяльності на муніципальному рівні / В. С. Шевченко // «Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки». № 37. Ч ІІ. Черкаси. – С. 12-16.

11. Шевченко В. С. Визначення впливу корпоративної культури на діяльність підприємства / В. С. Шевченко // Комунальне господарство міст. : науково-техн. Збірник. – № 114. – Х. : ХНУГХ, 2014. – C. 157-161.

12. Шевченко В. С. Проведення експертизи якості послуг підприємств ЖКГ / В. С. Шевченко, М. В. Волкова // Комунальне господарство міст. : науково-техн. Збірник. – № 117. – Х. : ХНУГХ, 2014. – C. 92-97.

13. М. В. Волкова, Шевченко В. С. Особливості формування соціально-економічної мотивації праці персоналу підприємства

 

Тезисы конференций:

1. Шевченко В.С. Повышение качества строительной продукции как фактор конкурентоспособности в условиях рынка // Материалы международной научно-практической конференции «Усовершенствование экономических структур строительной отрасли в условиях трансформации экономики Украины к рыночным условиям». — Х., 2005. — С. 135—138.

2. Шевченко В. С. Підготовка, перепідготовка й підвищення кваліфікації управлінського персоналу для сфери інноваційного й новаторского підприємництва // Материалы 6 международной научно-практической интернет-конференции «Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития». — Х., 2008. — С. 106—107.

3. Шевченко В. С. Системний підхід до оцінки ефективності управлінської праці // XXXIV научно-техническая конференція преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ, 2008. — С. 87—89.

4. Шевченко В. С. Мотивація персоналу як чинник зростання інноваційного потенціалу підприємства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі», ХНАМГ. — Х., 2009. — С. 103—105.

5. Шевченко В. С. Трудова дискримінація та управління персоналом // XXXV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ. — Х., 2010 — С. 227—228.

6. Шевченко В. С. Оценка компетенции персонала строительного предприятия при принятии решений // Материалы VIІІ Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития» Х. : ХНАГХ. — Х., 2010. — С. 24—26.

7. Шевченко В. С. Забезпечення інноваційного розвитку будівельного підприємства на основі усвідомлення специфічних рис галузі // Материалы XIV Всеукраинской научно-практической конференции “Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины — Симферополь. — 2012. — С. 96—99.

8. Особенности управления и мотивации персонала в условиях инновационной деятельности строительного предприятия / Новый университет. Серия "Экономика и право": науч. журн. — 2012, №12 (22). — Йошкар-Ола : Коллоквиум, 2012. — С. 39—42.

9. Шевченко В. С. Особливості управління персоналом підприємств будівельної галузі в умовах інноваційного розвитку // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності". — Одеса, 2013. — С. 161—163.

10. Шевченко В. С. Використання інноваційних методів мотивації на підприємствах будівельної галузі // Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Фінансово-економічні проблеми сучасного світу: шляхи і перспективи їх вирішення на мікро-, макро- та мегарівнях». — Кременчук, 2013. — С. 119—121.

11. Шевченко В. С. Методика впровадження грейдингової системи оплати праці на будівельному підприємстві // Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития экономики в условиях современной нестабильности». — К., 2013. — С. 199—203.

12. Шевченко В.С. Концептуальна модель механізму розвитку підприємництва на муніципальному рівні/ В. С. Шевченко // Материалы ХХХVII научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНУГХ им. А.Н. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – С. 62-64.

13. Шевченко В. С. Розвиток системи прийняття корпоративних рішень при управлінні промисловим підприємством / В. С. Шевченко, А. В. Поспєлов // Міжвузівська науково-практична конференція «Проблеми економіки та управління у Промислових регіонах» . Запоріжжя, 2014. – С. 25-29

14. Шевченко В. С. Впровадження інноваційних методів мотивації персоналу будівельних підприємств / В. С. Шевченко // ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку» – Хмельницький, 2014. С. 15-18.

15. Шевченко В. С. Інноваційний розвиток будівельних підприємств як фактор підвищення конкурентоспроможності в ринкових умовах / В. С. Шевченко, О.В. Поспєлов // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. Трудов – №75. - Дн-вск., ПГАСА, 2014.– C. 273-277


Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

по RSS... Подписаться

... или на почту Введите E-mail:

Кто посещает

Flag Counter