Монографії

 1. Валютне регулювання в Україні: теорія і практика [Монографія] : В. В. Маліков, І. А. Дмитрієв, О. А. Дєгтяр. – Харків : ХНАДУ, 2012. – 320 с.

 2. Прийняття державно-управлінських рішень у соціальній сфері [Монографія] / А. О. Дєгтяр, О. А. Дєгтяр. – Харків : Вид-во «С.А.М.», 2014. – 252 с.

 3. Державне регулювання розвитку соціальної сфери: концептуальні засади та практика [Монографія] / О. А. Дєгтяр. – Харків : С.А.М., 2014. - 508 с.

 4. Державне та регіональне управління в соціальній сфері [Монографія] / за заг. ред. О.А. Дєгтяра. – Харків : С.А.М., 2015. – 552 с.

 5. Державне регулювання фінансових ринків [Моногр.] / А.О.Дєгтяр, О.А.Дєгтяр, О.О.Калюга, О.М.Непомнящий, Р.Г.Соболь – Х. : Вид-во «Водний спектр Джі-Ем-Пі», 2017. – 292 с.

 

Статті в журналах, що входять до науково-метричних баз даних Web of Science, Scopus або Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів

 1. Diegtiar Trends of management by objectives of regional social sphere development / O. Diegtiar // Scientific and practical journal Public policy and economic development, (Scopus) issue 3(7). 2015, P. 69-79
 2. Дєгтяр О.А. Якість життя населення як основна умова забезпечення соціальної безпеки в державі / О.А.Дєгтяр // Міжнародний науковий журнал (International Scientific Journal). –2016. – № 12 (1) грудень 2016. – С. 15–20.
 3. O. Diegtiar Класифікація об’єктів бухгалтерського обліку, їх система та складові / O. Diegtiar // Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles. – “East West” Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015. – P. 168-171.
 4. Дєгтяр О.А. Механізми державного управління природокористуванням в автотранспортному комплексі / О.А.Дєгтяр // Публічне урядування : збірник. — № 3 (4) — вересень 2016. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. — С. 60-71.
 5. Дєгтяр О.А. Соціальна держава в ситуації сучасних викликів та місце в ній філантропії / О.А.Дєгтяр // Публічне урядування : збірник. — № 3 (4) — вересень 2016. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. — С. 50-59.
 6. Дєгтяр О.А. Роль системи публічного управління в соціальній сфері суспільства / О.А.Дєгтяр // Публічне урядування : збірник. - № 1 (2) – березень 2016. – Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. – С. 89-94.
 7. Diegtiar Mechanisms of the staffing provision in the sphere of physical culture and sports in higher education for the qualification of “bachelor” / O. Diegtiar S.Vavreniuk // Public management : collection. — № 1 (6) — march 2017. — Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. — P. 93-101

Статті в наукових фахових виданнях

1. Дєгтяр О.А. Методологія державного управління соціальною сферою в умовах трансформаційних процесів в Україні / О.А.Дєгтяр // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія: Державне управління / ДонДУУ. – Донецьк, 2012. – Т. ХІІІ, вип. 243: Формування єврологістичних систем в державному управлінні. – С. 33–41.

2. Дєгтяр О.А. Європейський досвід державного регулювання соціальної сфери в умовах фінансової кризи / О.А.Дєгтяр // Науковий журнал «Менеджер». Вісник Донецького державного університету управління. – 2012. –№4 (62). – С. 128–132.

3. Дєгтяр О.А. Ефективність державного управління соціальною сферою / О.А.Дєгтяр // Науковий журнал «Менеджер». Вісник Донецького державного університету управління. – 2012. – № 3(61). – С. 73–77.

4. Дєгтяр О.А. Еволюція теорій державного регулювання економіки та підвищення якості життя громадян / О.А.Дєгтяр // Держава та регіони. Серія «Державне управління». – Запоріжжя, 2012. – № 3.– С. 13–17.

5. Дєгтяр О.А. Теоретичні аспекти формування та розвитку державної соціальної політики / О.А.Дєгтяр // Держава та регіони. Серія «Державне управління». – Запоріжжя, 2013. – № 1. – С. 54–59.

6. Дєгтяр О.А. Особливості державного регулювання розвитку соціальної сфери в умовах трансформаційних змін / О.А.Дєгтяр // Науковий журнал «Менеджер». Вісник Донецького державного університету управління. – 2013. – №1 (63). – С. 63–68.

7. Дєгтяр О. А. Розвиток соціальної сфери як основа забезпечення якості життя населення [Електронний ресурс] / О. А. Дєгтяр // Державне будівництво [Електронний журнал]. – 2012. – № 2.

8. Дєгтяр О. А. Теоретико-методологічні основи розвитку соціальної держави в умовах сучасних викликів [Електронний ресурс] / О. А. Дєгтяр // Державне будівництво [Електронний журнал].– 2013. – № 1.

9. Дєгтяр О.А. Основні складові економічного механізму державного регулювання соціальної сфери / О.А. Дєгтяр / Право та державне управління: зб.наук.пр. / [за ред. А.О.Монаєнка]. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – № 1 (10). – С. 159–164.

10. Дєгтяр О.А. Аналіз теоретико-методологічних напрацювань з проблем державного управління розвитком соціальної сфери / О.А. Дєгтяр // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук.пр. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013.–Вип. №1(43). – С.406-414.

11. Дєгтяр О.А. Інституціональний механізм державного управління соціальною сферою / О.А. Дєгтяр // Теорія і практика державного управління : зб. наук.пр. – Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – Вип. 1(40). – С. 221–229.

12. Дєгтяр О.А. Державне регулювання соціальних процесів в Швеції / О. А. Дєгтяр //Публічне управління: теорія та практика : зб. наук.пр.– 2013.– №2(14). – С.51–55.

13. Дєгтяр О.А. Державне управління соціальною сферою та соціальна відповідальність бізнесу / О.А. Дєгтяр //Теорія і практика державного управління: зб. наук.пр. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. –Вип. 2(41). – С.162–168.

14. Дєгтяр О.А. Інформаційно-комунікативна діяльність в державному управлінні як інструмент інтенсифікації соціального партнерства [Електронний ресурс] / О. А. Дєгтяр // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2013. – № 9.

15. Дєгтяр О. А. Рівень ресурсного забезпечення соціальної сфери в економічно розвинених країнах світу / О. А. Дєгтяр // Публічне управління: теорія та практика: зб. наук.пр. – 2013. – № 3 (15).– С.119–124.

16. Дєгтяр О. А. Організація інформаційно-аналітичної роботи в органах державного управління соціальною сферою / О. А. Дєгтяр // Інвестиції: практика та досвід : Наук.-практ. журнал. – 2013. – № 19. – С. 108–112.

17. Дєгтяр О. А. Державні механізми забезпечення функціонування громадянських інститутів в Україні / О. А. Дєгтяр // Економіка і держава: Міжнарод. наук.-практ. журнал. –2013. – № 19. – С. 99–101.

18. Дєгтяр О.А. Особливості формування та розвитку державно-приватного партнерства в соціальній сфері / О.А. Дєгтяр // Право та державне управління: зб. наук.пр./ [за ред. А.О.Монаєнка]. – Запоріжжя: КПУ, 2013. – № 2 (11). – С. 103–107.

19. Дєгтяр О.А. Управління соціальною сферою в умовах формування інноваційної економіки України / О.А. Дєгтяр // Держава та регіони. Серія «Державне управління». – Запоріжжя, 2013. – № 2. – С.165–169.

20. Дєгтяр О.А. Специфіка державного управління соціальною сферою на регіональному рівні / О.А. Дєгтяр // Удосконалення механізмів державного управління соціально-економічним розвитком підприємств і галузей економіки: зб. наук. пр. / ДонДУУ. – Донецьк: ТОВ «ТЕХНОПАРК», 2013. – Т. ХІV. – С. 38–46.

21. Дєгтяр О.А. Організаційно-економічний механізм державного регулювання соціальної сфери в розвинених країнах / О.А. Дєгтяр // Економіка та держава : Міжнарод. наук.-практ. журнал. –2013. – № 11. – С. 112–115.

22. Дєгтяр О.А. Проблеми взаємодії держави та громадянського суспільства у сфері реалізації соціальних програм / О.А. Дєгтяр // Науковий вісник Академії муніципального управління : зб. наук. пр. – 2013. – Серія «Управління».Вип. 4. – С. 105–113.

23. Дєгтяр О.А. Прогнозування як функція державного управління розвитком структурних складових соціальної сфери / О.А. Дєгтяр // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 4(16). – С. 33–38.

24. Дєгтяр О. А. Державно-приватне партнерство у розвитку соціальної інфраструктури в умовах розбудови громадянського суспільства / О. А. Дєгтяр // Економіка і держава : Міжнарод. наук.-практ. журнал. –2014. – № 1. – С. 98–101.

25.Дєгтяр О.А. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень у діяльності органів державної влади / О.А. Дєгтяр // Теорія і практика державного управління : зб. наук. пр. – Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. –Вип. 3 (42). – С.30–36.

26. Дєгтяр О.А. Соціологічні оцінки функціонування і розвитку механізмів державного регулювання розвитку соціальної сфери в Україні на регіональному рівні / О.А. Дєгтяр // Сучасні тенденції державного управління в умовах соціально-економічного розвитку : зб. наук. пр. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – Т. ХІV, вип. 276, ч. 1. – С. 105–116. – («Державне управління»).

27. Дєгтяр О.А. Системний підхід до державного управління соціальною сферою / О.А.Дєгтяр //Сучасні тенденції державного управління в умовах соціально-економічного розвитку : зб. наук.пр. – Донецьк : ДонДУУ, 2014. – Т. XV, вип. 286. – С. 62 – 75. - («Державне управління»).

28. Дєгяр О.А. Класифікація об’єктів бухгалтерського обліку, їх система та складові / О.А.Дєгтяр// Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles. – “East West” Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015. – P. 168-171.

29. Дєгтяр О.А. Роль системи публічного управління в соціальній сфері суспільства / О.А.Дєгтяр// Публічне урядування : збірник. - № 1 (2) – березень 2016. – Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. – С. 89-94

30. Дєгтяр О.А., Мурашев С.П. Механізми державного управління природокористуванням в автотранспортному комплексі // О. А. Дєгтяр, Мурашев С.П. / Публічне урядування : збірник. — № 3 (4) — вересень 2016. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. — С. 60-71.

 

Статті в інших виданнях

1. Дєгтяр О. А. Государственное управление социальной сферой на современном этапе развития Украины / О. А. Дєгтяр // Вестник государственного и муниципального развития. – Орел, 2013. – № 2.– С. 197–204.

2. Дєгтяр О.А. Особенности прогнозирования последствий государственно-управленческих решений в экономической сфере / О. А. Дегтяр // Государство и общество: вчера, сегодня, завтра : науч.-теорет. и практ. журнал. – Курск : Курск.акад. гос. и муниципальной службы, 2012. –Вып. 6(2).– С.80–89.

3. Дєгтяр О.А. Інформаційно-аналітичний супровід діяльності органів державного управління соціальною сферою / О.А.Дєгтяр // NaukaiStudia. – 2013. – Вип. № 28 (96).– С.52–61.

4. Дєгтяр О.А. Інформаційно-комунікативні технології в механізмах взаємодії органів державного управління та інститутів громадянського суспільства / О. А. Дєгтяр // Приднепровский научный вестник.– 2013. –№ 7 (143). – С.39–48.

5. Дєгтяр О.А.Світовий досвід становлення і розвитку громадянського суспільства і соціальної держави / О.А.Дєгтяр, В.В.Маліков // Збірник наукових праць «Вісник національного університету цивільного захисту України» Серія «Державне управління». -2014. - №1(1). С. 25-33.

Особистий внесок: автором здійснено виклад основного матеріалу статті

 

Матеріали наукових конференцій

1. Дєгтяр О.А. Реалізація державної політики зайнятості населення / О. А. Дєгтяр // Державне регулювання соціального підприємництва та соціально відповідального бізнесу : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листопада 2010 р. / за заг. ред. д.е.н., проф. О.Ю. Амосова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – С. 45–48.

2.Дєгтяр О. А. Заходи з розв’язання проблем зайнятості у 2011-2012 роках / О. А. Дєгтяр // Державне регулювання соціального підприємництва та соціально-відповідального бізнесу : матеріали міжнар. наук.-практ.конф., 25 листопада 2011 року / за заг. ред. О. Ю. Амосова. – Х. : С.А.М., 2011. – С. 78–81.

3. Дєгтяр О.А. Государственное регулирование рынка труда / О. А. Дєгтяр// Проблемы рынка труда и формирования трудовых ресурсов: материалы II Междунар.науч.-практ.конф., г.Москва, 16 декабря 2011 г. – М. : ООО «НИПКЦ Восход – А», 2012.– С.82–83.

4. Дєгтяр О.А. Державне управління соціальною сферою: методологічний аспект / О.А.Дєгтяр // Публічне управління: виклики ХХІ століття : зб. тез ХІІІ Міжнар. наук. конгресу, 21-22 березня 2013 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – С.180–181.

5. Дєгтяр О.А. Розвиток та реалізація державної політики у соціальній сфері / О.А.Дєгтяр // Державне управління та місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : зб. тез І Міжнар.наук.-практ. конф., 11-12 квітня 2013 р. м. Рівне. – Рівне, 2013. – С.123–129.

6. Дєгтяр О.А. Проблеми визначення ефективності державного управління соціальною сферою / О.А.Дєгтяр //Регіональний розвиток – основа розбудови української держави : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конференції. – Донецьк, 2013. – С.100–102.

7. Дєгтяр О.А. Методологічні аспекти побудови механізмів державного регулювання розвитку соціальної сфери / О.А.Дєгтяр // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: зб.тез Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Хмельницький, 18-20 квітня 2013 р.). – Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2013. –С.103–105.

8.ДєгтярО.А. Социальные технологии в современном государственном управлении/ О.А.Дегтяр //Управление в условиях динамично развивающегося общества :материалы IV Орловских социологических чтений (7 декабря 2012 г.) / под общей ред. канд. соц. наук, доц.Н.В. Проказиной. – Орел: Изд-во ОФ РАНХиГС, 2013.– С.70–73.

9.Дєгтяр О.А. Інформаційно-комунікативна діяльність в державному управлінні соціальною сферою / О. А. Дєгтяр // Образование и наука. ХХІ век – 2013: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Болгарія, 17-25 жовтня 2013 р. – Софія, 2013. – С.72– 74.

10. Дєгтяр О. А. Комплексний механізм державного регулювання розвитку соціальної сфери: закордонний досвід / О. А. Дєгтяр // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІVМіжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 1 жовт. 2013 р. / за заг. ред. О. Ю. Бобровської. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 219–221.

11. Дєгтяр О.А. Державне управління розвитком структурних складових соціальної сфери / О.А.Дєгтяр // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ.конф., 15 листопада 2013 р. / за ред. В.М. Огаренка, А.О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – С.84–87.

12. Дєгтяр О.А. Розвиток державно-приватного партнерства / О. А. Дєгтяр // Ольвійський форум – 2013: Стратегії країн причорноморського регіону в геополітичному просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф., 5-9 червня 2013 р. – Миколаїв : Ялта, 2013. – С. 48–49.

13. Дєгтяр О.А. Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління соціальною сферою / О.А.Дєгтяр // Научная индустрия европейского рынка : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф., 27 листопада – 05 грудня 2013 р. – Прага, 2013. – С.65–66.

14.Дєгтяр О.А. Проблемы підготовки специалистов аудита / О. А. Дєгтяр // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф., 19 лютого 2014 р. –Х. : ХНАДУ, 2014. – С. 34–36.

15. Дєгтяр О.А. Новые аспекты моделей підготовки специалистов учета и аудита / О.А.Дєгтяр // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф., 19 лютого 2014 р. – Х. : ХНАДУ, 2014. – С. 178–180.

16. Дєгтяр О.А. Держава та бізнес у розвитку соціальної інфраструктури / О.А.Дєгтяр // Політика корпоративної соціальної відповідальності в контексті сталого соціально-економічного розвитку : матеріали І Міжнар, наук.-практ. конф., 5-6 грудня 2013 р. – Донецьк: ДонДУУ. – С. 85–87.

17. Дєгтяр О.А. Інституціоналізація державного управління соціальною сферою як умова забезпечення сталого розвитку держави / О. А. Дєгтяр // Наука та інновація – 2013: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ.конф., 07-15 листопада 2013 р. – Пшемишль,2013. – С. 72–74.

18. Дєгтяр О.А. Державне управління в умовах світової кризи // Альянс наук: вчений – вченому : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. 27-28 березня 2014 р. – Рівне, 2014. – Т. 1. Державне управління та економіка. – С. 17–19.

19. Дєгтяр О.А. Роль менеджменту освіти у вирішенні задач соціально-економічного розвитку регіонів // Менеджмент-освіта в контексті трансформаційних перетворень в суспільстві : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ.конф., 10-12 квітня 2014 р. – Донецьк; Святогірськ, 2014. – С. 20–22.

20. Дєгтяр О.А. Державні механізми забезпечення якості освіти // Державне регулювання освітньо-наукового забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту: Інтернет-конф., 19-20 березня 2014 р. – Х.: Нац. ун-т цивільного захисту України, 2014.

21. Інформаційно - комунікативні технології в механізмах взаємодії органів державного управління та інститутів громадянського суспільства

22. Features of formation and development of public-private partnerships in the social sector

23. Дєгтяр О.А. Еволюція теорії державного регулювання соціальної сфери в умовах сучасних викликів / О.А.Дєгтяр// Публічне управління: стратегія реформ 2020 : зб. тез XV Міжнар. наук. конгресу, 23 квітня 2015 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – С.268-270.

24. Дєгтяр О. А. Перспективи економічного розвитку держави та регіону європейського напрямку / О. А. Дєгтяр // Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 травня 2015 р., Мукачево. Том 2 / Ред. Кол. : Щербан Т.Д. та ін. – Мукачево : Вид-во «Карпатська вежа», 2015. – С. 242-244.

25. Дєгтяр О. А. Державне регулювання рекламної діяльності як об’єкт наукового аналізу / О. А. Дєгтяр // Глобальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт III Міжнародної науково-практичної конференції (Київ– Прага–Відень, «30» вересня 2015 року) / Фінансово-економічна наукова рада, 2015. — С. 6-.

26. Дєгтяр О.А. Теоретико-методологічні засади формування довіри до органів влади / О.А.Дєгтяр // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення : матеріали VІ міжнар. наук.¬практ. конф., Дніпропетровськ, 09 жовт. 2015 р. / за заг. ред. О.Ю. Бобровської. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2015. – С. 23-2.

27. Дєгтяр О.А., Нікітенко К.Є. Використання маркетингу як нової парадигми управління регіоном / О.А.Дєгтяр, Нікітенко К. Є. // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: матеріали доповідей ІV науково-практичної конференції з міжнародною участю (3 листопада 2015 р.): збірник. – Х., 2015. – С. 138-141.

28. Дєгтяр О.А. Теоретичні основи лізингу як фінансового механізму техничного переоснащення виробництва / О.А.Дєгтяр // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: матеріали доповідей ІV науково-практичної конференції з міжнародною участю (3 листопада 2015 р.): збірник. – Х., 2015. – С. 228-230.

29. Дєгтяр О.А., Кузнецова Ю.С. Правові засади управління розвитком інфраструктури великих міст в Україні / О.А.Дєгтяр, Ю. С. Кузнецова // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: матеріали доповідей ІV науково-практичної конференції з міжнародною участю (3 листопада 2015 р.): збірник. – Х., 2015. – С. 254-257.

30. Дєгтяр О.А. Проблеми інформаційного забезпечення державного регулювання розвитку соціальної сфери / О. А.Дєгтяр // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки : теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 листопада 2015 р. / за ред. В. М. Огаренка, А. О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – С. 77 – 79.

31. Дєгтяр О.А. Процес наукового дослідження студентів в економіці та його характеристика / О.А.Дєгтяр // Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців з економіки і підприємництва в умовах Євроінтеграції: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції (06 листопада 2015 р.) / Харків: ХНАДУ, 2015. – С. 183-185.

32. Дєгтяр О. А. Зарубіжний досвід використання маркетингових стратегій у публічному управління регіоном / О. А. Дєгтяр // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016 – С. 125-126.

Автореферат

 


Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

по RSS... Подписаться

... или на почту Введите E-mail:

Кто посещает

Flag Counter