Научные направления

У 2016-2019 роках на кафедрі менеджменту і адміністрування виконується науково-дослідна робота на тему: «Сталий розвиток в умовах глобальних викликів: методологія та практика» (державний реєстраційний номер 0116U003589).

Науковий керівник НДР – д-р екон. наук, професор М.М. Новікова. Відповідальний виконавець НДР – канд. екон. наук, доцент М.В. Боровик.

Науково-дослідна робота здійснюється у три етапи:

1 етап«Методологічне забезпечення управління сталим розвитком» (термін виконання 2016-2017 навчальний рік);

2 етап«Маркетингові дослідження сталого розвитку» (термін виконання 2017-2018 навчальний рік);

3 етап«Практичні аспекти публічного управління в контексті сталого розвитку» (термін виконання 2018-2019 навчальний рік).

Метою 1 етапу НДР «Методологічне забезпечення управління сталим розвитком» є удосконалення методологічних основ і розробка практичних підходів до управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів на регіональному, міському рівнях і рівні суб’єктів господарювання.

Звіт про виконання 1-го етапу НДР складався з 485 с., 50 рис., 37 табл., 414 джерел. Звіт було обговорено та затверджено на засіданні кафедри менеджменту і адміністрування (протокол № 7 від 29.11.2016 р.)

За результатами 1-го етапу НДР була опублікована колективна монографія: Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика : монографія / за заг. ред. проф. І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. – 334 с.

2 етап – «Маркетингові дослідження сталого розвитку» було виконано на кафедрі менеджменту і адміністрування у 2017-2018 навчальному році.

Мета 2-го етапу НДР полягала в удосконаленні методологічних основ і розробці практичних підходів до управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів на регіональному, міському рівнях і рівні суб’єктів господарювання на основі використанням результатів маркетингових досліджень.

Звіт про виконання 2-го етапу НДР склав 282 с., 20 рис., 13 табл., 209 джерел.

За результатами 2-го етапу НДР готується до друку колективна монографія.

У 2017-2018 на кафедрі менеджменту і адміністрування виконувалась госпдоговірна тема «Впровадження енергетичного менеджменту в систему управління енергоефективністю підприємства (договір № 2958/17).

У результаті дослідження, які проводилися за даною госпдогорвірною темою доведено, що впровадження енергетичного менеджменту на підприємстві дозволяє використати перспективні заходи з підвищення енергоефективності та енергозбереження. Завдяки цьому скорочуються адміністративні витрати, покращується імідж підприємства і створюється надійна репутація, що є конкурентною перевагою і робить підприємство більш привабливим для ділових партнерів, клієнтів і працівників.

Також в 2017/2018 навчальному році кафедрою організовано та проведено І міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію, присвячену 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова «ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ»

2016/2017 навчальний рік відзначився проведенням Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «СТАЛИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ».


Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

по RSS... Подписаться

... или на почту Введите E-mail:

Кто посещает

Flag Counter