Бєльська Тетяна ВалентинівнаДоцент кафедри менеджменту і адміністрування, доктор наук з державного управління (2017 р.).

У 1994 р. закінчила Сумський педагогічний інститут ім.А.С.Макаренка за спеціальністю «вчитель історії, методист з виховної роботи».

1993-2000 рр. – вчитель історії Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з ліцейними класами № 17.

З 2000 р. по 2007 р. працювала на різних посадах в органах місцевого самоврядування.

Закінчила Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України: магістратуру – у 2006 році за спеціальністю «державне управління», отримавши кваліфікацію «магістр державного управління», спеціалізація «політика європейської інтеграції»; аспірантуру – у 2010 р.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Взаємовідносини органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства в умовах демократичного транзиту».

Після закінчення інституту працювала доцентом кафедри політології та філософії у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ХарРІ НАДУ), доцентом кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Київського міжнародного університету.

З 2012 р. по 2015 р. навчалася в докторантурі Національної академії державного управління при Президентові України.

У 2015 – 2016 рр. – завідуюча відділом досліджень громадянського суспільства ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О.Яременка».

З 2016 р. – доцент кафедри менеджменту і адміністрування ХНУМГ ім.О.Бекетова.

У 2017 р. захистила докторську дисертацію на тему: "Державна політика та державне управління в умовах впливу глобального громадянського суспільства" за спеціальністю 25.00.01 - теорія та історія державного управління.

Викладає навчальні курси: «Муніципальний менеджмент», «Вступ до фаху», «Теорія організації».

Стажування за кордоном:

 • «VІІ Українська школа самоврядування» (Польща, м. Варшава, 23 – 30 травня 2009 р.),

 • стажування в Німеччині на запрошення ГО «Дружба сердець» (м. Марбург, 26 квітня – 10 травня 2010 р.),

 • освітня поїздка-стажування на запрошення НГО «Україна в Європі» (Італія, 30 березня – 6 квітня 2013 р.),

 • освітня поїздка-стажування з питань політичних систем та державного управління в Німеччині, Франції, Бельгії, Польші в рамках програми Європейських студій (2 – 9 лютого 2014 р.),

 • освітня поїздка-стажування в політичних установах ЄС (ООН, Рада Європи) – Відень-Женева-Страсбург-Нюрберг на запрошення НГО «Україна в Європі» (12 – 18 липня 2015 р.),

 • Літній інститут громадянської освіти (Summer Institute of Civic Studies, DAAD (25 лип. – 5 серп. 2016 р., м. Аугсбург, Німеччина)).

Громадська діяльність:

 • голова обласного осередку Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління,

 • З 2014 р. член ГО «Українська асоціація європейських студій».

Автор понад 120 наукових праць та навчально-методичних робіт.

Наукові інтереси: публічна влада, публічне управління, державна політика, місцеве самоврядування, громадянське суспільство, глобалізація, архетипіка.

Основні наукові публікації:

 1. Бєльська Т. В. Глобальне громадянське суспільство: сутність, генеза та вплив на державну політику України : монографія / Т. В. Бєльська. – К. : ВАДНД, 2016. – 300 с. – (Серія “Відкрита дослідницька концепція”).

 2. Державна політика і демократичне урядування: становлення та взаємовплив : підручник / авт. кол. : Е. А. Афонін, Т. В. Бєльська, Я. В. Бережний та ін. ; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. В. Тертички, В. А. Шахова. – К. : “К.І.С.”, 2016. – С. 185–201. (264 с.).

 3. Бєльська Т. В. Публічність як ознака суспільно-політичних явищ / Т. В. Бєльська // Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2012. – № 2(10) – С.16–20.

 4. Бєльська Т. В. Комунікація влади та громадськості в інформаційному суспільстві / Т. В. Бєльська // Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2012. – № 3(11) – С.163–169.

 5. Бєльська Т. В. Глобалізація як фактор трансформації владно-суспільних відносин / Т. В. Бєльська // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2013. – № 1(13) – С.60–66.

 6. Бєльська Т. В. Публічна політика і система владно-суспільних відносин: архетипний підхід / Т. В. Бєльська // Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”. – Спеціальний випуск. – Червень, 2013. – С. 93–99.

 7. Бєльська Т. В. Глобальне громадянське суспільство як феномен сучасного глобального світу / Т. В. Бєльська, Е. А. Афонін // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : наук. журн. : фахове вид. з держ. упр., екон., пед. та політ. наук / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2013. – № 4. – С. 9–16.

 8. Бєльська Т. В. Фактори впливу на державну політику в період Постмодерну / Т. В. Бєльська // Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2014. – № 9. – С. 97–101. Режим доступу : http://www.academia.edu/9381155/Ціннісні_цілі_модернізації_регіональної_економіки_крізь_призму_принципу_розумної_спеціалізації_

 9. Бєльська Т. В. Архетипні концептуальні засади становлення і розвитку глобального громадянського суспільства / Т. В. Бєльська // Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”. – № 2 (18) спеціальний випуск. – Червень, 2014. – С. 14–22.

 10. Бєльська Т. В. Конфлікт і консенсус як способи вирішення соціальних протиріч / Т. В. Бєльська // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип.  40. – Львів. : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – С. 178–185.

 11. Бєльська Т. В. Політична культура як ціннісна складова громадянського суспільства / Т. В. Бєльська // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2014. – № 3(19) – С.64–70.

 12. Бєльська Т. В. Громадянськість як прояв архетипу цілісності та його вплив на державну політику / Т. В. Бєльська // Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”. – спеціальний випуск. – Березень, 2015. – С. 8893.

 13. Бєльська Т. В. Глобальне громадянське суспільство як актор соціальних мереж: конструктивні й деструктивні аспекти / Т. В. Бєльська // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2014. – № 4(20) – С. 200–208.

 14. Бєльська Т. В. Інформаційне суспільство: становлення, розвиток, перспективи / Т. В. Бєльська, О.І. Крюков // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістрˮ, 2015. – № 1 (47). – С. 276-282.

 15. Бєльська Т. В. Інституційний вимір глобального громадянського суспільства / Т. В. Бєльська // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. –  Вип.  44. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. – С. 71-81.

 16. Бєльська Т. В. Діяльність інститутів глобального громадянського суспільства в конфліктних зонах сучасного світу / Т. В. Бєльська // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – Вип. 3 (50). – С. 179-186.

 17. Бєльська Т. В. Моделювання впливу глобального громадянського суспільства на державну політику / Т. В. Бєльська // Публічне урядування : зб. наук. пр. – № 4 (5) – грудень 2016. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2016. – С. 175-185. (Index Copernicus)

 18. Бєльська Т. В. Співвідношення понять “державна політика” та “державне управління” / Т. В. Бєльська // Державне будівництво : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2016. – № 2. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-2/

 19. Бєльська Т. В. Глокалізація як феномен та підґрунтя розвитку місцевих громад / Т. В. Бєльська // Сталий місцевий розвиток за участі громад : наукові праці ВНЗ-партнерів Проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” [укладачі: М. А. Лепський, І. В. Дударева] ; за заг. ред. М. А. Лепського. – К. :  ПРОООН ЄС “МРОГ”, 2015. – С. 72–80. (464с.)

 20. Розвиток громадянського суспільства України в умовах внутрішніх і зовнішніх викликів : аналітична доповідь (на виконання Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 “Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні”) / В. М. Яблонський, О. М. Балакірєва, Т. В. Бєльська [та ін.] ; за ред. О. А. Корнієвського. – К. : НІСД, 2016. – 72 с. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/gromadyanske_suspilstvo-3eeda.pdf

 21. Бєльська Т. В. Можливості місцевої влади у процесах адаптації ВПО у приймаючих громадах / Т. В. Бєльська // Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції : наукова доповідь / за ред. канд. соціол. наук О. М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2016. – С. 25-30. (140 с.)

 22. Бєльська Т. В. Удосконалення основних форм суспільно-владних взаємодій в умовах сучасних глобальних тенденцій / Т. В. Бєльська // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : наук. журн. : фахове вид. з держ. упр., екон., пед. та політ. наук / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2017. – № 1. – С. 123-130.(Index Copernicus).– http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vnaddy_2017_1_18

 23. Бєльська Т. В. Гранично допустимий ризик в процесі прийняття рішень / Т. В. Бєльська, Ю. В. Наплеков // Публічне урядування : зб. наук. пр. – № 2 (7) – 2017. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. – С.77-90. - http://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/05/Публічне-урядування-2-7-укр.pdf (Index Copernicus).

 24. Бєльська Т. В. Функціональні особливості інституційної поведінки суб’єктів глобального громадянського суспільства в зонах конфліктності / Т. В. Бєльська, Р.Р. Хасанов, // Публічне урядування : зб. наук. пр. – № 3 (8) – 2017. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. – С. 32-42.- http://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/07/Публічне-урядування-3-8_укр.pdf (Index Copernicus).

  Статті у збірниках наукових праць

  1. Бєльська Т. В. Глокалізація як феномен та підґрунтя розвитку місцевих громад / Т. В. Бєльська // Сталий місцевий розвиток за участі громад : наукові праці ВНЗ-партнерів Проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” [укладачі: М. А. Лепський, І. В. Дударева] ; за заг. ред. М. А. Лепського. – К. : ПРОООН ЄС “МРОГ”, 2015. – С. 72–80. (464с.) - http://www.cba.org.ua/images/stories/Monography_final_text.pdf

  2. Бєльська Т. В. Глобальне громадянське суспільство в світовому інформаційному просторі: проблеми і перспективи / Т. В. Бєльська // Політологічні студії : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Кам’янець-Поділ. : Вид-во К-ПНУ ім. Івана Огієнка. 2016. – Вип. 5. – С. 9-23.

  3. Бєльська Т. В. Особливості конфліктів і способів їх врегулювання в сучасному світі / Т. В. Бєльська, О.Гребельник // Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. – К. : КиМУ, 2017. – Вип. 12. – С. 58-80.

  Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

  1. Бєльська Т. В. Моделювання впливу глобального громадянського суспільства на державну політику / Т. В. Бєльська // Публічне урядування : зб. наук. пр. – № 4 (5) – грудень 2016. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2016. – С. 175-185. (Index Copernicus) – http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubm_2016_4_19

  2. Bielska T. V., Naplokov Y. V. (2017) Maximum allowable risk in decision making process, Public management. Volume 2 (7), P. 73-89. Retrieved from: http://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/ 07/Англ.pdf (Index Copernicus)

  3. Bielska T. V., Khasanov R. R. Functional institutional behavior of global civil society in conflict zones, Public management. Volume 3 (8), P. 33-42. Retrieved from: http://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/06/Публічне-урядування-3.pdf (Index Copernicus)

      Видання інших держав

 1. Бельская Т. В. Генезис властно-общественных отношений в процессе общецивилизационного развития / Т. В. Бельская // Научные ведомости БелГУ – Белгород : НИУ “БелГУ”, 2013. – № 23 (166). – Вып. 26. – С.183–188. – Серия : “Философия. Социология. Право”.
 2. Бельская Т. В. Конвергенция как процесс общественных отношений в эпоху глобализации / Т. В. Бельская // ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ : Գիտական հանդես (Публичное управление : научный журнал). – Երևան «Տիգրան Մեծ» (Ереван, Армения “Тигран Великий”). – 2014. – № 1–2. – С. 85–93.
 3. Bielska Tetiana. Information warfare as a way of implementing the state policy in the modern world // Regional Development and state administration in the context of general tendencies 21 century. – Eds . V . Szymańska. – Kh : Słupsk : Publishing House “ А DNDU”, 2015. – 192 р.
 4. Bielska Tetiana. Information resources as a strategic category of international relations and a method of influence on the state policy of the nation states / Tetiana Bielska // Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comeniana (AFI UC). – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. – 2015. – № 1. – Р. 5-17.
 5. Бельская Т. В. Глокализация как аспект глобальных трансформаций в современном мире / Т. В. Бельская // Мемлекеттік баскару жᶕне кымзет (Государственное управление и государственная служба) : международн. научн.-аналит. журнал Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан. – 2015. – № 4. – С. 118-126. – http://journal.apa.kz/images/books/4-2015/index.html

Автор более 120 научных и учебно-методических работ.


Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

по RSS... Подписаться

... или на почту Введите E-mail:

Кто посещает

Flag Counter