Degt

Дєгтяр Олег Андрійович 04.07.1982 р.н.

Доцент кафедри менеджменту та адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, доктор наук з державного управління (2015).

Закінчив соціально-економічний факультет Харківського регіонального інституту державного управління при Президентові України (2004), спеціальність: «Управління персоналом і економіка праці», кваліфікація «економіст», магістратуру державного управління (2009), кандидат наук з державного управління (2008), друга вища освіту інституту післядипломної освіти Гуманітарного університету Запорізький інститут державного та муніципального управління (2007).

Захистив кандидатську дисертацію з державного управління «Механізми державного регулювання розвитку малого підприємництва» 2008 р.

З 2004 року по 2012 рік працював на різних посадах в органах державної влади, а саме старший науковий співробітник науково-дослідного інституту при Міністерстві фінансів України 2004-2005 року, головний консультант служби Глави Секретаріату Президента України 2005-2007 року, помічник-консультант народного депутата України, головний інспектор відділу контролю атмосферного повітря, поводження з відходами та водовідведенням Екологічної інспекції міста Києва 2007-2009 роки, заступник губернатора Вінницької ОДА 2009-2010, начальник інспекції праці міста Києва 2010-2012 роки.

З 2012 року по 2015 рік асистент, старший викладач кафедри обліку і аудиту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

У 2016 році проходив стажування в парламенті Португалії.

У 2017 році пройшов тестування з англійської мови та отримав сертифікат В2.

У 2017 році 27 квітня 2017 року МОН затвердило рішення Вченої Ради університету щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри менеджменту і адміністрування.

Наукові інтереси пов'язані з формуванням і функціонуванням механізмів державного регулювання розвитку соціальної сфери в умовах сучасних викликів. Автор більше 200 наукових та навчально-методичних робіт.

Посібники:

1. Статистика : [Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / О. А.Дєгтяр, О.М.Непомнящий. – Харків : Вид-во «Водний спектр Джі-Ем-Пі», 2017, - 232 с.

2. Дєгтяр О.А., Непомнящий О.М. Управління людськими ресурсами [Навч. посібник]. / О. А. Дєгтяр, О. М. Непомнящий – Х.: , 2017. – 228 с.

 

Основні наукові публікації:

Монографії:

 1. Валютне регулювання в Україні: теорія і практика [Монографія] : В. В. Маліков, І. А. Дмитрієв, О. А. Дєгтяр. – Харків : ХНАДУ, 2012. – 320 с.

 2. Прийняття державно-управлінських рішень у соціальній сфері [Монографія] / А. О. Дєгтяр, О. А. Дєгтяр. – Харків : Вид-во «С.А.М.», 2014. – 252 с.

 3. Державне регулювання розвитку соціальної сфери: концептуальні засади та практика [Монографія] / О. А. Дєгтяр. – Харків : С.А.М., 2014. - 508 с.

 4. Державне та регіональне управління в соціальній сфері [Монографія] / за заг. ред. О.А. Дєгтяра. – Харків : С.А.М., 2015. – 552 с.

 5. Державне регулювання фінансових ринків [Моногр.] / А.О.Дєгтяр, О.А.Дєгтяр, О.О.Калюга, О.М.Непомнящий, Р.Г.Соболь – Х. : Вид-во «Водний спектр Джі-Ем-Пі», 2017. – 292 с.

Навчальний посібник:

 1. Статистика : [Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / О. А.Дєгтяр, О.М.Непомнящий. – Харків : Вид-во «Водний спектр Джі-Ем-Пі», 2017, - 232 с.

Статті в журналах, що входять до науково-метричних баз даних Web of Science, Scopus або Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів

 1. Diegtiar Trends of management by objectives of regional social sphere development / O. Diegtiar // Scientific and practical journal Public policy and economic development, (Scopus) issue 3(7). 2015, P. 69-79
 2. Дєгтяр О.А. Якість життя населення як основна умова забезпечення соціальної безпеки в державі / О.А.Дєгтяр // Міжнародний науковий журнал (International Scientific Journal). –2016. – № 12 (1) грудень 2016. – С. 15–20.
 3. O. Diegtiar Класифікація об’єктів бухгалтерського обліку, їх система та складові / O. Diegtiar // Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles. – “East West” Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015. – P. 168-171.
 4. Дєгтяр О.А. Механізми державного управління природокористуванням в автотранспортному комплексі / О.А.Дєгтяр // Публічне урядування : збірник. — № 3 (4) — вересень 2016. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. — С. 60-71.
 5. Дєгтяр О.А. Соціальна держава в ситуації сучасних викликів та місце в ній філантропії / О.А.Дєгтяр // Публічне урядування : збірник. — № 3 (4) — вересень 2016. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. — С. 50-59.
 6. Дєгтяр О.А. Роль системи публічного управління в соціальній сфері суспільства / О.А.Дєгтяр // Публічне урядування : збірник. - № 1 (2) – березень 2016. – Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. – С. 89-94.
 7. Diegtiar Mechanisms of the staffing provision in the sphere of physical culture and sports in higher education for the qualification of “bachelor” / O. Diegtiar S.Vavreniuk // Public management : collection. — № 1 (6) — march 2017. — Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. — P. 93-101

Опубліковані статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN

 1. Дєгтяр О.А. Проблеми державного управління розвитком соціальної сфери регіону в умовах сталого розвитку // О.А.Дєгтяр / Науковий вісник Чернівецького університету : Економіка : зб. наук. пр. Вип. 773-774 / Черн. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 114-117
 2. Дєгтяр О.А. Роль системи публічного управління в соціальній сфері суспільства // О.А.Дєгтяр / Публічне урядування : збірник. - № 1 (2) – березень 2016. – Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. – С. 89-94
 3. Дєгтяр О.А. Системний підхід до державного управління соціальною сферою // О.А.Дєгтяр / Сучасні тенденції державного управління в умовах соціально-економічного розвитку : зб. наук.пр. – Донецьк : ДонДУУ, 2014. – Т. XV, вип. 286. – С. 62 – 75. - («Державне управління»).
 4. Дєгтяр О.А., В.В.Маліков Світовий досвід становлення і розвитку громадянського суспільства і соціальної держави // О.А.Дєгтяр, В.В.Маліков / Збірник наукових праць «Вісник національного університету цивільного захисту України» Серія «Державне управління». -2014. - №1(1). С. 25-33.
 5. Дєгтяр О.А. Соціологічні оцінки функціонування і розвитку механізмів державного регулювання розвитку соціальної сфери в Україні на регіональному рівні // О.А.Дєгтяр / Зб. наук. пр. / ДонДУУ: «Сучасні тенденції державного управління в умовах соціально-орієнтованого розвитку» : Серія «Державне управління». – Т. ХІV, вип. 276, Ч. 1. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – С. 105-116.
 6. Дєгтяр О.А. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень у діяльності органів державної влади // О.А. Дєгтяр / Зб. наук. пр. : Теорія і практика державного управління. Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», – 2013. –Вип. 3 (42). – С.30–36.
 7. Дєгтяр О.А. Державно-приватне партнерство у розвитку соціальної інфраструктури в умовах розбудови громадянського суспільства // О. А. Дєгтяр / Міжнародний науково-практичний журнал Економіка та держава. –2014. – № 1 січень 2014. – С. 98–101.
 8. Дєгтяр О.А.   Прогнозування як функція державного управління розвитком структурних складових соціальної сфери // О. А. Дєгтяр / Збірник наукових праць «Публічне управління : теорія та практика». – 2013.-Вип. 4(16). – С. 33-38.
 9. Дєгтяр О.А. Проблеми взаємодії держави та громадянського суспільства у сфері реалізації соціальних програм // О.А. Дєгтяр / Науковий вісник Академії муніципального управління збірник наукових праць серія «Управління» випуск 4 2013 р. – С. 105-113.
 10. Дєгтяр О.А. Організаційно-економічний механізм державного регулювання соціальної сфери в розвинених країнах //О.А.Дєгтяр/ Міжнародний науково-практичний журнал Економіка та держава. –2013. – № 11 листопад 2013. – С. 112–115.
 11. Дєгтяр О.А. Специфіка державного управління соціальною сферою на регіональному рівні // О.А.Дєгтяр / Удосконалення механізмів державного управління соціально-економічним розвитком підприємств і галузей економіки: збірник наукових праць / ДонДУУ. – Донецьк: ТОВ «ТЕХНОПАРК», 2013. – Т. ХІV. – С. 38 – 46.
 12. Дєгтяр О.А. Управління соціальною сферою в умовах формування інноваційної економіки України // О.А.Дєгтяр / Держава та регіони. Серія «Державне управління», 2013, № 2. – Запоріжжя, 2013 р.- С.165-169.
 13. Дєгтяр О.А. Особливості формування та розвитку державно-приватного партнерства в соціальній сфері // О.А.Дєгтяр / Право та державне управління: зб. наук. пр. [за ред. А. О. Монаєнка]. – Запоріжжя: КПУ, 2013. – № 2 (11). – С. 103–107.
 14. Дєгтяр О.А. Державні механізми забезпечення функціонування громадянських інститутів в Україні //О.А.Дєгтяр / Міжнародний науково-практичний журнал : Економіка і держава. – 2013. – № 19. – С. 99–101.
 15. Дєгтяр О.А. Організація інформаційно-аналітичної роботи в органах державного управління соціальною сферою // О.А.Дєгтяр / Науково-практичний журнал : Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 19. – С. 108–112.
 16. Дєгтяр О.А. Рівень ресурсного забезпечення соціальної сфери в економічно розвинених країнах світу // О.А. Дєгтяр / зб. наук. пр. : Публічне управління: теорія та практика випуск. – 2013. – № 3 (15). – С.119-124.
 17. Дєгтяр О.А. Інформаційно-комунікативна діяльність в державному управлінні як інструмент інтенсифікації соціального партнерства // О.А. Дєгтяр / [Електронний ресурс] Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2013. – № 9.
 18. Дєгтяр О.А. Інформаційно-комунікативні технології в механізмах взаємодії органів державного управління та інститутів громадянського суспільства // О.А. Дєгтяр / Приднепровский научный вестник. – 2013. – № 7 (143). – С.39–48.
 19. Дєгтяр О.А. Основні складові економічного механізму державного регулювання соціальної сфери // О.А.Дєгтяр / зб. наук. пр. : Право та державне управління [за ред. А.О.Монаєнка]. – Запоріжжя : КПУ, – 2013. – №1 (10). – С.159–164.
 20. Дєгтяр О.А. Теоретико-методологічні основи розвитку соціальної держави в умовах сучасних викликів // О.А. Дєгтяр / [Електронний ресурс] / Державне будівництво [Електронний журнал] – 2013. – № 1.
 21. Дєгтяр О.А. Державне управління соціальною сферою та соціальна відповідальність бізнесу // О.А. Дєгтяр / зб. наук. пр. : Теорія і практика державного управління Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», – 2013. – Вип. 2(41). – С.162 168.
 22. Дєгтяр О.А. Аналіз теоретико-методологічних напрацювань з проблем державного управління розвитком соціальної сфери // О. А. Дєгтяр / зб. наук. пр. : Актуальні проблеми державного управління, Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», – 2013. – Вип. 1/2013. – С.406–414.
 23. Дєгтяр О.А. Правовий механізм забезпечення доступу до інформації в умовах громадянського суспільства // О. А. Дєгтяр / Науково-практичний журнал : Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 15.– С. 115–118.
 24. Дєгтяр О.А. Державне регулювання соціальних процесів в Швеції // О. А. Дєгтяр / зб. наук. пр. : Публічне управління: теорія та практика, 2013. – №2(14). – С.51–55.
 25. Дєгтяр О.А. Інституціональний механізм державного управління соціальною сферою // О. А. Дєгтяр / зб. наук. пр. : Теорія і практика державного управління Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», – 2013. – Вип. 1(40). – С.221–229.
 26. Дєгтяр О.А. Аналіз теоретико-методологічних напрацювань з проблем державного управління розвитком соціальної сфери // О. А. Дєгтяр / зб. наук. пр. :Актуальні проблеми державного управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013.-№1(43) – С.406–414.
 27. Дєгтяр О.А. Особливості державного регулювання розвитку соціальної сфери в умовах трансформаційних змін // О. А. Дєгтяр / Науковий журнал “Менеджер”. Вісник Донецького державного університету управління. –2013. – № 1 (63). – С. 63–68.
 28. Дєгтяр О.А. Теоретичні аспекти формування та розвитку державної соціальної політики // О. А. Дєгтяр / Держава та регіони. Серія «Державне управління», – Запоріжжя, – 2013. – № 1. – С. 54–59.
 29. Дєгтяр О.А., Мурашев С.П. Механізми державного управління природокористуванням в автотранспортному комплексі // О. А. Дєгтяр, Мурашев С.П. / Публічне урядування : збірник. — № 3 (4) — вересень 2016. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. — С. 60-71.

Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter