Карлова Олена Анатоліївна

Карлова Елена Анатольевна

Професор кафедри менеджменту і адміністрування; доктор економічних наук (2012 р.), професор (2014 р.).

В 1983 році закінчила Харківський інститут інженерів комунального будівництва, м. Харків (інженерно-економічний факультет, спеціальність – «Економіка і організація міського господарства»). З 1983 по 1991 рік працювала на управлінських та економічних посадах в виробничих структурах міста Харкова.

З 1991 ріку, набувши практичного досвіду в галузі міського господарства прийшла на кафедру економіки підприємств міського господарства асистентом. В 1999 р. захистила дисертацію «Удосконалення соціально-ринкової житлової політики (інтегрально-гедоністичний підхід)», з присвоєнням ступня кандидата економічних наук. З 2000 р. доцент кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві, а з 2012 р. після захисту дисертації на тему «Теоретико-методологічні засади функціонування і розвитку соціально-економічної системи міського комплексу» – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту і адміністрування.

Сфера наукових інтересів залишається постійною в останні 25 років. Наукові інтереси пов’язані з менеджментом і адмініструванням системи життєзабезпечення міст; розвитком та функціонуванням міст; маркетингом територій; діловим адмініструванням; економікою національного господарства України.

Автор більше 200 наукових праць та науково-методичних робіт. З них монографії одноосібні – «Теорія і практика розвитку інфраструктури міста» (2010 рік), «Соціально-економічні складові функціонування міського комплексу (теорія і практика)» (2011 рік);

участь в колективних монографіях «Урбоекономіка. Проблеми синергізму та диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур житлово-комунального господарства України» (2010 рік), «Соціально-економічні відносини у державі, її регіонах та населених пунктах: теорія, методологія, практика» (2012 рік), «Теорія та практика організаційно-економічного регулювання діяльності підприємств системи життєзабезпечення міст» (2013 рік), «Менеджмент міського розвитку» (2013 рік), «Сучасні тенденції управління розвитком організаційно-економічних систем: новий погляд» (2014 рік), Problemy rozwoju przestrzennego systemów społeczno-gospodarczych: gospodarka, edukacja, medycyna (2015 рік).

Одноосібно видано 4 навчальних посібника із грифом МОН України: «Технології виробництва в міському господарстві» – 2005 р., «Організація виробництва на підприємствах міського господарства – 2006 р., «Основи менеджменту» – 2008 р., «Менеджмент міського господарства» – 2009 р. та підручник «Менеджмент і адміністрування систем життєзабезпечення міст» – 2015 р.

Підготовлені з 1995 року 41 магістр з менеджменту організацій та два кандидати економічних наук. Член спеціалізованих вчених рад Донецького державного університету управління та Черкаського державного технологічного університету зі спеціальності «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка» (2012 - 2014 р.р.), з 2015 р. – Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Є керівником науково-дослідницькою роботи кафедри за напрямом «Регулювання соціально-економічного розвитку міського комплексу: теорія, методологія, практика» (державний реєстраційний № 0113U000575, 2013 –2015 р.).

Міністерством праці та соціальної політики України випущена книга "Портрети сучасниць", де в розділі Наука та освіта надані цікаві факти професійного життя (2004 р.). За плідну науково-педагогічну діяльність з підготовки висококваліфікованих спеціалістів та науковців та високі досягнення в науці відзначена Подякою голови міста Харкова (2012 р.). Про наукові досягнення розміщена інформація у книзі «Науковці України – еліта держави» (2014 р.). Член Української Асоціації "Жінки в науці та освіті", що створена з метою об'єднання інтелектуального потенціалу вчених, викладачів, підприємців, промисловців і громадських діячів для вирішення сучасних проблем науки та освіти, проблем їх інтеграції та розвитку, посилення їх ролі в процесах демократизації суспільства (2000-2015 р.р.). З 2005 року активна співпраця з Харківською обласною організацією Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Теліги, Гендерного центру Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.kqrlovonogr

Основні публікації

 1. Теорія і практика розвитку інфраструктури міста / Монографія. – Харків: Видавництво „ФОРТ”, 2010. – 280 с.
 2. Соціально-економічні складові функціонування міського комплексу (теорія і практика) / Монографія.– Харків: Видавництво „Мадрид”, 2011. – 452 с.
 3. Оцінка ефективності організації взаємодії виробничої та соціальної інфраструктури міського комплексу. Монографія. Практичні засади функціонування підприємств міського господарства: монографія/ За заг. ред. Кайлюка Є.М. – Харків: Видавництво "Точка", 2012. – с.248-259.
 4. Реалії функціонування й контролю розвитку міського комплексу. Монографія. Менеджмент міського розвитку: монографія/ за ред. О. В. Васильєва, Н.М. Богдан, К.А.Фісуна, Харк. нац. акад. міськ.госп-ва. – Х.: ХНАМГ – 2013. – 366-396 с.
 5. Обґрунтування концепції регулювання розвитку соціально-економічної системи міста. Монографія. Соціально-економічні відносини у державі, її регіонах та населених пунктах: теорія, методологія, практика: монографія/ За заг. ред. Дорофієнко В.В. – Донецьк: "ВІК", – С. 219-250.
 6. Розробка і формування імітаційної моделі функціонування житлово-комунальних підприємств. Монографія. Теорія та практика організаційно-економічного регулювання діяльності підприємств системи життєзабезпечення міст: /монографія. під ред. проф. Кайлюка Є.М., Карлової О.А. Харків: Видавництво "Точка",
 7. Цільова спрямованість розвитку міста, якелементу соціально-економічної територіальної системи. «Сучасні тенденції управління розвитком організаційно-економічних систем: новий погляд»: колективна монографія / Загальна редакція д.е.н., професора Р.Р. Тіміргалєєвої. – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2014. С. 294 -308.
 8. Взаємодія інфраструктур в загальній системі управління. «Науково-методичне та практичне забезпечення містобудування, територіального і стратегічного планування» / колективна монографія / Загальна редакція д.е.н., професора Дорофінка В.В. – Донецьк, ДонНАБіА, 2014.– С. 148-163
 9. Наукові засади просторової організації елементів соціальної сфери./ "Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки" № 29. - 2012. с.107-109
 10. Особливості та потенційні можливості розвитку житлового будівництва в регіонах України. /Економіка будівництва і міського господарства/ 2013, Т. 9, № 4, с. 329–334.
 11. Functioning of objects of the recreational sphere in the context of sustainable development./„International Journal of Sustainable Development" /vol. 15 - february 2014/75-79.
 12. Стан і перспективи розвитку сучасного ринку юридичних послуг (на прикладі ринку США)/Науковий вісник Чернівецького університету/ Збірник наук. праць. Вип. 717. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – С.74-77.