2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 1.  Студентка 3 курсу групи ПУіА-2016  Тимченко Надія брала участь у заключному етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Публічне управління і адміністрування", що відбувся на базі Київського національного торгово-економічного університету та посіла почесне 2 місце.

Науковий керівник: д-р. наук з держ. упр., доц. каф. МіПА Бєльська Тетяна Валентинівна

2. Студентка 3 курсу групи ПУіА-2016  Солопихіна Дарина Надія брала участь у заключному етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Публічне управління і адміністрування", що відбувся на базі Київського національного торгово-економічного університету та посіла почесне 3 місце.

Науковий керівник: д-р. наук з держ. упр., проф. каф. МіПА Гайдученко Світлана Олександрівна

 

2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 1. Студентка групи МОМГ 2015 - 1 Янголенко Олена Сергіївна посіла ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», яка відбулася у Тернопільському національному економічному університеті 25 – 27 квітня 2018 р.

Наукові керівники: канд. екон .наук, доц. каф. МіА Волкова М.В.;

канд. екон. наук, доц. каф. МіА Запорожець Г.В.

 1. Студентка групи ПУіА 2016-1 Солопихіна Дарина Андріївна брала участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Право» на базі Національного університету «Одеська юридична академія» та була нагороджена дипломом III ступеню.

Науковий керівник: канд. юрид. наук, доц. каф. ПЗГД Домбровська А.В.

 1. Студентка групи ММО 2017 – 1   Цененко Анастасія Сергіївна брала участь ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент», яка відбулася у Луцькому національному технічному університеті 26 – 27 квітня 2018 р. та отримала диплом ІІІ ступеня за практичну значимість та активну участь у роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Теорія та практика фінансового менеджменту».

Наукові керівники: д-р. екон. наук, проф. каф. МіА Кондратенко Н.О.;

канд. екон. наук, доц. каф. МіА Самойленко І.О.

 1. Студентка групи МАдмМ 2017-1 Сагалович Катерина Олександрівна брала участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності Публічне управління та адміністрування, який пройшов 12 квітня 2018 р. на базі Київського національного торговельно-економічного університету та посіла почесне 2 місце.

Науковий керівник: д-р. наук з держ. упр., доц. каф. МіА Дегтярь О.А.

 

2016/2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 1. Студентка магістратури Цибульняк Олександра Сергіївна виборала перемогу в 4-й Олімпіаді з менеджменту серед молоді в рамках Глобального проекту Молодіжний творчій рух «ЕСТАФЕТА ЯКОСТІ» в номінації «Кращі практики та методи менеджменту», що проходила в Київському національному університеті біоресурсів та природокористування.

Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. каф. МіА Запорожець Г.В.

 1. Студентка бакалавріату Короткова Марина Геннадіївна нагороджена дипломом ІІ ступеню за перемогу в 2-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент», секція «Кадровий менеджмент».

Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. каф. МіА Шевченко В.С.

 1. Студентка бакалавріату Наумова Світлана Сергіївна нагороджена дипломом ІІ ступеню за перемогу в 2-му турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук із галузі «Державне управління», що проходив в Сумському національному університеті.

Науковий керівник: д-р. наук з держ. упр., проф. каф. МіА Гайдученко С.О.

 1. Студентка магістратури Цибульняк Олександра Сергіївна нагороджена дипломом ІІІ ступеню за перемогу в II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» в Тернопільському національному економічному університеті.

Наукові керівники: канд. екон .наук, доц. каф. МіА Волкова М.В.;

канд. екон. наук, доц. каф. МіА Боровик М.В.

 1. Студентка магістратури Семерніна Марина Сергіївна нагороджена дипломом ІІІ ступеню за перемогу в II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент», що проходила в Луцькому національному технічному університеті.

Науковий керівник: д-р. екон .наук, проф. каф. МіА Карлова О.А.

 

2015/2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 1. Студентка магістратури Остапенко Катерина Олександрівна нагороджена дипломом ІІІ ступеню за перемогу в II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент», що проходила в Луцькому національному технічному університеті.

Науковий керівник: д-р. екон. наук, проф. каф. МіА Кондратенко Н.О.

 1. Команда студентів кафедри менеджменту і адміністрування посіла ІІІ місце в X міжнародному конкурсі студентських рекламних та PR-проектів «Золотий компас пам’яті Олексія Кононова» в секції «Рекламні кампанії». Проект – «Читай українське!»

Керівник: канд. екон. наук, ст. викл. Гнатенко М.К.

 1. Команда студентів кафедри менеджменту і адміністрування посіла ІІІ місце в X міжнародному конкурсі студентських рекламних та PR-проектів «Золотий компас пам’яті Олексія Кононова» в секції «START-UP проекти». Проект «Здоровое будущее Украины начинается с нас»

Керівники: канд. екон. наук, доц. каф. МіА Самойленко І.О.

                     канд. екон. наук, ст. викл. Гнатенко М.К.

 1. Студентка 5 курсу групи С МОМГ 2015-1 Солодовнікова Олександра виборала перемогу у щорічному конкурсі бізнес-планів «Популяризація підприємницьких ініціатив молоді». З проектом «Здорове майбутнє України починається з нас!» студентка перемогла у номінації «Соціальний проект».

Керівник: канд. екон. наук, доц. каф. МіА Самойленко І.О.

 

 

 

 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "СТАЛИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ" 7-8 квітня 2017 р.

Шаблон тез доповідей для конференції

У 2016-2019 роках на кафедрі менеджменту і адміністрування виконується науково-дослідна робота на тему: «Сталий розвиток в умовах глобальних викликів: методологія та практика» (державний реєстраційний номер 0116U003589).

Науковий керівник НДР – д-р екон. наук, професор М.М. Новікова. Відповідальний виконавець НДР – канд. екон. наук, доцент М.В. Боровик.

Науково-дослідна робота здійснюється у три етапи:

1 етап«Методологічне забезпечення управління сталим розвитком» (термін виконання 2016-2017 навчальний рік);

2 етап«Маркетингові дослідження сталого розвитку» (термін виконання 2017-2018 навчальний рік);

3 етап«Практичні аспекти публічного управління в контексті сталого розвитку» (термін виконання 2018-2019 навчальний рік).

Метою 1 етапу НДР «Методологічне забезпечення управління сталим розвитком» є удосконалення методологічних основ і розробка практичних підходів до управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів на регіональному, міському рівнях і рівні суб’єктів господарювання.

Звіт про виконання 1-го етапу НДР складався з 485 с., 50 рис., 37 табл., 414 джерел. Звіт було обговорено та затверджено на засіданні кафедри менеджменту і адміністрування (протокол № 7 від 29.11.2016 р.)

За результатами 1-го етапу НДР була опублікована колективна монографія: Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика : монографія / за заг. ред. проф. І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. – 334 с.

2 етап – «Маркетингові дослідження сталого розвитку» було виконано на кафедрі менеджменту і адміністрування у 2017-2018 навчальному році.

Мета 2-го етапу НДР полягала в удосконаленні методологічних основ і розробці практичних підходів до управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів на регіональному, міському рівнях і рівні суб’єктів господарювання на основі використанням результатів маркетингових досліджень.

Звіт про виконання 2-го етапу НДР склав 282 с., 20 рис., 13 табл., 209 джерел.

За результатами 2-го етапу НДР готується до друку колективна монографія.

У 2017-2018 на кафедрі менеджменту і адміністрування виконувалась госпдоговірна тема «Впровадження енергетичного менеджменту в систему управління енергоефективністю підприємства (договір № 2958/17).

У результаті дослідження, які проводилися за даною госпдогорвірною темою доведено, що впровадження енергетичного менеджменту на підприємстві дозволяє використати перспективні заходи з підвищення енергоефективності та енергозбереження. Завдяки цьому скорочуються адміністративні витрати, покращується імідж підприємства і створюється надійна репутація, що є конкурентною перевагою і робить підприємство більш привабливим для ділових партнерів, клієнтів і працівників.

Також в 2017/2018 навчальному році кафедрою організовано та проведено І міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію, присвячену 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова «ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ»

2016/2017 навчальний рік відзначився проведенням Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «СТАЛИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ».

Дочірні категорії

 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter