1. Шахова О. В. Реінженирінг системи управління житлово-комунальним господарством регіону / О. В. Шахова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць– Х.: ХАІ, 2013. – - № 3 (23). - С. 94-102

 2. Шахова О. В. Сучасний стан та тенденції розвитку житлово-комунального господарства України / О. В. Шахова // Збірник наукових праць. Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2014. – № 46 (1089) – С. 64-69

 3. Шахова О. В. Удосконалення системи управління житлово-комунального господарства регіону О. В. Шахова // Перспективи економічного зростання: теоретичні та практичні аспекти: Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції – О.: ЦЕДР, 2014. – С. 114-116

 4. Шахова О. В. Формування облікових моделей управління фінансовими витратами по створенню та наданню житлово-комунальних послуг / О. В. Шахова, Є. М. Кайлюк // Державне управління та місцеве самоврядування : тези Х Міжнар. наук. конгресу, 26 березня 2010 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – С. 212-213.

 5. Шахова О. В. Основні підходи до функціонування ЖКГ у ринкових умовах / О. В. Шахова // Менеджмент міського та регіонального розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-29 березня. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 203 с. ,С.97-98.

 6. Шахова О. В. Особливості управління фінансовими витратами на надання житлово-комунальних послуг / О. В. Шахова// Економіка і управління: проблеми науки та практики: зб. матеріалів між нар. наук.- практ. інтернет-конф. 12-13 груд. 2013. – Д.: ФОП Дробязко С.І., 2013. – С.202-205

 7. Методологічні основи формування складу фінансових витрат як одного з найважливіших показників ефективності функціонування житлово-комунального господарства. «Проблеми синергізму та диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур житлово-комунального господарства України» За ред.. Кайлюка Е.М. – Харків. Вид-во «Форт», 2010. – 376с.

 8. Облікова інформація про витрати як основа цінових рішень створення і надання якісних послуг житлово-комунальними підприємствами. Удосконалення організаційної структури управління підприємствами системи ЖКГ міста. «Вдосконалення менеджменту підприємств життєзабезпечення міст України». За ред.. Кайлюка Е.М. – Харків. Вид-во «Форт», 2011. – 448с.

 9. Розвиток ринку керуючих компаній на основі механізму франчайзингу. Практичні аспекти функціонування підприємств міського господарства: Монографія/за заг. ред. Кайлюка Є.М.-Харків:Видавництво “Точка”, 2012.-344с.

 10. Основные проблемы реформирования жилищно-коммунального хазяйства // Материалы 33 Научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ, г. Харьков, 2008 г. 5. Ефективність використання фінансових ресурсів у поточній діяльності житлово-комунальних підприємств // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності" м. Харків, 2009 р.

 11. Основи формування складу витрат як одного з найважливіших показників ефективності функціонування житлово-комунального господарства // Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов», № 87, г. Харьков, 2009 г.

 12. Бюджетування як один з основних напрямків скорочення фінансових витрат житлово-комунальних підприємств // Материалы XXXVI научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства, г. Харьков, 2012 г. 8. Основні підходи до функціонування ЖКГ у ринкових умовах // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент міського та регіонального розвитку» м. Харків, 2013р.  

 


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter