фото 24.02.2017

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії (PhD)

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

 

 

Керівник програми - Бєльська Тетяна Валентинівна,

доктор наук з державного управління, доцент

 

 

Програма підготовки докторів філософії (PhD) розрахована на 4 роки за денною та вечірньою (заочною) формами навчання. Після закінчення навчання та захисту дисертації випускникам присвоюється науковий ступінь «Доктор філософії зі спеціальності – публічне управління та адміністрування, що дає їм можливість працювати в наукових установах, закладах вищої освіти, займатися висококваліфікованою роботою на посадах в органах державної влади та місцевого самоврядування. 

            Підготовка докторів філософії здійснюється за навчальним планом, який складається з двох частин: перша – вивчення навчальних дисциплін, в тому числі і за вибором слухача, друга – підготовка дисертації. 

            Серед навчальних дисциплін, що викладаються, такі:

- публічне управління та адміністрування як суспільне явище, його інститути, форми та методи їх діяльності;

- теоретичні засади розроблення та функціонування механізмів державного управління;

- правова регламентація публічного управління та адміністрування;

- державна інформаційна політика;

- комунікації в публічному управлінні;

- інноваційна діяльність та трансфер технологій;

- сучасні інформаційні технології у науковій діяльності;

- сучасні методики викладання у вищій школі;

- академічна та наукова англійська (іноземна) мова;

- методологія підготовки дисертації;

- управління науковими проектами;

- історія і філософія науки.

            Особливістю підготовки докторів філософії за програмою – публічне управління та адміністрування є викладання дисциплін навчального плану англійською мовою за бажанням слухачів, можливість набуття практичного досвіду наукової роботи під час підготовки дисертації, участь у науково-дослідній роботі кафедри менеджменту і адміністрування, участь у програмах академічної мобільності аспірантів як в Україні, так і за її межами (Польща, Чехія, Словакія, Словенія, Греція, Німеччина). В межах педагогічної практики аспіранти залучаються до викладання навчальних дисциплін в магістратурі за освітньою програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами».

Професіограма доктора філософії (PhD) зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

 

            Докладнішу інформацію можна отримати за телефонами: 

           тел. кафедри менеджменту і публічного адміністрування (057) 707-31-13;

            тел. зав. кафедри менеджменту і публічного адміністрування (Новікова Марина Миколаївна) - моб. 067-913-20-34.