Зарахування на перший курс в 2021 році

Зарахування до Університету на перший курс здійснюється за результатами конкурсу сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти.

У 2021 році можуть бути використані сертифікати ЗНО 2018-2021 років

Для вступу на спеціальності кафедри  в 2021 році необхідно здавати такі предмети ЗНО:

 

Спеціальності ОС бакалавр Спеціалізація (Освітня програма)

Денна форма навчання

(бюджетна, небюджетна)

Заочна форма навчання

(небюджетна)

 

 

073 Менеджмент

1. Менеджмент організацій міського господарства Українська мова та література (0,5) Українська мова та література (0,5)
Математика (0,2) Математика (0,2)
Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія (0,2) Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія (0,2)
2. Менеджмент міжнародних компаній Українська мова та література (0,5) Українська мова та література (0,5)
Математика (0,2) Математика (0,2)

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія (0,2)

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія (0,2)
281 Публічне управління та адміністрування 1. Публічне управління та адміністрування Українська мова та література (0,5) Українська мова та література (0,5)
Математика (0,2) Математика (0,2)
 Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія (0,2)  Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія (0,2)

 

 Правила прийому до ХНУМГ в 2021 році

Документи для приймальної комісії

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

  • документа, що посвідчує особу;
  • військового квитка або посвідчення про приписку–для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти;
  • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. У разі порушення з вини Університету встановленого терміну розгляду заяв та документів вступників, реєстрація та розгляд наступних заяв тимчасово припиняється до закінчення опрацювання прострочених заяв та документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті Університета на підставі даних, внесених до Єдиної бази.