Монографії

 1. Практичні аспекти публічного управління в контексті сталого розвитку :монографія / [В. М. Бабаєв, М.М. Новікова, С.І. Чернов та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2019. – 238 с. Розділ 2, п/п 2.1 (С. 118 – 127).
 2. Маркетингові дослідження сталого розвитку в умовах глобальних викликів :монографія. За заг. ред. проф. М.М. Новікової; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Вид-во «Точка», 2018. – 240 с. Розділ 1, п/п 1.3 (С. 37 – 59).
 3. Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика : монографія. За заг. ред. проф. І. М. Писаревського; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. – 334 с. Розділ 4, п/п 4.2 (С. 238 – 253).
 4. Плотницька С. І. Основи менеджменту і маркетингу: Підручник / О. А. Карлова, С. І. Плотницька, М. К. Гнатенко. Харків : «Друкарня Мадрид», 2016. – 228 с.
 5. Плотницька С. І. Інструментарій ефективного управління внутрішніми ресурсами аграрних підприємств [монографія] / С. І. Плотницька. — Харків: Видавництво ТОВ «Щедра садиба плюс», 2015. – 331 с.

Основні статті

 1. Danko, Y., Plotnytska, S.,Kornietsky A., Boblovsky А., Kvyatko T. Competitiveness and price policy of Ukrainian agrarian enterprises for the production of organic products // Revista ESPACIOS, Volume 40, Issue 3, 2019. – Р. 3. URL: http://www.revistaespacios.com/a19v40n03/a19v40n03p03.pdf
 2. Plotnytska S. I., Arutiunian R. R., Berezhna Yu. H. Formation and Efficient Development of Biogas Production in the Agricultural Sector // Фінансово-кредитна діяльність: Проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. - Випуск 1 (28), 2019. - С. 216-224. URL: http://fkd.org.ua/article/view/161924/163080
 3. Криницька О. О., Ніколюк О.В., Плотницька С.І., Левчук Ю.С. Інвестиційне забезпечення розвитку ринку землі в Україні на основі активізації іпотечних відносин. Фінансово-кредитна діяльність: Проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 2 (29), 2019. С. 169-177. URL: http://fkd.org.ua/article/view/172304/173392
 4. Плотницька С. І. Дослідження впливу характеристик топ-менеджменту підприємств на процес прийняття рішень. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, грудень 2019. № 15(43). С. 44–47. URL: https://ecj.oa.edu.ua/assets/files/NZ_ek_Vyp_15(43).pdf
 5. Plotnytska S. I. Risk management in small and medium sized enterprises // V. V. Lavruk, S.I. Plotnytska, Zaporozhets H.V. // Науковий вісник Полісся. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. - № 4 (16). – С. 72-79. URL: http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/view/160298
 6. Plotnytska S. Instruments for increasing performance and efficiency of business structures and public authorities interaction at the process of social and economic development / O. Diegtiar, S. Plotnytska // Public management collection. - № 5 (15). – September 2018. – Kyiv: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. — р. 75-86. URL: https://vadnd.org.ua/app/uploads/2018/11/
 7. Плотницька С. І. Маркетингові інструменти в розвитку малого та середнього бізнесу. – Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 124. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – С. 192-203. URL: https://drive.google.com/file/d/1RXUaBAbrRkGAuzsPUJOxzeX0lXyNLXxd/view
 8. Плотницька С. І. Концептуальні підходи до управління ціноутворенням на сільськогосподарських підприємствах - Науковий журнал «Актуальні проблеми інноваційної економіки». — 2017. — № 3. – С. 71-77. URL: http://apie.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/apie_2017_r03_a10.pdf
 9. Плотницька С. І. Дослідження стану адаптивності малих підприємств до зовнішнього середовища в умовах глобалізації [Текст] / С. І. Плотницька, М. К. Гнатенко // Молодий вчений. — 2017. — №5. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/5/155.pdf

Конференції

 1. Plotnytska S. The Analysis of Foreign Market-Entry Decisions // Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 19-21 березня 2019 р. Ч. 2. – Львів: ЛНАУ, 2019. –С. 156-158.
 2. Plotnytska S. International Branding Strategies // Менеджмент XXI століття: глобалізаційні виклики : матеріали IIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р. - Полтава: ТОВ «Сімон», 2019. – С. 24-27.
 3. Plotnytska S. Foreign Market Entry Mode Decision for SMEs // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25 жовтня 2019 р. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. - С. 20–23.
 4. Plotnytska S. The analysys of users’ activity in social media with focus on brand loyalty // 4th International Colloquium on Corporate Branding, Identity, Image and Reputation (COBIIR 2018). Book of Abstracts / Italy, Calabria, 2018. - Р. 47-48.
 5. Plotnytska S. The analysis of social media with a focus on SMEs // New thends and best practices in socioeconomic research. Book of Abstracts. Republic of Montenegro, Herceg-Novi, 2018. - Р.21-23.

 

Основні наукові публікації

Монографії:

1. Кондратенко Н.О. Стратегія ресурсозбереження регіональних економічних систем: монографія / Н.О. Кондратенко. – Харків: НТМ, 2010. – 362 с.

2. Кондратенко Н.О. Визначення стану енергоспоживання сфери житлово-комунального обслуговування України/ Практичні аспекти функціонування підприємств міського господартва: колективна монографія / Н.О. Кондратенко та інші. – Харків: Видавництво «Точка», 2012. – 344 с.

3. Кондратенко Н.О. Прогнозування рівня енергоспоживання сфери житлово-комунального обслуговування населення України до 2015 року. / Теорія та практика організаційно-економічного регулювання діяльності підприємств системи життєзабезпечення міст: колективна монографія. – Харків: Видавництво «Точка», 2013. 280с.

4. Кондратенко Н.О. Технология управления финансовыми ресурсами предприятий промышленного комплекса Украины / «Problemsofaccounting, analysisandaudit: theinstitutionaldimension»: коллективна монография.. VerlagSWGimexGmbHNürnberg, Deutschland, 2015, 32 с.

5. Кондратенко Н.О. Козирева Е.В. Проблемы и перспективы интеграции Украины в ЕС. / Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємства: колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т. 1. – 416 с.

Наукові статті:

1. Кондратенко Н.О. Механізми підвищення ефективності ресурсозбереження у регіональних економічних системах / Н.О. Кондратенко, В.Н. Тарадай // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. № 970. Випуск 81. (Серія «Економічна»).– Харків, 2011., С. 266 – 273.

2. Кондратенко Н.О. Вплив маркетингової логістики на управління закупівельно-збутовою діяльністю промислових підприємств / Н.О. Кондратенко // Всеукраїнський нуково-виробничий журнал: «Сталий розвиток економіки». 1’2012 [11], С. 237 – 241.

3. Кондратенко Н.О. Обґрунтування методичного підходу до управління інтелектуальним капіталом та моделювання його впливу на інноваційний розвиток підприємства / Н.О. Кондратенко, О.В. Козирєва // Збірник наукових праць ЧДТУ. Випуск 34, частина ІІ, том 2, 2013 р. Серія Економічні науки. – С. 36 – 41.

4. Кондратенко Н.О. Соціально-економічні та правові аспекти міжрегіонального співробітництва / Н.О. Кондратенко, В.Г. Ковтун // Збірник наукових праць ЧДТУ. (Серія: економічні науки). – Вип. 38. Частина. 1. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – С.133-137.

5. Кондратенко Н.О. Інноваційно-орієнтована стратегія міжрегіонального співробітництва / Н.О. Кондратенко // Економічний простір: збірн. наук. праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. - № 94. – С. 112– 120.

6. Новікова М. М., Кондратенко Н.О. Побудова логістичної стратегії підприємств.Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці : ЧНУ. – 2014. – Випуск 717 Економіка. – С. 78 – 81.

 
1 Кондратенко Н.О., Азарченкова М. К. Дослідження кризових явищ
 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13