ТроянУ 2016 р.  закінчила з відзнакою Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова за спеціальністю «Облік і аудит» та отримала кваліфікацію «Магістр з обліку та аудиту».

У 2017 р. закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Право» (спеціалізація «Господарсько-правова») та отримала кваліфікацію «Юрист».

У 2015 році працювала у Державній фіскальній службі м. Харкова на посаді державного інспектора -  ревізора відділу погашення заборгованості.

З 2016 року по 2020 рік – аспірантка Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

З 2016 року до теперішнього часу - фахівець Центру міжнародної діяльності та освіти Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

З 2019 року до теперішнього часу - експерт з акредитації освітніх програм у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти (м. Київ).

У 2020 році  захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

З 2021 року до теперішнього часу  -  асистент кафедри «Менеджменту та публічного адміністрування».

Педагогічна діяльність –  «Менеджмент міжнародних організацій», «Теорія економічного аналізу», «Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)», «Бренд-менеджмент».

Наукові інтереси: управління брендом підприємства, міжнародний менеджмент, аналіз господарської діяльності підприємства.

Наукова робота: виконавець держбюджетної теми «Підприємництво як стратегічний фактор розвитку бізнес-середовища регіону. Етап 3. Трансформація регіонального інноваційного підприємництва як стратегічний фактор економічного зростання» (ДР № 0116U00549, 2019-2020 роки) та «Сталий розвиток земельного адміністрування територій. Етап 3. Земельне адміністрування як сучасна модель розвитку територій» (ДР № 0117U000680, 2019-2020 роки).

Брала участь у міжнародному науковому проекті за програмою «Прогресивне управління Університетом» в Університеті Масарика ( м. Брно, Чеська республіка).

У 2018 році Нагороджена почесною грамотою Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю та високий  професіоналізм.

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць з управління та адміністрування. 

 

Основні наукові публікації:

Наукові статті:

в фахових виданнях, що зареєстровано та проіндексовано у міжнародних науково-метричних каталогах та базах даних

Scopus, Web of science   

1. K. Mamonov, S. Nesterenko, V. Frolov and V. Troyan. The research of the impact of environmental factors on the use of underground real estate // European Association of Geoscientists & Engineers, Conference Proceedings, International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2020». Volume 2020, p.1 – 5. (Scopus)

2. Грицьков Є.В., Мамонов К.А., Величко В.А., Троян В.І., Зубарев Д.М. Формування партнерських стейкхолдерних відносин на будівельних підприємствах: організаційно-економічні аспекти. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики.  № 2. 2021. С. 362 – 373. (Web of Sciencе)

3. Grytskov E., Mamonov K., Velychko V., Troian V. The Formation and use of the Construction Enterprise Brand to Ensure Interaction with Stakeholders. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development . Vytautas Magnus University         Vol. 42. № 4, 2020, pp. 434 – 440. (Web of Sciencе)    

4. Grytskov E., Mamonov K., Zubarev D., Velychko V., Troyan V. Тhe formation and use of the construction enterprise brand to ensure interaction with stakeholders . Danish Scientific Journal. № 39. Vol. 2. 2020. PP. 33 – 35. (Index Copernicus)

5. Troian V. Features of stakeholder interaction management in construction companies in the brand management system. The scientific heritage. 2020. № 47, P. 7. С. 86-89. (Index Copernicus)

В фахових виданнях України:

 1. Volkova, M. and Troian, V. (2021), “Operational management in the enterprise management system”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 82–85.
 2. Troian, V. and Mamonov, K. (2019), “Theoretical and methodological approaches to brand assessment of construction enterprises”. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, Kyiv. vol. 20, pp. 24–28.
 3. 3. Troian V. “Defining the brand of construction companies and factors that influence its formation and use”, Efektyvna ekonomika, 2019. [Online], vol. 11.
 4. Троян В. І., Мамонов К. А. Формування інформаційно-аналітичного забезпечення підходу до інтегральної оцінки формування та використання бренду будівельного підприємства. Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Сер. Економічні науки. Харків. 2019. Вип. 150. С. 30-34.
 5. Троян В. І. Теоретичні засади організаційно-економічного механізму реалізації корпоративної соціальної відповідальності на будівельних підприємствах. Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць. Одеса. 2018. № 2 (66). С. 111–118.

Міжнародні науково-практичні конференції:

 1. Троян В.І., Радченко М.Г. Етика та відповідальність міжнародного підприємництва: проблеми та шляхи їх вирішення. Сучасні технології управління соціально-економічним розвитком України в умовах стратегічних змін. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції , м. Харків, 15 квітня 2021 р. с. 76 – 78.
 2. Троян В.І., Попова М.А. Міжнародні корпорації та їх роль у проблемах глобалізації. Сучасні технології управління соціально-економічним розвитком України в умовах стратегічних змін. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Харків, 15 квітня 2021 р. с. 78 – 80.
 3. Троян В. І. Сучасний стан та перспективи розвитку брендів на будівельних підприємствах україни. Die Relevanz und die Neuheit der modernen wissenschaftlichen Studien: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich - praktischen Konferenz. ( Wien, 23 August, 2019). - Wien: NGO «Europäische Wissenschaftsplattform», 2019. B.1. P. 57-59.
 1. Троян В. І. Необхідність реалізації концепції соціально відповідального бізнесу в Україні / Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Ужгород, 26–28 квітня 2018 р.). - Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. С. 249-252.
 2. Троян В. І., Бібік Н. В. Корпоративна соціальна відповідальність як елемент корпоративної культури. «STABICON systems 2018»: матеріали І міжнародного наукового форуму. (Суми, 26–28 квітня 2018 р.). – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 15−17.

Монографії:

 1. Мамонов К.А., Нестеренко С.Г., Анопрієнко Т.В, Троян В.І. та колектив. Розробка підходу інтегральної оцінки формування та використання бренду будівельного підприємства // Територіальний розвиток у системі земельного адміністрування регіонів – ХНУМГ імені О.М. Бекетова. Харків: ФОП Панов А.М. Розділ 3 (п.3.3.), с. 276-283, 2020.
 2. K. Mamonov, V. Velychko, V. Goy, V. Troyan. Modern tools for the development of construction companies // Scientific research of the XXI century. Volume 2 : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS publishing service, 2021. 312 р.77-84.