GnatenkoM

У 2003 році закінчила Харківську національну академію міського господарства з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація «менеджер-економіст».

Кандидат економічних наук з 2018 року. Дисертацію захищено 07 грудня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01 Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, отримано диплом ДК № 045859.

Доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування з 2 вересня 2019 р.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

01.09. 2003 – 31.08. 2012 – асистент кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова;

01.09.2012 – 31.08. 2019 – старший викладач кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві (менеджменту і адміністрування, менеджменту і публічного адміністрування) Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова;

02.09.2019 - до цього часу – доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Основні навчальні курси: «PR та рекламні технології», «Поведінка споживача», «Організація підприємницької діяльності», «Управління інноваціями», «Управління інвестиційними проектами».

В 2018/2019 н.р. під керівництвом Гнатенко М.К. студентка 4 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Янголенко О.С. отримала диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організацій».

Науковий керівник госпдоговірної теми № № 3085/19 «Управління комунікаціями в сфері публічного адміністрування».

Гарант освітньої програми "Публічне управління та адміністрування" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. 

Керівник студентського наукового товариства кафедри Менеджменту і публічного адміністрування.

Член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти. 

Наукові інтереси пов'язані з вирішенням теоретико-методологічних проблем публічного управління; трансформаційними процесами установ і організацій.

Автор понад 80 наукових і навчально-методичних праць з менеджменту і публічного адміністрування.

Основні наукові публікації:

Наукові статті:

в фахових виданнях, що зареєстровано та проіндексовано

у міжнародних науково-метричних каталогах та базах даних

SciVerse Scopus; Web of science

1. Gnatenko M.K. Methodical approach to assessing the level of construction company financial security / N. O. Kondratenko, L. B. Kovalenko, D. A. Novikov, M. K. Gnatenko // Financial and credit activity: problems of theory and practice. Зб. наук. праць – 2019. Т. 2, № 29. – С. 287 – 295. Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/view/171902

В фахових виданнях України:

1. Гнатенко М.К. Теоретичні засади інвестиційно-стратегічного планування розвитку територій у контексті їхньої податкоспроможності / М.К. Гнатенко // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – Випуск 43.2020. С.324-328.

2. Гнатенко М.К. Бюджетування як ефективний спосіб процесу планування діяльності підприємства / М.К. Гнатенко // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2019. Т 24. Вип. 3 (76). С. 72-77. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vonu_econ_2019_24_3_15

3. Гнатенко М.К. Поліпшення якості прийняття управлінських рішень в організації / Н.О. Кондратенко, М.М. Новікова, М.К. Гнатенко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, [S.l.], n. 51, dec. 2018. ISSN 2306-4420. Режим доступу: http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/15346

4. Гнатенко М. К. Теоретико-методичні засади управління організаційно-економічними змінами в організації. / Кондратенко Н. О., Гнатенко М. К., Колонтаєвський О. П. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, грудень 2018. № 11(39). С. 56–61. – Режим доступу: https://ecj.oa.edu.ua/assets/files/NZ_ek_Vyp_11(39).pdf

5. Gnatenko M. Kharkiv region investment activity increasing / М. Gnatenko, N. Kondratenko // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського». – 2017.– №3 (104). – С. 53-58.

6. Gnatenko M. Research on energy efficiency factors: instrumental control and verification / М. Gnatenko, І. Samoylenko // Технологічний аудит та резерви виробництва – № 2/4 (34), 2017. С. 20 – 24.

Міжнародні науково-практичні конференції:

 1. Гнатенко М.К. SMM – цілі та необхідність / М.К. Гнатенко // Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком : матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції присвяченої 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. – Харків, 5 березня 2018 року, 594 с., С. 6–8.
 2. Гнатенко М.К. Теоретичні основи управління споживчою лояльністю / М.К. Гнатенко // Сучасний рух науки: тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 червня 2019 р. – Дніпро, 2019. – 1977с., С. 338–342.
 3. Гнатенко М.К. Організація управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві / М.К. Гнатенко // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25 жовтня 2019 р. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. 308с., С. 77–79.
 4. Гнатенко М.К. Зв’язки з громадськістю як комунікаційний аспект публічного управління / М.К. Гнатенко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції " Формування ефективних механізмів управління в умовах трансформації соціально-економічних систем", Харків, 12 березня 2020 р., С. 100-102.
 5. Гнатенко М.К. Протидія поширенню дезінформації в публічному просторі / М.К. Гнатенко // ММатеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Сучасні технології управління соціально-економічним розвитком України в умовах стратегічних змін",  Харків, 15 квітня 2021 р., С. 104-106.

Монографії:

 1. Gnatenko M., Samoylenko I. Energy service activity in the public sector under public-private partnership // Детермінанти інноваційного розвитку соціально-економічних систем: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. Храпкіної В.В. Вінниця, 2017. С. 64–74.
 2. Гнатенко М.К. Державна підтримка інноваційного розвитку в контексті сталого розвитку регіонів // Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика : монографія / за заг. ред. проф. І. М. Писеревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. – 334 с., С. 103-113.
 3. Гнатенко М.К. Маркетингові технології в управлінні інноваційним розвитком промисловості Харківського регіону // Маркетингові дослідження сталого розвитку в умовах глобальних викликів: монографія / [М.М. Новікова та ін.] : за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. М.М. Новікової : Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : Точка, 2018. – 238 с., С. 177-195.
 4. Samoylenko I.О., Gnatenko M.K Activity of electric power engineering enterprises on the basis of socially responsible marketing // Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds. / 1st edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague, ISBN 978-80-906210-1-5, 296 pages, Р.190-200.
 5. Kondratenko N.O., Gnatenko M.K Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph /Yu. Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.] : Collective monograph. − Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. − 737 р., Р. 530-537.
 6. Гнатенко М.К. Місце зв'язків з громадськістю в органах державної влади // Практичні аспекти  публічного управління в контексті сталого розвитку: монографія / [М.М. Новікова, Н.О. Кондратенко, В.С. Шевченко і ін.] / - Харків: «Друкарня Мадрид», 2019. – 238 с., С. 78-95.
 7. Kondratenko N, Novikova M, Gnatenko M. Methodical approach to determining the reserves of increasing efficiency innovative activity of industrial enterprise // Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – Vol. 2. – 400 p., Р. 320-333.
 8. Гнатенко М.К. Особливості прийняття управлінських рішень при оцінці інноваційно-інвестиційних проектів на регіональному рівні // Теоретичні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції : монографія / [М. М. Новікова, Н. О. Кондратенко, М. В. Боровик та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2020. – 335 с., С. 87-100.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Гнатенко М.К. Організація і планування ремонту основних засобів житлово-комунального посібник / Є.М. Кайлюк, М.В.Волкова, Колонтаєвський О.П. та ін.; за заг. ред. Є.М. Кайлюка; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 224 с
 2. Гнатенко М.К. Основи Менеджменту та маркетингу: підручник / О.А. Карлова, С.І. Плотницька, М.К. Гнатенко. Харків: "Друкарня Мадрид", 2016 р. - 228 с.