1. Иванилов А.С, Мирошниченко А.В., Магомедова М.А. Оценка нежвижимости: цели, задачи. // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ. – 1999. – №5. – С.179-180.
 2. Иванилов А.С, Мирошниченко А.В., Магомедова М.А. Сбор и проверка информации в процессе єкспертной проверки недвижимости // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ. – 1999. – №5. – С.181-182.
 3. Магомедова М.А., Іванілов О.С. Алгоритм расчета экономии тепловой энергии при восстановлении изоляции и устранении утечек воды и пара в тепловых сетях // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ. – 1999. – №6. – С.265-268.
 4. Магомедова М.А., Іванілов О.С. Двухставочный тариф - путь выхода из экономического кризиса для теплоснабжающих предприятий // Вестник Харьковского Государственного политехнического университета «ХГПУ». Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков: ХГПУ. – 2000. – №122. – С.104-111.
 5. Магомедова М.А. Методические подходы к оценке эффективности инвестиций на предприятиях централизованного теплоснабжения // Вісник Сумського державного аграрного університету: Науково-методичний журнал серія «Економіка та менеджмент».– Суми: «Козацький вал». – 2001. – №2. – С. 301-304.
 6. Магомедова М.А., С.В. Романов, А.Д. Лучко, О.М. Тарадай. Типові нормативи чисельності працюючих на підприємствах комунальної теплоенергетики ГКН 02.07.004 // Затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 14.05.2001р. №118. - К.: Державний комітет будівництва, архітек-тури та житлової політики України: Науково-дослідний інститут будівельного виробництва, 2001. –180 С. – (Нормативний документ Державного комітету будівництва,архітек-тури та житлової політики України)
 7. Магомедова М.А., Іванілов О.С. Методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности предприятия // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Технічний прогрес і эфективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2002. – №1. – С.232-237.
 8. Магомедова М.А. Теоретические основы инвестиционной привлекательности // Матеріалиміжнародної науково-практичної конференції [«Динаміка наукових досліджень»], (Дніпропетровськ, Донецьк, Харків, 28 жовтня - 4 листопада 2002 р.) / Дніпропетровськ. Економіка. Т. 23.– Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С.6-8.
 9. Магомедова М.А. Методика стоимостной оценки трудовых ресурсов предприятия, как фактор его инвестиционной привлекательности // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць.– Дніпропетровськ: ДНУ. – 2002. – №141. – С.150-154.
 10. Магомедова М.А. Сущность инвестиций и их классификация // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць.– Дніпропетровськ: ДНУ. – 2002. – №153. – С.90-93.
 11. Магомедова М.А. Проблеми теплопостачальних підприємств та шляхи їх подолання // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2002. – №154. – С.18-21.
 12. Магомедова М.А. Влияние ценовой политики на результаты деятельности предприятий коммунальной теплоэнергетики Харьковского региона // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Електроенергетика і перетворююча техніка. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2003. – №9.-Т.4. – С.23-26.
 13. Магомедова М.А. Проблемні питання економіки підприємств комунальної теплоенергетики // МатеріалиV Всеукраїнської   науково-практичної   конференції   [«Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України»] (Дніпропетровськ, 26.10.2004р.) / Дніпропетровський Національний Університет, Інститут Економіки, кафедра фінансів. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський Національний Університет, 2004. – С.93-95.
 14. Магомедова М.А., Іванілов О.С. Формирование инновационно-инвестиционной политики на предприятии // Матеріалиміжнародної науково-практичної конференції [«Макроекономічна політика в Україні: проблеми науки та практики»], (Харків, 20-21 листопада 2007 р.) / Харківський Національний економічний Університет.– Х.: ВД «ІНЖЕК». – 2007.– С.41-43.
 15. Магомедова М.А. Інноваційна діяльність підприємств в Україні // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [«Проблеми економіки, управління та розвитку підприємств в сучасних умовах»], (Харків, 12-13 березня 2008 р.) / Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, кафедра економіки. – Х.: ХДТУБА, 2008. – С.25-28.
 16. Магомедова М.А. Проблемні питання, вирішення яких сприятиме пожвавленню інноваційно-інвестиційних процесів на підприємствах комунальної теплоенергетики // Матеріалиміжнародної науково-практичної конференції[«Сучасні проблеми ефективності інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств»], (Харків, 4-5 березня 2009 р.) / Харківський державний технічний університет будівництва таархітектури. – Х.: ХДТУБА, 2009. – С.22-24.
 17. Магомедова М.А., Шматкова А. Формування компонентної структури і оцінка рівня інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств малої енергетики // Матеріалиміжнародної науково-практичної конференції[«Сучасні проблеми ефективності інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств»], (Харків, 4-5 березня 2009 р.) / Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури. – Х.: ХДТУБА, 2009. – С.46-49.
 18. Магомедова М.А. Визначення економічного ефекту підприємств теплоенергетикиВісник Національного технічного університету «ХПІ». Технічний прогрес і эфективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2009. – №35-2. – С.81-85.
 19. Магомедова М.А. Сутність інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств малої енергетики // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Технічний прогрес і эфективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2009. – № 36-2. – С.76-81.