Научные работы Боровик М.В.

Монографии:

 1. Управління соціальним розвитком промислових підприємств: Монографія/ Гриньова В.М., Новікова М.М., Боровик М.В. Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 160 с.

 2. Економіка підприємства: компетентність і ефективність розвитку: монографія / В.С. Пономаренко, М.В. Афанасьєв, М.В. Боровик та ін.; за заг. ред. докт. екон. наук, професора Пономаренко В.С. – Х. ВД «ІНЖЕК», 2013. – 152 с.

 3. Ефективність системи управління підприємством: теоретико-методичні аспекти та механізми реалізації: монографія/ за заг. ред. Г.О. Дорошенко. – Харків: Видавництво «НТМТ», 2014 – 424 с.

Статьи:

 1. Новикова М.Н. Боровик М.В. Формирование социальной политики предприятия. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 173. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С.41 – 46.

 2. Боровик М.В. Исследование возможностей обеспечения социального развития на макроуровне. Економіка розвитку. № 3 (31), ХНЕУ, 2004. – С. 47 – 49.

 3. Боровик М.В. Управление социальным развитием предприятия на основе принятия оптимальных управленческих решений. Бізнес Информ. № 11-12, ИД «ИНЖЭК», 2004. – С. 81 – 83.

 4. Боровик М.В. Формирование совокупности показателей, характеризующих социальное развитие предприятия. Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов», выпуск № 61. – К.: Техніка, 2005, С. 285 – 290.

 5. Гринева В.Н. Боровик М.В. Методические рекомендации по оценке уровня социального развития промышленного предприятия. Науковий журнал «Економіка розвитку», № 2 (34), ХНЕУ, 2005. – С. 68 - 71.

 6. Боровик М.В. Організація самостійної роботи студентів. Економіка розвитку. № 4 (44), ХНЕУ, 2007. – С. 13 – 15.

 7. Боровик М.В. Особливості формування та використання потенціалу підприємства. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 244: В 5 т. – Т.1. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 1029 – 1033.

 8. Боровик М.В. Проблемы снижения инновационной активности промышленных предприятий. Бізнес Информ. № 12 (2), ИД «ИНЖЭК», 2009. – С. 16 – 19.

 9. Боровик М.В. Побудова системи управління знаннями на підприємстві. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 262: В 12 т. – Т.3. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 622 – 629.

 10. Боровик М.В. Особливості формування системи управління знаннями в сучасних умовах. Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – № 3(53). Частина 3. – Житомир: ЖДУ, 2010.– С. 24 – 28.

 11. Боровик М.В. Особливості оцінки трудового потенціалу підприємства. Вісник Хмельницького національного університету / Економічні науки. № 6. Т.4 (167) – Хмельницький: ХНУ, 2010.– С. 257 – 259.

 12. Боровик М.В. Розробка системи управління знаннями в компетентній організації. Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С.І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2011. – Вип. 9. – Частина 2. – С.60 – 63.

 13. Боровик М.В. Методика оцінювання студентів при проведенні тренінгу. Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С.І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2012. – Вип. 10. – Частина 1. – С. 66 – 69.

 14. Боровик М.В. Дослідження підходів та принципів управління знаннями. Економіка. Фінанси. Право. № 12. – Київ: «Аналітик». 2012. – С. 26-27.

 15. Боровик М.В. Оцінювання результатів навчання за накопичувальною бально – рейтинговою системою. Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В.А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. – Том. 15. – № 2. – С. 222 – 227.

 16. Новікова М.М. Боровик М.В. Організація системи управління знаннями. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 7. Частина 3. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 134 - 137.

 17. Чернов С.І. Боровик М.В. Запорожець Г.В. Знання як ресурс конкурентного розвитку організації. Економіка. Фінанси. Право. №10/1. – Київ: «Аналітик». 2014. – С. 7-11.

Конференции:

 1. Боровик М.В. Факторы социального развития предприятия. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта 2004». Том 65. Економіка підприємства. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 24 – 26.

 2. Боровик М.В. Социальное развитие предприятия в инновационном аспекте. Молодь України і соціально орієнтована економіка: Матеріали міжнародної наукової конференції молодих учених і студентів. – Харків: ХНАДУ, 2004. – С. 183.

 3. Боровик М.В. Методика оценки трудового потенциала предприятия. Управление инновациями – 2007: Материалы международной научно-практической конференции / Под. Ред. Р.М. Нижегородцева. – М.: Доброе слово, ИПУ РАН, 2007. – С. 362 – 364.

 4. Боровик М.В. Инновационная деятельность промышленных предприятий как фактор экономического роста национальной экономики. Теоретические и практические проблемы формирования инновационной экономики: Восьмые Друкеровские чтения, посвящ. 100-летию со дня рожд. П. Друкера: сб. науч. ст. / Гомельский гос. Ун-т им. Ф. Скорины, Ин-т проблем упр. им. В.А. Трапезникова РАН, Московский гос. Ин-т электроники и математики (техн. ун-т); редкол.: Б.В. Сорвиров (гл. ред.) [и др.]. – Гомель: ЦИИР, 2009. – С. 13 – 14.

 5. Боровик М.В. Роль та місце знань у структурі людського капіталу. «Україна – Польща – ЄС: сучасний стан та перспективи». Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Вроцлав. – Херсон: ПП Вишемирський С.С., 2010. – С. 58 – 63.

 6. Боровик М.В. Основні етапи оцінки трудового потенціалу підприємства. Материалы 6-ой международной научно-практической конференции «Образование и наука XXI века». Том 5. Экономика. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2010. – С. 60 - 63.

 7. Боровик М.В. Впровадження тренінгів в процес підготовки студентів вищих навчальних закладів. Материали за 7-а международна научна практична конференция «Achievement of high school». Том 8. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. – С. 45 - 47.

 8. Боровик М.В. Вартість трудового потенціалу підприємства. Materialy VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania sa nauka I technikami - 2012» Volume 4. Ekonomiczne nauki.: Pizemysl. Nauka I studia, 2012. – Str. 51-53.

 9. Боровик М.В. Основні методичні підходи щодо управління знаннями. Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 8-9 листопада 2012р., - Дніпропетровськ: «Герда», 2012. – С. 100 – 102.

 10. Боровик М.В. Сучасні підходи до управління знаннями. Інституційно-організаційні аспекти фінансової політики в умовах розбудови суспільства соціальної справедливості: Матеріали VI Урочистого Симпозіуму з нагоди 70-річчя Харківського інституту фінансів УДУФМТ (14 листопада 2013 р.) [Міністерство освіти і науки України; Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі]. – Харків: ХІФ УДУФМТ, 2013. – С. 139-141.

 11. Боровик М.В. Використання тренінгів для підвищення якості професійної освіти. Науково-методичні засади забезпечення якості економічної освіти у ВНЗ / Збірник матеріалів навчально-методичної конференції: 05-06 лютого 2014 р. – Харків: «Цифра принт», 2014. – С. 61-64.

Другие научно-методические работы:

 1. Компетентнісний підхід у побудові навчальної програми за спеціальністю «Економіка підприємства» навчально-методичний посібник М.В. Афанасьєв, М.В. Боровик, І.В. Гонтарева та ін.: за заг. ред. канд. екон. наук, професора Афанасьєва М.В. – Х. ВД «ІНЖЕК», 2013. – 392 с.

 2. Економіка підприємства: формування компетентностей на основі тренінгів: навчально-практичний посібник / М.В. Афанасьєв, М.В. Боровик, А.В. Діоба та ін.: за заг. ред. канд. екон. наук, професора Афанасьєва М.В. – Х. ВД «ІНЖЕК», 2013. – 360 с.

 3. Економіка підприємства. Збірник засобів діагностики: навчально-практичний посібник / М.В. Афанасьєв, М.В. Боровик, І.Я. Іпполітова та ін.: за заг. ред. канд. екон. наук, професора Афанасьєва М.В. – Х. ВД «ІНЖЕК», 2013. – 112 с.