Статьи:

1. Браташ М. А. Поріг рентабельності як критерій економічної ефективності управління житловим фондом / М. А. Браташ // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Х. : НТУ "ХПІ". – 2010. – №6. – С. 36-42.

2. Браташ М. А. Значення капітального ремонту у процесі відновлення житлового фонду міста / М. А. Браташ // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія: Економічні науки. – Х., 2012. – Випуск 98. – С. 128-137.

3. Браташ М. А. Дослідження досвіду управління житловим фондом в різних країнах світу / Є. М. Кайлюк, М. А. Браташ  // Збірник наукових праць «Економіка і управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики». – Х., 2013. – № 5. – С. 21-28. 

4. Браташ М. А. Моделювання системи відтворення багатоквартирного житлового фонду великих міст / М. А. Браташ // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія «Економічні науки». – Вінниця, 2013. – № 4. – С. 34-44.

5. Браташ М. А. Формування комплексного підходу до управління відтворенням житлового фонду в Україні / М. А. Браташ // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон,2014. – № 9 – С. 131-135

Конференции:

1. Браташ М. А. Развитие частного предпринимательства в сфере управления многоквартирным домом / М. А. Браташ // Збірник наукових статей «Управління розвитком», №8, 2009. – Х. :вид. ХНЕУ, 2009. – С. 52.

2. Браташ М. А. Управління економічним розвитком підприємств житлової сфери / М. А. Браташ // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізацій них процесів». – Х., 2009. – С. 10-11.

3. Браташ М. А. Впровадження ринкових методів оцінки ефективності господарської діяльності підприємств житлової сфери / М. А. Браташ, В. М. Соколов, Г. І. Тимофеєв // Современные проблемы производства и ремонта в промышленности и на транспорте : Материалы 10-го Юбилейного Международного научно-технического семинара. – К. : АТМ Украины, 2010. – С. 108-109.

4. Браташ М. А. Інноваційні механізми управління житловим фондом / М. А. Браташ, В. М. Соколов, Г. І. Тимофеєв // Качество, стандартизация, контроль: теория и практика: Материалы 10-й Юбилейной Международной научно-практическойконференции.– К. : АТМ Украины, 2010.– С. 143-144.

5. Браташ М. А. Поріг рентабельності як критерій економічної ефективності управління житловим фондом // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта», Х., 2011. – С. 320.

6. Браташ М. А. Організаційно-економічно аспекти вирішення проблеми дефіциту фінансових ресурсів у житловій сфері міст України / М. А. Браташ, В. М. Соколов, Г. І. Тимофеєв// Современные проблемы производства и ремонта в промышленности и на транспорте : Материалы 11-го Международного научно-технического семинара. – К. : АТМ Украины, 2011. – С. 38-40.

7. Браташ М. А. Проблеми дефіциту фінансових ресурсів для розвитку житлової сфери в містах України / М. А. Браташ // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю молодих вчених та студентів «Розвиток економіки України в умовах глобалізації». Збірник наукових робіт «Управління розвитком». – Х. : ХНЕУ, 2011. – №4 (101). – С. 86-87.

8. Браташ М. А. Актуальні питання і шляхи розвитку менеджменту житлової сфери / М. А. Браташ  // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта», Х., 2011. – С. 205.

9. Браташ М. А. Відтворення житлового фонду: невідкладна необхідність та об’єктивна реальність / М. А. Браташ // Сучасні проблеми реформування економіки в моделі інноваційного розвитку держави. Тези доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – С. 24-26.

10. Браташ М. А. Управління розвитком житлового фонду / М. А. Браташ // Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів „Інформаційні технології, економіка і право: стан та перспективи розвитку” (ИТЭП 2012). – Чернівці, 2012. – Частина 1. – С. 297-298.

11. Браташ М. А. Фінансові аспекти відтворення житлового фонду регіонів / М. А. Браташ // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції на тему „Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні, методологічні та практичні аспекти”. – Тернопіль, 2012. – Частина 1. – С. 131-133.

12. Браташ М. А. Управління відтворенням житлового фонду міста / М. А. Браташ // Менеджмент міського та регіонального розвитку: матеріали між нар. наук-практ. конф. – Х. ХНАМГ, 2013. – С. 116-117.

13. Браташ М. А. Соціально-економічні аспекти розвитку житлової сфери міста / М. А. Браташ // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика». – Х. ХНУМГ, 2013. – С. 28-29.

14. Браташ М. А. Фінансування відтворення житлового фонду в Україні / М. А. Браташ // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління в промислових регіонах». – Запоріжжя ЗНТУ, 2014. – С. 321-324.

15. Браташ М. А. Оптимізація використання фінансових ресурсів у процесі відтворення житлового фонду / М. А. Браташ // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «Фінанси в умовах модернізації регіональної економіки». – К., 2014. – С. 31-33.

16. Браташ М. А. Застосування комплексного підходу до відтворення житлового фонду в Україні / М. А. Браташ // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції „Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в інформаційному просторі”. – Тернопіль, 2014. – С. 142-144.

Участие в научных монографиях:

 1. Браташ М. А. Дослідження процесу розвитку об’єктів комунального майна в системі життєзабезпечення міста / І. Г. Буркун, М. А. Браташ // Вдосконалення менеджменту підприємств системи життєзабезпечення міст України. Наукове видання; за ред. Є.М. Кайлюка. – Х. : Вид. «Форт», 2011. – 448 c.  Розділ 1 (С. 110-125) - Браташ М.А.

2. Браташ М. А. Аналіз тенденцій розвитку об’єктів комунального майна в системі життєзабезпечення міста / І. Г.Буркун, М. А. Браташ // Практичні аспекти функціонування підприємств міського господарства: Монографія/ за ред. Є.М. Кайлюка. – Х. : Вид-во «Точка», 2012. – 344 с.   Розділ 3. (С. 259-268) - Браташ М.А.

3.  Браташ М. А. Дослідження процесів  розвитку об’єктів комунального майна в системі життєзабезпечення міста / І. Г.Буркун, М. А. Браташ // Теорія та практика організаційно-економічного регулювання діяльності підприємств системи життєзабезпечення міст: Монографія. – Х. вид. «Точка», 2013. – 280 с.   Розділ 3. (С. 247-265) - Браташ М.А.