Монографії:

 1. Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика : монографія / за заг. ред. проф. І.М . Писаревського; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. – 334 с.
 2. Валютне регулювання в Україні: теорія і практика [Монографія] : В. В. Маліков, І. А. Дмитрієв, О. А. Дєгтяр. – Харків : ХНАДУ, 2017. – 320 с.
 3. Концептуальні засади управління потенціалом розвитку підприємств : монографія / О.А.Дєгтяр, О.М.Непомнящий, О.І.Угоднікова // Київ : ДП «Вид. дім Персонал», 2018. – 130 с.
 4. Маркетингові дослідження сталого розвитку в умовах глобальних викликів : монографія / за заг. ред. проф. М. М. Новікової; [Новікова М.М., Дєгтяр О.А.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : Видавництво «Точка», 2018. – 240 с.
 5. Філософія і психологія публічної влади : монографія / В. Б. Дзюндзюк, О. А. Дєгтяр, О. М. Непомнящий; за заг. ред. д.держ.упр., проф. В. Б. Дзюндзюка. – Х. : Вид-во "Магістр", 2018. –390 с.
 6. Aphenomenology of staff potential of state service in scientific discussion European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. / O. Diegtiar Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. 222-241 p Міжнародна монографія
 7. Efficiency of activity of territorial communities of Ukraine Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2019. – Vol. 2. –p.286-295 Міжнародна монографія https://www.academia.edu/41952915/Correlation_of_the_institutional_environment_of_Ukraine_with_economic_development_and_European_integration_processes_Strategies_for_sustainable_socioeconomic_development_and_mechanisms_their_implementation_in_the_global_dimension_Collective_monograph_edited_by

Статті:

 1. Diegtiar O. A. Public Information Policy in Health Care Sector: Ukrainian Perspectives / O. Diegtiar // 35th IBIMA Conference on 1-2 April, 2020 Seville, Spain. Conference proceedings – P. 168-171. Scopus, Web of science
 2. Diegtiar O. A. Enhancing Ukraine’s Competitiveness In A Global Space Under Conditions Of Sustainable Economic Development / O. Diegtiar, N. S. Orlova, O. V. Kozureva, N. O. Kondratenko, M. V. Volkova // 34th IBIMA Conference on 13-14 November 2019 Madrid, Spain Стр. 7634 Scopus, Web of science https://ibima.org/accepted-paper/enhancing-ukraines-competitiveness-in-a-global-space-under-conditions-of-sustainable-economic-development/
 3. Diegtiar O. A. Methodology of the Electronic Government Evaluation of the European Union Countries based on Taksonometric Method / O. Diegtiar // (33rd IBIMA ) International Business Information Management Conference Granada, Spain 10-11 April, 2019.(Scopus, Web of Science, Australian Research Council,CORE, Engineering Village)(обсяг0,7 друк. аук.) P. 505-518 https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1tfuJAkJuGdl3R4l17zioZdTjj64LmPCV?usp=sharing_eip&ts=5d385e1f
 4. Дєгтяр О.А. Фінансово-економічні інновації як інструмент антикризового фінансового управління на підприємстві / О.А. Дєгтяр, В.М. Черба, О.В. Хомутенко, О.Ю. Палант // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» представлено в міжнародних інформаційних та ауко метричних базах даних: Web of Science Випуск 1(28)/2019. – С. 245-255
 5. Дєгтяр О.А. Financial capacity of territorial communities: ауко ме experience and ауко мет case / О.А. Дєгтяр, N. S. Orlova, O. V. Kozureva, А.M.Shapovalova, S.І Prykazka // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» представлено в міжнародних інформаційних та ауко метричних базах даних: Web of Science Financial and credit activity: problems of theory and practice Vol 4, No 31 (2019) P. 516-526 http://fkd.org.ua/issue/view/11616
 6. Diegtiar O.A. Engagemant of regional stakeholders in territory marketing of Latvian regions /O. A. Diegtiar // Journal of advanced research in law and economic, Volume IХ, Issue 5 (35) Fall 2018 Scopus
 7. Diegtiar O.A. Current State and Necessity of Transformation of Educational Establishments Management System in Ukraine at Local Level /O. A. Diegtiar // Public Policy and Administration (ISSN: 1648-2603; E-ISSN: 2029-2872), Vol. 18, No. 2, 2019, pp. 225–240. Scopus https://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/4945 

Фахове видання

 1. Дєгтяр О.А., Непомнящий О.М. Проекти публічно-приватного партнерства як ефективний інструментарій залучення інвестицій для інноваційного розвитку регіону/ О.А. Дєгтяр, О.М.Непомнящий// Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №3. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-3-5719 https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15868673832445.pdf
 2. Дєгтяр О.А. Роль системи публічного управління в соціальній сфері суспільства Публічне урядування : збірник. - № 1 (4) – вересень 2018. – Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2018. – С. 89-94 (стаття) https://cyberleninka.ru/article/n/rol-sistemi-publichnogo-upravlinnya-v-sotsialniy-sferi-suspilstva;
 3. Дєгтяр О.А. Проблеми державного управління розвитком соціальної сфери регіону в умовах сталого розвитку Науковий вісник Чернівецького університету : Економіка : зб. наук. пр. Вип. 773-774 / Черн. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – С. 114-117 (стаття);
 4. Дєгтяр О.А. Соціальна держава в ситуації сучасних викликів та місце в ній філантропії Публічне урядування : збірник. — № 3 (4) — вересень 2018. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2018. — С. 50-59 (стаття);
 5. Дєгтяр О.А. Механізми державного управління природокористуванням в автотранспортному комплексі Публічне урядування : збірник. — № 3 (4) — вересень 2018. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2018. — С. 60-71 (стаття);
 6. Дєгтяр О.А. Механізми державного управління у галузі вищої освіти в умовах реформування Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека» - 1 (1) 2018. – С.30-36
 7. Непомнящий О.М., Дєгтяр О.А. Адаптація українського законодавства до кращих європейських практик регулювання будівництва / О.М. Непомнящий, О.А. Дєгтяр // Щоквартальний науково-виробничий журнал Держава та регіони, серія Державне управління 2018 р., № 4 (64) - С. 133-138 http://www.pa.stateandregions.zp.ua/archive/4_2018/27.pdf
 8. Diegtiar O. A. Internal audit as a tool of effective management of tourist enterprise: history and current / О.А. Дєгтяр // Науковий вісник Полісся. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – № 4 (16). – С. 80-85 http://nvp.stu.cn.ua/en/new-issue/item/1079-zaitseva-m-m-lyman-s-i-diegtiar-o-a-internal-audit-as-a-tool-of-effective-management-of-tourist-enterprise-history-and-current.html

Міжнародні науково-практичні конференції:

 1. Дєгтяр О.А. Законодавча база природокористування в автотранспортному комплексі / О. А. Дєгтяр// Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.] / МАУП. — К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2008 — Вип. 3: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Європейський вимір ре- формування публічного управління в Україні”, 24 листопада 2016 р. / ред- кол.: М. Н. Курко (голова) [та ін.]. — 2016. — С. 27-29
 2. Дєгтяр О.А. Зарубіжний досвід використання маркетингових стратегій у публічному управління регіоном / О. А. Дєгтяр // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи : Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). – Чернівці-Сучава (Румунія) : Чернівецький нац. ун-т, 2016 – С. 125-126 (не було включено у звіт 15/16)
 3. Дєгтяр О.А. Інноваційні підходи до формування ефективного муніципального управління / О.А. Дєгтяр, О.М. Непомнящий  // Перспективы развития современной науки ІІІ Міжнарод. наук. конф., (м. Сеул, Південна Корея), 28-30 березня 2018 р.). – Сеул (Корея):  Регіональна Академія Менеджменту, 2018. – С. 74-81.
 4. Дєгтяр О.А. Інноваційно-інвестиційний механізм розвитку банківської сфери / О. А. Дєгтяр // Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки: матеріали IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 26 жовтня 2017 р. – Ч. 1. – Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2017. – С. 26-28.
 5. Дєгтяр О.А. Інноваційні механізми публічного управління соціально-економічним розвитком регіонів / О. А. Дєгтяр // Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії: тези доповідей IІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21–22 берез., 2018 р. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; Київ. ун-т культури. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – С. 95-97
 6. Дєгтяр О.А. Об’єднані територіальні громади: залучення наукового потенціалу до розв’язання актуальних проблем розвитку / О. А. Дєгтяр // Публічне управління ХХІ століття: синтез науки та практики : зб. Тез ХІХ Міжнар. наук. конгресу, 19 квітня 2019 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019. — С. 140-143
 7. Diegtiar “Methodology of the Electronic Government Evaluation of the European Union Countries based on Taksonometric Method / O.Diegtiar // to the International Business Information Management Conference (33rd IBIMA) Granada, Spain 10-11 April, 2019 has been accepted for presentation at the conference. .(*Scopus, **Web of Science, **Australian Research Council,* CORE, Engineering Village*)(обсяг* *0,7 друк. арк.)
 8. Дєгтяр О. А. Еволюція теорії державного регулювання соціальної сфери в умовах сучасних викликів / О. А. Дєгтяр // Публічне управління: стратегія реформ 2020 : зб. тез XV Міжнар. наук. конгресу, 23 жовтня 2018 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018. – С.268-270.
 9. Дєгтяр О. А. Перспективи економічного розвитку держави та регіону європейського напрямку / О. А. Дєгтяр // Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 жовтня 2018 р., Мукачево. Том 2 / Ред. Кол. : Щербан Т.Д. та ін. – Мукачево : Вид-во «Карпатська вежа», 2018. – С. 242-244.
 10. Дєгтяр О. А. Державне регулювання рекламної діяльності як об’єкт наукового аналізу / О. А. Дєгтяр // Глобальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт III Міжнародної науково-практичної конференції (Київ– Прага–Відень, «30» вересня 2018 року) / Фінансово-економічна наукова рада, 2018. — С. 6-9
 11. Дєгтяр О. А. Теоретико-методологічні засади формування довіри до органів влади / О. А. Дєгтяр // Сталий розвиток  територій:  проблеми  та  шляхи  вирішення  : матеріали VІ міжнар. наук.­практ. конф., Дніпропетровськ, 09 жовт.2018 р.  / за заг. ред. О.Ю. Бобровсьої. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2018. – С. 23-25
 12. Дєгтяр О. А. Використання маркетингу як нової парадигми управління регіоном / О. А. Дєгтяр // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: матеріали доповідей ІV науково-практичної конференції з міжнародною участю (3 листопада 2018 р.): збірник. – Х., 2018. – С. 138-141
 13. Дєгтяр О. А. Теоретичні основи лізингу як фінансового механізму технічного переоснащення виробництва / О. А. Дєгтяр // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: матеріали доповідей ІV науково-практичної конференції з міжнародною участю (3 листопада 2018 р.): збірник. – Х., 2018. – С. 228-230
 14. Дєгтяр О. А. Правові засади управління розвитком інфраструктури великих міст в Україні / О. А. Дєгтяр // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: матеріали доповідей ІV науково-практичної конференції з міжнародною участю (3 листопада 2018 р.): збірник. – Х., 2018. – С. 254-257 ;
 15. Дєгтяр О. А. Процес наукового дослідження студентів в економіці та його характеристика / О. А. Дєгтяр // Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців з економіки і підприємництва в умовах Євроінтеграції: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції (06 листопада 2018 р.) / Харків: ХНАДУ, 2018. – С. 183-185.
 16. Дєгтяр О. А. Проблеми інформаційного забезпечення державного регулювання розвитку соціальної сфери / О. А. Дєгтяр // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки : теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 листопада 2018 р. / за ред. В. М. Огаренка, А. О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2018. – С. 77 – 79.
 17. Дєгтяр О. А. Інформаційно-комунікаційні технології в державному управлінні соціальною сферою / О. А. Дєгтяр // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матер. міжнар. наук. конф. (26-27 листоп. 2018 р.) / Харків. держ. акад. культури ; відп. за вип. Н. М. Кушнаренко. – Харків : ХДАК, 2018. – С. 152-153.
 18. Дєгтяр О. А. Соціологічні аспекти аналізу проблем функціонування і розвитку механізмів державного регулювання соціальної сфери в Україні на регіональному рівні / О. А. Дєгтяр // Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та політологічний виміри : матеріали Міжнар. наук-практ. конф., м. Харків, 11-12 листопада 2018 р. – Х.: ФОП Бровін О. В., 2018. – С. 64-67.
 19. Дєгтяр О. А. Публічне управління регіональним розвитком / О. А. Дєгтяр // Публічне управління: проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 7 грудня 2018 року. – Харків : ТОВ «Константа», 2018. – С. 393-398.
 20. Дєгтяр О. А. Реформа децентралізації: виклики та перспективи / О. А. Дєгтяр // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2019 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2019. - С.193-195.
 21. Дєгтяр О. А. Проекти місцевого розвитку як складова управлінського інструментарію підтримки співробітництва територіальних громад / О. А. Дєгтяр // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2019 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2019. -С.195-197

 

Автореферат