1. Гайдученко С.О. Механізм управління фінансовими ресурсами підприємств машинобудівної галузі України// Гайдученко С.О., Лелеченко А.П.Добринь С.В., Кіпа М.О./ Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Харків: 2020. - №1(32). – С. 87-100.
  2. Гайдученко С.О. Інновації у державному управлінні: неопарламентаризм в умовах інформаційного суспільства / С. О. Гайдученко, Ю. І. Лях // Восточно-Европейский Научный Журнал (East European Scientific Journal). — Варшава, Польща, 2019. https://eesa-journal.com/forma-priema-statyi/
  3. Гайдученко С.О. Управління інфраструктурою міст в умовах реформування публічної влади україни: теоретичні аспекти / С.О. Гайдученко, Ю.І. Малюхова // Теорія та практика державного управління: збірник наукових праць. - Випуск 1(64), 2019. -С.158-165. http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/9664/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E.%D0%92.%2C%20%D0%84%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E.%D0%92.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
  4. Haiduchenko S. A.To the question of realization of national representation in power structures of Ukraine /S.A.Haiduchenko// Public management : collection. – № 4 (19). – September 2019. – Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2019. – С.44-56. http://vadnd.org.ua/app/uploads/2019/10/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_419_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB-1.pdf
  5. Чернов С.І. Визначення цілей стратегічного управління підприємством залежно від рівня його фінансового потенціалу/Чернов С.І., Гайдученко С.О., Добринь С.В., Кіпа М.О.// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Харків: 2019. – №2(29). – С. 236 – 248. http://fkd.org.ua/article/view/172359
  6. Haiduchenko S.A. Corruption prevention in public administration: social and cultural aspect//Association agreement: from partnership to cooperation (collective monograph);edited by Maryna Dei, Olha Rudenko. – Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communication & Publishing, 2018. – 276 p.https://www.nier.ge/images/collective%20monograph.pdf
  7. Serhii Chernov, Svitlana Haiduchenko1, Tetiana Bielska, Yuriy Naplyokov, Hasrat Arjjumend Leadership in the Context of E-governance: Lessons for Ukraine // Grassroots Journal of Natural Resources, Vol. 1 No. 1 (2018).- С.62-68. https://www.researchgate.net/publication/329204327_Leadership_in_the_Context_of_Egovernance_Lessons_for_Ukraine/fulltext/5bfcaba4458515b41d1075ca/Leadership-in-the-Context-of-E-governance-Lessons-for-Ukraine.pdf
  8. Chernov S. I., Regional management in the condition of the condition of decentralization of the state authority: socio-cultural aspect/Chernov S. I., Bielska T. V., Haiduchenko S. O.//Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 1 (13). Ч.1. -С.209-214 http://nvp.stu.cn.ua/en/news/item/970-chernov-s-i-haiduchenko-s-o-bielska-t-v-regional-management-in-the-conditions-of-decentralization-of-the-state-authority-socio-cultural-aspect.html
  9. Гайдученко С.О. Державне управління реалізацією освітніх реформ: соціокультурний аспект/С.О. Гайдученко//Державне управління та місцеве самоврядування. – Дніпро:ДРІДУ НАДУ, 2018. – 4(39). – С.89-94. http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2018/2018_04(39)/15.pdf
  10. Гайдученко С.О. Роль громадянського суспільства у процесах формування та розвитку організаційної культури публічного управління [Електронний ресурс] / С.О. Гайдученко // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф. Лопушинський І.П. – 2015. – № 1.
  11. Гайдученко С.О. Освітянський  вплив на організаційну культуру публічного управління та масову культуру суспільства / С.О. Гайдученко // Публічне адміністрування: теорія та практика: електронний збірник наукових праць Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України / голов. ред. проф. Серьогін С.М. - 2015. – № 1 (13).
  12. Гайдученко С.О. Ціннісний аспект організаційної культури публічного управління в умовах становлення інформаційного суспільства / С.О. Гайдученко // Актуальні проблеми державного управління . – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015.
  13. Гайдученко С.О. Синергетичний підхід до сучасної концепції організаційної культури публічного управління / С.О. Гайдученко // Держава та регіони. Серія “Державне управління”: зб. наук. праць.  – Запоріжжя: Вид-во  “Класичний приватний університет”.
  14. Бабаєв В.М., Гайдученко С.О. Діагностика стану організаційної культури публічного управління як чинник її розвитку / В.М. Бабаєв, С.О. Гайдученко // Теорія та практика державного управління. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. 
  15. Гайдученко С.О. Специфіка організаційної культури у публічному управлінні / С.О. Гайдученко //Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К.: НАДУ, 2015. – № 11. – С. 154-164.(*)
  16. Gaiduchenko S. A. Organizational culture in public administration in the context of globalization and integration/ S. A. Gaiduchenko // Regional Development and Public Administration in the Context of General Tendencies of 21 century. – Eds. W. Szymańska. – Słupsk – Kharkiv: Publishing House “АDNDU”, 2015. – 238 р. (P. 42-52)
  17. Гайдученко С.О. Інституалізація організаційної культури у публічному управлінні / С.О. Гайдученко // Актуальні проблеми державного управління . – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – № 1 (45). – С. 17-24.
  18. Чернов С.І., Гайдученко С.О. Вплив лідерства на формування та розвиток організаційної культури в публічному управлінні / С.І. Чернов, С.О. Гайдученко // Ефективність державного управління [Текст]: зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. 40 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. — С. 109 – 116.
  19. Гайдученко С.О. Організаційна культура публічного управління у контексті глобалізації суспільних процесів / С. О. Гайдученко // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ НАДУ. – Вип. 4 (60). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. – С. 60-63.
  20. Гайдученко С.О. Акмеологічний підхід до формування та розвитку організаційної культури державних службовців / С.О. Гайдученко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «управління».: зб. наук. праць. – К.: Вид-во “Академія муніципального управління ”. - Випуск №2. – 2013. – С.131-138.
  21. Гайдученко С.О. Про мотиваційний аспект організаційної культури в теорії публічного управління / С.О. Гайдученко // Держава та регіони. Серія “Державне управління” : зб. наук. праць. – Запоріжжя: Вид-во “Класичний приватний університет”. – Випуск № 1(41). - 2013. – С. 16-20.
  22. Гайдученко С.А. Культурологический и глобализационный аспекты в теории государственного управления // Проблемы государственного и муниципального управления в условиях современной глобализации: сб.тр. международной науч.-практ. конф., МГОУ, 18.02.13, Россия / коллектив авторов. – М.: Изд-во МГОУ, 2013. – С.118 – 125.
  23. Гайдученко С.А. Организационная культура государственных служащих как современный концептуальный вектор развития тектологии // Социологический альманах «Управление в условиях динамично развивающегося общества»: Материалы IV Орловских социологических чтений 7 декабря 2012 г. / Под общей редакцией канд. соц. наук, доцента Н.В. Проказиной. – Орёл: Изд-во ОФ РАНХиГС, 2013. – С. 203 – 205.
  24. Гайдученко С.А. Национально-культурный фактор в государственном управлении / С.О. Гайдученко // Электронный журнал регионального хаба в сфере государственной службы. – Астана: Изд-во “Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан”. – Випуск №2. – 2013. – С. 130 - 141.
  25. Гайдученко С.О. Тезаурусний підхід до формування та розвитку організаційної культури в публічному управлінні / С.О. Гайдученко // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ / за заг. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. – С.59-67.