Монографии:kqrlovonogr

1. Карлова О.А. Теорія і практика розвитку інфраструктури міста: [монографія ] / О.А.Карлова. – Харків: Видавництво „ФОРТ”, 2010. – 280 с.

2. Карлова О.А. Соціально-економічні складові функціонування міського комплексу (теорія і практика): [монографія] / О.А.Карлова. – Харків: Видавництво „Мадрид”, 2011. – 452 с.

3. Карлова О.А. Оцінка ефективності організації взаємодії виробничої та соціальної інфраструктури міського комплексу. Практичні засади функціонування підприємств міського господарства: монографія/ За заг. ред. Кайлюка Є.М. – Харків: Видавництво "Точка", 2012. – с.248-259.

4. Карлова О.А. Обґрунтування концепції регулювання розвитку соціально-економічної системи міста. Використання інструментів стратегічного і бюджетного планування програмних заходів регіону та міста з цільовими стратегічними орієнтирами. Соціально-економічні відносини у державі, її регіонах та населених пунктах: теорія, методологія, практика: монографія/ За заг. ред. Дорофієнко В.В. – Донецьк: "ВІК", 2012. – С. 219-250.

5. Карлова О.А. Реалії функціонування й контролю розвитку міського комплексу. Використання елементів регулювання в межах загальнодержавної моделі розвитку інфраструктури міст. Менеджмент міського розвитку: монографія/ за ред. О. В. Васильєва, Н.М. Богдан, К.А.Фісуна, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ – 2013. – 366-396 с.

6. Карлова О.А. Розробка і формування імітаційної моделі функціонування житлово-комунальних підприємств. Теорія та практика організаційно-економічного регулювання діяльності підприємств системи життєзабезпечення міст: /монографія. під ред. проф. Кайлюка Є.М., Карлової О.А. Харків: Видавництво "Точка", 2013. – с.21-43.

7. Karlova O. Managerial decision-making with the aim to ensure proper quality of the service industry in urban areas. Problems of spatial development of socio-economic systems: economics, education, medicine. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2015; ISBN 978-83-62683-64-0 (Paper); pp.143-150, illus., tabs., bibls.

Научные статьи:

1. Карлова О.А. Соціально-економічний розвиток міст і міського комплексу / О.А. Карлова // Город, регион, государство: экономико-правовые проблемы градоведения: Сб. науч. тр. НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: ООО „Юго-Восток, ЛТД”, 2007. – С. 38-45.

2. Карлова О.А. Сталий розвиток міського господарського комплексу та системи життєзабезпечення міста / О.А. Карлова, Р.Е. Гуляк// Часопис Хмельницького університету управління та права. – Хмельницький, 2008. – №3(27). – С. 426-430.

3. Карлова О.А. Інституційні перетворення в житловій економіці / О.А. Карлова, О.В. Бондаренко // Зб. наук. пр. науково-педагогічних працівників. – Вип. 4, ч.2. Інноваційні стратегії розвитку – Київ: АМУ, 2008. – С. 144-150. – (Серія: Економіка).

4. Карлова О.А. Формування економічної моделі діяльності міського комплексу / О.А. Карлова // Зб. наук. пр. Дніпропетровського національного університету: Економіка: проблеми теорії та практики. Випуск 235. Том ІІІ. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 527-533.

5. Карлова О.А. Управління міським комплексом в умовах сталого розвитку / О.А. Карлова // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – Вып. 82. – К.: Техника, – 2008. – С. 36-41. – (Серия: Экономические науки).

6. Карлова О.А. Загальнонаукова сутність поняття „потенціал” та визначення його місця в дослідженні соціально-економічних систем / О.А. Карлова, Р.Е. Гуляк // Зб. наук. пр. Черкаського державного технологічного університету. – Вип. 23, ч. 1. – Черкаси, 2009. – C. 15-21. – (Серія: Економічні науки).

7. Карлова О.А. Актуалізація проблем функціонування системи життєзабезпечення міста / О.А.Карлова, Х.І. Харенко // Зб. наук. пр. Дніпропетровського національного університету: Економіка: проблеми теорії та практики. – Випуск 250. Том 4. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 1526-1531.

8. Карлова О.А. Міський господарський комплекс як складова / О.А. Карлова, Х.І. Калашнікова // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – Вып. 96. – К.: Техника, 2010. – С. 190-197. – (Серия: Экономические науки).

9. Карлова Е.А. Влияние структурных изменений на развитие экономики города / Е.А. Карлова // Вчені записки Харківського інституту управління: Науковий журнал. – Вип. № 28. – ХІУ, 2010. – С.22-27.

10. Карлова Е.А. Методология и практическая реализация управления системой жизнеобеспечения города / Е.А. Карлова // зб. наук. пр. Тематичний випуск. Технічний прогрес і ефективність виробництва – Харків. НТУ „ХПІ”, 2010. – № 6. – С. 69-76.

11. Карлова О.А. Функціонування рекреаційної сфери в економіці міста і регіону / О.А. Карлова, І.І. Томчук // Вчені записки Університету „КРОК”. – Вип. 26: у 2-х т. – Т.1. Соціальна корпоративна відповідальність бізнесу й освіти перед суспільством. – К.: Ун-т економіки та права „КРОК”, 2011. – С.33-37.

12. Карлова О.А. Наукові засади просторової організації елементів соціальної сфери. "Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки" № 29. - 2012. с.107-109

13. Карлова О.А. Ключові проблеми сучасних міст України в контексті глобалізаційних змін./ Карлова О.А. Чечетова-Терашвілі Т.М. / Коммунальное хозяйство городов, научно-технический сборник, Выпуск 102, Экономические науки: К, «Техника» 2012. – с.107-113

14. Карлова О.А. Концепція та стратегія соціально-економічного розвитку міста. Економічний форум. Науковий журнал № 3. Луцьк. 2012. – с.185-192. Карлова О.А. Формування стратегії соціально-економічного розвитку міста. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Зб. наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. - Харків: НТУ "ХПІ". – 2012.–№ 14. с.83-91.

15. Карлова О.А. Економічні складові ефективного управління житлово-комунальним господарством міста. Збірник наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень», № 3 (46) 2012. Частина 2. Одеса, ОНЕУ, друкарня «Атлант» - с. 84-92.

16. Карлова О.А. Динамічна модель системи життєзабезпечення, як складової міського комплексу. Коммунальное хозяйство городов, научно-технический сборник, Выпуск 106, Экономические науки: К, «Техника», 2012. – с.17-26.

17. Карлова О.А. Визначення методологічних принципів та конструктивних особливостей системи міського комплексу. Всеукраїнський науково - виробничий журнал "Сталий розвиток економіки" – 2013 № 1 [18], Хмельницький, с.18-22.

18. Карлова О.А. Рекреаційно-туристичні послуги: соціально-економічні аспекти функціонування та розвитку./ Карлова О.А., Сапельнікова Н.Л./ Збірник наукових праць ВНАУ. Секція Економічні науки, 2012.- 85-94 с.

19. FUNCTIONING OF OBJECTS OF THE RECREATIONAL SPHERE IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT./ „International Journal of Sustainable Development" /vol. 15 - february 2014/75-79/

20. Карлова О.А. Інвестиційний потенціал розвитку житлового будівництва у регіонах. / Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля № 16 (205) ч.2 2013 с.111-116.

21. Особливості та потенційні можливості розвиткужитлового будівництва в регіонах україни. / Економіка будівництва і міського господарства. – 2013, ТОМ 9, № 4, с. 329–334.

22. Карлова О.А. Проблеми функціонування регіонального ринку юридичних послуг в умовах міжнародної інтеграції

23. Карлова О.А., Склярук Н. І. Концептуальні основи стабілізації соціально-економічного стану малих міст України

24. Карлова О.А., Завізєна Н.С.Конкурентоспроможне місто: економічний та інноваційні аспекти."Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки" №81. – 2013. с. 35-41.

25. Карлова О. А. ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ ПРОЦЕСІВ НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА. Науковий журнал «Кібернетичне управління та інформаційні технології». ВНАУ, 2013 № 1.- с. 71-78.

26. Karlova O. DETERMINE THE EFFECT OF RECREATIONAL FACILITIES ON SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION, Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles.
- Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015.- 500 p. (pp. 126-129) ISBN 978-617-7214-09-9

27. Karlova O.A. The Quality of the Service Sector in Urban Areas. European Reforms Bulletin. Centre for European Reforms Studies a.s.b.l. Grand Duchy of Luxembourg. scientificpeer-reviewed journal. No.3. 2015. ISSN: 2418-42 09 (printed), 2418-217 (online ). Р.р. 11-14.

 

 

В других научных изданиях:

1. Карлова О.А. Моделювання соціально-економічного розвитку міста / О.А. Карлова, Р.Е. Гуляк // Наукове видання. Проблеми синергізму та диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур житлово-комунального господарства України. – Харків: Вид-во „Форт”, 2010. – С.28-47.

2. Карлова О.А. Теоретико-методологічні основи розвитку міського комплексу в Україні / О.А. Карлова, Т.В. Іщенко // Наукове видання. Вдосконалення менеджменту підприємств системи життєзабезпечення міст України. – Харків: Вид. „Форт”, 2011. – С. 30-44.

3. Карлова О.А. Цільова спрямованість розвитку міста, якелементу соціально-економічної територіальної системи. «Сучасні тенденції управління розвитком організаційно-економічних систем: новий погляд»: колективна монографія / Загальна редакція д.е.н., професора Р.Р. Тіміргалєєвої. – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2014. – С. 294 -308.

 

В научных конференциях:

1. Карлова О.А. Функционирование объектов рекреационной сферы города в условиях устойчивого развития. // Международная научно-практическая конференция«Устойчивое развитие и стратегии: Европа- 2020»   18-21 февраля 2014 г. Технологический университет г. Варна, Болгария.

2. Карлова О.А. Функціонування, розвиток та інвестиційна політика в житловому будівництві регіону// Міжвузівська науково-практична конференція «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», 15-16 травня 2014 ЗНТУ.

3. Карлова О.А. Напрями вдосконалення механізму та підходів стратегічного розвитку міста. // 37 Науково-технічна конференція викладачів, аспірантів та співробітників ХНУМГ імені О.М. Бекетова,23-25 квітня 2014 р.

4. Карлова О.А. Елементи концепції багатошарової поліструктури соціально-економічної системи міста // ІV Международной конференции «Научно- методическое и практическое обеспечение градостроения, территориального и стратегического планирования», г. Макеевка, ДонНАСиА, 2014 – с.217-221.

5. Карлова О.А. Менеджмент компактності територіального розвитку та підвищення якості життя // Міжнародна науково-теоретична Інтернет-конференція «Місто. Культура. Цивілізація», ХНУМГ, –2014. с.161-163.

6. Карлова О.А., Штерн Г.Ю. Особливості галузі житлового будівництва організаційного та економічного характеру// Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ». ХНУМГ, 01 - 28 лютого 2015 р. С. 133-136

7. Карлова О.А., Стаднік М.М. Актуальні проблеми готельного бізнесу України

8. Карлова О.А., Партола А.А. Актуальність інвестиційної політики в галузі туризму

9. Карлова О.А. Якість міських послуг: організаційно-економічні аспекти// Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 травня 2015 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С. О. Якубовський. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2015. – 192 с.

10. Карлова Е. А. Тертиаризация экономики городов в эпоху постмодерна /Е.А. Карлова, Л.А.Радионова, Н.И. Склярук// Місто. Культура. Цивілізація: матеріали V міжнар. наук.-теор. інтернет-конф., Харків, квітень 2015 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – с. 137-143

11. Карлова О.А. УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ: ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ.Conference Proceedings of the 4th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 29 – May 3, 2015,Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2015; ISBN 978-83-62683-62-8 (Paper); pp.52-54.