Научные монографии:

1. Шевченко В. С. Менеджмент регіонального розвитку: монографія / [О. В. Васильєв, К. А. Фісун, В. С. Шевченко і ін.] ; за ред. О. В. Васильєва, К. А. Фісуна. — Х. : ХНАМГ, 2010. — 375 с. (Особистий внесок: соціальні аспекти регіонального управління (підрозділ 3.1) с.257—297 ).

2. Шевченко В.С. Менеджмент міського розвитку: Монографія / [О. В. Васильєв, К. А. Фісун, В. С. Шевченко і ін.] ; за ред. О. В. Васильєва, К. А. Фісуна. — Х.:ХНАМГ, 2012. — 398 с. (Особистий внесок: соціальні аспекти життєдіяльності міста (підрозділ 2.4) с.182-213).

 

Статьи:

1. Шевченко В. С. Управление процессами труда в сфере города / В.С. Шевченко, О.М. Виноградская, Н.С. Виноградская // Коммунальное хозяйство городов: Научн.-техн. сборн. Вып. 70. — К.: Техніка, 2006. — С. 367—379.

2. Шевченко В. С. Совершенствование методов развития персонала в жилищно-коммунальной сфере развития города/ В. С. Шевченко, О. М. Виноградская, Н. С. Виноградская // Коммунальное хозяйство городов, Научн.-техн. сб. вып 75 К.: Техніка, — 2007. — С 143—147.

3. Шевченко В. С. Підготовка, перепідготовка й підвищення кваліфікації управлінського персоналу для сфери інноваційного й новаторського підприємництва // Коммунальное хозяйство городов. Научн.-техн. сборн. Вып. № 82. — К.: Техніка, 2008. — С. 332-335.

4. Шевченко В. С. Организация управления персоналом проекта // Коммунальное хозяйство городов. Научн.-техн. сборн. Вып. № 94. — К.: Техніка, 2010. — С. 379—383.

5. Шевченко В. С. Совершенствование управления системой реализации интересов жителей муниципального управления // Комунальне господарство міст.науково-техн. Збірник. Вип. № 104. — Х.: ХНАМГ, 2012. — С. 293—297.

6. Шевченко В. С. Забезпечення інноваційного розвитку будівельного підприємства на основі усвідомлення специфічних рис галузі // Симферополь.: Таврический национальный университет, 2012. — С. 138-142.

7. Шевченко В. С. Діагностування передумов та факторів розвитку будівельної галузі України / В. С. Шевченко // Інвестиції: практика та досвід. Наукове фахове видання. №2. — К., 2013. — С. 59—64.

8. Шевченко В. С. Концептуальна модель управління мотивацією персоналу будівельних підприємств / В. С. Шевченко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія Економічні науки. Т.1. Хмельницький., – 2014. С. 52-58

9. Шевченко В. С. Методичний підхід до формування інноваційної моделі управління персоналом будівельних підприємств на основі системи грейдів / В. С. Шевченко // Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ» Серія: «Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства» Вип. № 46 (1089). – Х. : ХНТУ «ХПІ», 2014. С. 136-145

10. Шевченко В. С. Пріоритетні напрями розвитку та підтримки підприємницької діяльності на муніципальному рівні / В. С. Шевченко // «Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки». № 37. Ч ІІ. Черкаси. – С. 12-16.

11. Шевченко В. С. Визначення впливу корпоративної культури на діяльність підприємства / В. С. Шевченко // Комунальне господарство міст. : науково-техн. Збірник. – № 114. – Х. : ХНУГХ, 2014. – C. 157-161.

12. Шевченко В. С. Проведення експертизи якості послуг підприємств ЖКГ / В. С. Шевченко, М. В. Волкова // Комунальне господарство міст. : науково-техн. Збірник. – № 117. – Х. : ХНУГХ, 2014. – C. 92-97.

13. М. В. Волкова, Шевченко В. С. Особливості формування соціально-економічної мотивації праці персоналу підприємства

 

Тезисы конференций:

1. Шевченко В.С. Повышение качества строительной продукции как фактор конкурентоспособности в условиях рынка // Материалы международной научно-практической конференции «Усовершенствование экономических структур строительной отрасли в условиях трансформации экономики Украины к рыночным условиям». — Х., 2005. — С. 135—138.

2. Шевченко В. С. Підготовка, перепідготовка й підвищення кваліфікації управлінського персоналу для сфери інноваційного й новаторского підприємництва // Материалы 6 международной научно-практической интернет-конференции «Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития». — Х., 2008. — С. 106—107.

3. Шевченко В. С. Системний підхід до оцінки ефективності управлінської праці // XXXIV научно-техническая конференція преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ, 2008. — С. 87—89.

4. Шевченко В. С. Мотивація персоналу як чинник зростання інноваційного потенціалу підприємства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі», ХНАМГ. — Х., 2009. — С. 103—105.

5. Шевченко В. С. Трудова дискримінація та управління персоналом // XXXV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ. — Х., 2010 — С. 227—228.

6. Шевченко В. С. Оценка компетенции персонала строительного предприятия при принятии решений // Материалы VIІІ Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития» Х. : ХНАГХ. — Х., 2010. — С. 24—26.

7. Шевченко В. С. Забезпечення інноваційного розвитку будівельного підприємства на основі усвідомлення специфічних рис галузі // Материалы XIV Всеукраинской научно-практической конференции “Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины — Симферополь. — 2012. — С. 96—99.

8. Особенности управления и мотивации персонала в условиях инновационной деятельности строительного предприятия / Новый университет. Серия "Экономика и право": науч. журн. — 2012, №12 (22). — Йошкар-Ола : Коллоквиум, 2012. — С. 39—42.

9. Шевченко В. С. Особливості управління персоналом підприємств будівельної галузі в умовах інноваційного розвитку // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності". — Одеса, 2013. — С. 161—163.

10. Шевченко В. С. Використання інноваційних методів мотивації на підприємствах будівельної галузі // Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Фінансово-економічні проблеми сучасного світу: шляхи і перспективи їх вирішення на мікро-, макро- та мегарівнях». — Кременчук, 2013. — С. 119—121.

11. Шевченко В. С. Методика впровадження грейдингової системи оплати праці на будівельному підприємстві // Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития экономики в условиях современной нестабильности». — К., 2013. — С. 199—203.

12. Шевченко В.С. Концептуальна модель механізму розвитку підприємництва на муніципальному рівні/ В. С. Шевченко // Материалы ХХХVII научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНУГХ им. А.Н. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – С. 62-64.

13. Шевченко В. С. Розвиток системи прийняття корпоративних рішень при управлінні промисловим підприємством / В. С. Шевченко, А. В. Поспєлов // Міжвузівська науково-практична конференція «Проблеми економіки та управління у Промислових регіонах» . Запоріжжя, 2014. – С. 25-29

14. Шевченко В. С. Впровадження інноваційних методів мотивації персоналу будівельних підприємств / В. С. Шевченко // ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку» – Хмельницький, 2014. С. 15-18.

15. Шевченко В. С. Інноваційний розвиток будівельних підприємств як фактор підвищення конкурентоспроможності в ринкових умовах / В. С. Шевченко, О.В. Поспєлов // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. Трудов – №75. - Дн-вск., ПГАСА, 2014.– C. 273-277