Бєльська Тетяна Валентинівна

У 1994 р. закінчила Сумський педагогічний інститут ім.А.С.Макаренка за спеціальністю "вчитель історії, методист з виховної роботи".

Закінчила Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України: магістратуру – у 2006 році за спеціальністю "державне управління", отримавши кваліфікацію "магістр державного управління», спеціалізація "політика європейської інтеграції"; аспірантуру – у 2010 р.

З 2012 р. по 2015 р. навчалася в докторантурі Національної академії державного управління при Президентові України.

Трудова діяльність:

1993-2000 рр. – вчитель історії Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з ліцейними класами № 17.

З 2000 р. по 2007 р. працювала на різних посадах в органах місцевого самоврядування.

2011-2012 рр. – доцент кафедри політології та філософії у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ХарРІ НАДУ),

2015 – 2016 рр. – завідуюча відділом досліджень громадянського суспільства ГО "Український інститут соціальних досліджень ім. О.Яременка".

2015 – 2016 рр. – доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Київського міжнародного університету.

З 2016 р. – доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування ХНУМГ ім.О.Бекетова.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Взаємовідносини органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства в умовах демократичного транзиту" за спеціальністю 25.00.01 - теорія та історія державного управління.

У 2017 р. захистила докторську дисертацію на тему: "Державна політика та державне управління в умовах впливу глобального громадянського суспільства" за спеціальністю 25.00.01 - теорія та історія державного управління.

У 2018 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі менеджменту і публічного адміністрування.

Викладає навчальні дисципліни "Основи публічного управління і адміністрування"; "Місцеве самоврядування", "Регулювання економічних і соціальних процесів в місцевому самоврядуванні", "Інституційні основи ЄС", "Державна влада та громадянське суспільство".

Наукові інтереси пов'язані з публічною владою, публічним управлінням, місцевим самоврядуванням, з питаннями взаємодії органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства, глобалізацією, глобальним громадянським суспільством, державною політикою сприяння розвитку громадянського суспільства, децентралізацією, розвитком об’єднаних територіальних громад, архетипікою.

Керує роботою чотирьох аспірантів.

Автор понад 180 наукових і навчально-методичних праць з публічного управління і адміністрування.

Основні наукові публікації:

Наукові статті:

в фахових виданнях, що зареєстровано та проіндексовано

у міжнародних науково-метричних каталогах та базах даних

SciVerse Scopus; Web of science

 1. Volodymyr V. Zablotskyi, Oleksii Y. Palant, Oleg A. Diegtiar, Serhii V. Glibko, Tetiana V. Bielska, Alla V. Rusnak. The Current State and Necessity of Transformation of the Management System of Educational Establishments in Ukraine at the Local Level // Public policy and administration. 2019, T.18, Nr. 2 / 2019, Vol. 18, No 2, p. 225–240. (Scopus) https://repository.mruni.eu/handle/007/15886
 2. Vitalii V. Bashtannyk, Galyna S. Lopushnyak, Tetiana V. Bielska, Petro F. Nemesh, Yuliia Muzyka. Modern Determinants of Economic Security Management of States in Conditions of Globalization and Stability Development // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-8 Issue-4, November 2019, p.5641-5652 (Scopus) ISSN: 2277-3878 Retrieval Number: D7216118419/2019©BEIESP DOI:10.35940/ijrte.D7216.118419 https://www.ijrte.org/download/volume-8-issue-4/
 1. Tetyana V. Novachenko, Tetiana V. Bielska, Eduard A. Afonin, Mariia H. Lashkina, Oksana M. Kozhemiakina, Nataliia P. Diachenko. Use of Information Technology to Increase Economic Efficiency and Credibility in Public Administration in the Context of Digitization. International Journal of Economics and Business Administration, Volume VIII, Issue 1, 374-382, 2020  EOI: 10.11220/ijeba.08.01.028  DOI: 10.35808/ijeba/431(Scopus) ISSN: 2241-4754

В фахових виданнях України:

 1. Бєльська Т. В. Моделювання впливу глобального громадянського суспільства на державну політику / Т. В. Бєльська // Публічне урядування : зб. наук. пр. – № 4 (5) – грудень 2016. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2016. – С. 175-185. (Index Copernicus) – http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubm_2016_4_19
 2. Bielska T. V., Naplokov Y. V. (2017) Maximum allowable risk in decision making process, Public management. Volume 2 (7), P. 73-89. Retrieved from: http://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/07/Англ.pdf (Index Copernicus)
 3. Bielska T. V., Khasanov R. R. Functional institutional behavior of global civil society in conflict zones, Public management. Volume 3 (8), P. 33-42. Retrieved from: http://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/06/Публічне-урядування-3.pdf(Index Copernicus)
 4. Bielska T. V. Public governance in the condition of globalization challenges, Public management. Volume 4 (9), P. 49-62. Retrieved from: http://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/06/Публічне-урядування-4-9_англ-2.pdf(Index Copernicus)
 5. Bielska T. V., Khomaiko K. O. (2018), Cooperation of authorities with international organizations as an important aspect of social and economic development of Ukraine, Public management 2 (12), February, P. 62-71. doi: https://doi.org/10.31618/vadnd.v1i12.80(Index Copernicus)
 6. Bielska T. V., Lashkina М. H. (2018), The countries of transition democracy in the process of democratic transit: an archetypal aspect, Public management 4 (14), June, P. 34-50. doi: https://doi.org/10.31618/vadnd.v1i14.97(Index Copernicus)
 7. Bielska T. V., Inkin М. V. (2018), Problems of formation of asymmetric joined territotial communities: communicative aspect, Public management 5 (15), June, P. 29-40. doi: 10.32689/2617-2224-2018-15-5-29-40 (Index Copernicus)
 8. Бєльська Т. В. Проблеми молодого покоління “waithood generation” та NEET / Т. В. Бєльська, Ю. І. Малюхова // Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А. І. та ін.]. – К. : КИМУ, 2018. – Вип. 13. – С. 75-93.
 9. Бєльська Т. В. “Передбачуване врядування” як модель суспільно-владних відносин в умовах змінюваного глобального світу / Т. В. Бєльська // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : наук. журн. : фахове вид. з держ. упр., екон., пед. та політ. наук / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2018. – № 1. – С. 61-67.
 10. Бєльська Т. В. Проблеми становлення асиметричних об’єднаних територіальних громад: комунікативний аспект / Т. В. Бєльська, М. В. Інкін // Публічне урядування : зб. наук. пр. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. – № 5 (15). – С. 29-40. doi: 10.32689/2617-2224-2018-15-5-29-40
 11. Бєльська Т. В. Архетипи сучасності: український вимір / Т. В. Бєльська, М. Г. Лашкіна // Публічне урядування : зб. наук. пр. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2019. – № 4 (14) – С.59-74. doi: https://doi.org/10.32689/2617- 2224-2019-18-3-59-74 
 12. Бєльська Т. В. Інформаційні війни та інформаційна безпека: загрози та виклики для демократії / Т. В. Бєльська, О. І. Крюков // Вісник Націоналного університету цивільного захисту України. Серія "Державне управління". – 2019. – Вип. 2 (11). – С. 3-11.

Міжнародні науково-практичні конференції:

 1. Бельская Т. В. Менталитет украинского народа как фактор призыва к действию в соответствии с социально-политической реальностью / Т. В. Бельская, А. И. Крюков // Роль менталитета в функционировании государства : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 25 марта 2016 г. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь ; Ин-т истории НАН Беларуси ; редкол. : С. А. Кизима [и др.]. – Минск : Колорград, 2016. – С. 66–71. http://ukros.ru/wp-content/uploads/2016/04/Менталитет_2016.pdf
 2. Bielska T. The convergence of social and power relations as a historical trend of development of the XXI century / Serhii Chernov, Tetiana Bielska // Роль суспільної комунікації та мас-медіа в процесах європейської інтеграції : матеріали польсько-української міжнар. наук. конф. (м. Ченстохова, Польща, 8 травня 2017 р.) / за заг. ред. д-ра наук з держ.упр. О. В. Радченка. – Ченстохова-Київ : Вид-во ВАДНДУ, 2017. – С. 114–127. (204 с.)
 3. Бельская Т. Гендерная демократия как важное направление общественных отношений ХХІ в. / Т. Бельская, М. Челидзе // WORLD AND GENDER-4 : International Scientific Conference Proceedings. – TBILISI, 2017– С.150-154. (Грузія)

Зарубіжні публікації:

 1. Bielska Tetiana. Information resources as a strategic category of international relations and a method of influence on the state policy of the nation states / Tetiana Bielska // Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comeniana (AFI UC). – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. – 2015. – № 1. – Р. 5-17. – http://staryweb.flaw.uniba.sk/index.php?id=3224
 2. Бельская Т. В. Глокализация как аспект глобальных трансформаций в современном мире / Т. В. Бельская // Мемлекеттік баскару жᶕне кымзет (Государственное управление и государственная служба) : международн. научн.-аналит. журнал Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан. – 2015. – № 4. – С. 118-126. – http://journal.apa.kz/images/books/4-2015/index.html
 3. Bielska T. V. Leadership in the Context of E-governance: Lessons for Ukraine / Serhii Chernov, Svitlana Haiduchenko, Tetiana Bielska, Yuriy Naplyokov, Hasrat Arjjumend // Grassroots Journal of Natural Resources, Vol. 1, No. 1 (2018) . – Р. 62-68/ (Індія) http://journals.grassrootsinstitute.net/journal1-natural-resources/index.html

Монографії:

 1. Бєльська Т. В. Становлення об’єднаних територіальних громад в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / Т.В. Бєльська, С.В. Волик // Практичні аспекти публічного управління в контексті сталого розвитку : монографія / за заг. ред. проф. М. М. Новікової ; [Бабаєв В.М., Новікова М.М., Чернов С. І. та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2019. – С.138-144.
 2. Бєльська Т. В. Геополітичні виклики у сучасному світі // Współczesna geopolityka – wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego : monografia, A. Kordonska, R. Kordonski (red.), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów-Olsztyn 2018, S. 8–19. (334 s.)
 3. Бєльська Т. В. Глокалізація як регіональний сценарій глобалізаційних процесів / Т. В. Бєльська // Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика : монографія / за заг. ред. проф. І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : “Друкарня Мадрид”, 2017. – С. 76-85 (334 с.)
 4. Бєльська Т. В. Глобальне громадянське суспільство: сутність, генеза та вплив на державну політику України : монографія / Т. В. Бєльська. – К. : Вид-во “ВАДНД”, 2016. – 300 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Викладачі кафедри на період воєнного стану працюють з використанням платформи дистанційного навчання Moodle, а також засобів дистанційної комунікації (Teams, Google Meet).  Для зв'язку використовуйте: 

Адреси електронних пошт викладачів