Боровик Марина Вікторівна

Borovik10

Закінчила факультет менеджменті і маркетингу Харківського державного економічного університету (2002 р., спеціальність «Адміністративний менеджмент»).
У 2002 – 2005 роках – аспірантка Харківського державного економічного університету (ХДЕУ).
У 2005 р. захистила дисертацію кандидата економічних наук на тему «Управління соціальним розвитком промислових підприємств».

З 2005 р. – викладач, доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця.

З 2014 року доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова.

З 2014 року керівник гуртка «Наукові дослідження в економіці» Комунального закладу «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради».

У 2017 – 2019 роках докторант Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова за спеціальність 073 «Менеджмент».

У 2020 році захистила дисертацію доктора економічних наук на тему «Управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням сталого розвитку закладів вищої освіти в умовах економіки знань».

Викладає навчальні дисципліни «Ризик-менеджмент»; «Управлінські рішення», «Організація виробництва», «Проектний менеджмент», «Обґрунтування адміністративних рішень в умовах ризику та невизначеності».

Наукові інтереси пов'язані з вирішенням теоретико-методологічних проблем управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням сталого розвитку суб’єктів економічних відносин.

Боровик М.В. є відповідальним виконавцем науково-дослідних робот кафедри «Сталий розвиток в умовах глобальних викликів: методологія та практика» (2016-2019 р.р) та «Забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції: теорія, методологія, практика» (2019-2022 р.р).

Боровик М.В. науковий керівник учнівських дослідницьких проектів переможців II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць з менеджменту, адміністрування, економіки підприємства.

Основні наукові публікації:

Наукові статті:

в фахових виданнях, що зареєстровано та проіндексовано

у міжнародних науково-метричних каталогах та базах даних

SciVerse Scopus; Web of science

 1. Боровик М. В., Новікова М. М, Козирєва О. В. Впровадження принципів мережецентричного управління в діяльність сучасних бізнес-структур. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2, 37 (Квіт 2021), С. 343-350. URL: https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3306
 2. Gontareva I., Borovyk M., Babenko V. and other. Identification of efficiency factors for control over information and communication provision of sustainable development in higher education institutions. WSEAS Transactions on environment and development. 2019. Vоl. 15, No. 63, Р. 593–604. URL : http://www.wseas.org/multimedia/journals/environment/ 2019/b245115-062.pdf
 3. Новікова М. М., Боровик М. В., Козирєва О. В., Ольховська А. Б.   Економіка знань як парадигма сталого соціально-економічного розвитку економіки та суспільства. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. 2018. Т. 4. № 27. С. 505–512. URL : https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/1594

В фахових виданнях України:

 1. Боровик М. В. Підвищення якості прийняття управлінських рішень за рахунок використання інтелектуальної рекомендаційної системи. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, вересень 2020. № 18(46). С. 26–30. DOI: 10.25264/2311-5149-2020-18(46)-26-30
 2. Боровик М. В. Методический подход к определению уровня информационно-коммуникационного обеспечения деятельности высших учебных заведений. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. № 4 (21). С. 148–152. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/21_2019/25.pdf
 3. Боровик М. В. Застосування мережецентричного підходу в управлінні діяльністю закладів вищої освіти. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2019. № 14 (42). С. 28–32. URL: https://ecj.oa.edu.ua/assets/files/NZ_ek_Vyp_14(42).pdf
 4. Боровик М. В. Особливості підготовки здобувачів вищої освіти в Україні. Інтернаука. Серія: «Економічні науки». 2019. № 7. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-7-5131
 5. Боровик М. В. Методики оцінювання результативності діяльності українських закладів вищої освіти на державному рівні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. Вип. 24, Ч. І. С. 44–47. URL : http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/24_1_2019ua/11.pdf

Міжнародні науково-практичні конференції:

 1. Боровик М. В. Функції управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням діяльності організації. Сучасні технології управління соціально-економічним розвитком України в умовах стратегічних змін : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 15 квіт. 2021 р. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. С. 253–254.
 2. Боровик М.В. Організація управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням. Формування ефективних механізмів управління в умовах трансформації соціально-економічних систем: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 12 берез. 2020 р. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. С. 174–175. URL: https://mmgh.kname.edu.ua/images/PPP/2020_Zbirnik_tez_konf_Formuvanya_2020_2.pdf
 3. Боровик М. В. Применение сетецентрического управления
  в деятельности высших учебных заведений. Business Management, Economics and Social Sciences: Сollect. of Internat. Scient. Conf., Oct. 25th, 2019. Coventry, United Kingdom : Agenda Publishing House. P. 153–156.
 4. Боровик М. В. Условия достижения устойчивого развития высших учебных заведений. The Modern Economic Research: Theory, Methodology, Practice: Collect. of II Internat. Scient. Conf., Kielce, Septem. 27th, 2019. Kielce, Poland : Baltija Publishing. P. 140–142.
 5. Боровик М. В. Маркетингові інструменти інформаційного забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти. Global marketing: analysis and challenges of our time: matherials of Internat. Scient.-Practic. Conference. Batumi, May 16–17th, 2019. Batumi, Georgia. Р. 133–135.

Монографії:

 1. Боровик М. В., Волкова М. В. Інформаційно-комунікаційного забезпечення прийняття якісних управлінських рішень. В кн.: Теоретичні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції : монографія / [М. М. Новікова, Н. О. Кондратенко, М. В. Боровик та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2020. С. 181–195.
 2. Боровик М. В. Управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням сталого розвитку закладів вищої освіти на засадах економіки знань: теорія та методологія : монографія. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : Друкарня Мадрид, 2019. 440 с.
 3. Боровик М. В. Особливості державного управління у сфері вищої освіти. В кн.: Практичні аспекти публічного управління в контексті сталого розвитку: монографія. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : Друкарня Мадрид, 2019. С. 184–196.
 4. Боровик М.В. Маркетингове забезпечення управління сталим розвитком закладів вищої освіти на засадах економіки знань. В кн.: Маркетингові дослідження сталого розвитку в умовах глобальних викликів : монографія / за заг. ред. проф. М. М. Новікової ; [Новікова М.М., Боровик М.В., Бурмака Т.М. та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. С. 118–140.
 5. Боровик М.В. Управління знаннями як інструмент забезпечення сталого розвитку закладів освіти В кн.: Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика : монографія. За заг. ред. проф. І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. С. 66–75.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Новікова М. М. Організація виробництва : навч. посібник / М. М. Новікова, М. В. Боровик; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2016. – 495 с.
 2. Економіка підприємства: формування компетентностей на основі тренінгів: навчально-практичний посібник / Харків: ВД «ІНЖЕК», 2013. – 360 с.
 3. Компетентнісний підхід у побудові навчальної програми за спеціальністю «Економіка підприємства» навчально-методичний посібник / Харків: ВД «ІНЖЕК», 2013. – 392 с.