Браташ Мирослава Анатоліївна

Myroslava Bratash

Старший викладач кафедри Менеджменту і публічного адміністрування.

У 2007 році з відзнакою закінчила магістратуру факультету менеджменту Харківської національної академії міського господарства (ХНАМГ) за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація - «менеджер-економіст».

Будучи студенткою 4 курсу брала участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з науковою роботою на тему: «Аналіз стану житлово-комунального господарства і вибір найбільш оптимальних форм управління житловим фондом». Дана робота була відзначена дипломом І ступеня.

У 2007 році розпочала трудову діяльність на кафедрі Менеджменту та маркетингу в міському господарстві ХНАМГ на посаді викладача-стажиста.

У 2008 - 2011 рр. – аспірантка кафедри МММГ за спеціальністю 08.05.00 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

З 2008 р - асистент кафедри менеджменту та маркетингу в міському господарстві.

З 2016 року по теперішній час – старший викладач кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова.

Викладає дисципліни «Державне регулювання економіки», «Основи наукових досліджень», «Маркетинг», «Статистика».

Наукові інтереси: професійне управління житловим фондом, розвиток приватного бізнесу в житловій сфері, фінансові аспекти розвитку житлової сфери, управління розвитком, маркетингові інструменти.

Автор понад 30 наукових і навчально-методичних праць з менеджменту.

Основні наукові публікації:

Наукові статті:

В фахових виданнях України:

 1. Браташ М. А. Соціально-економічні аспекти розвитку житлової сфери міста / М. А. Браташ // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», Вип. 20, 2016. – С. 74-79.
 2. Браташ М. А. Управління спільним майном співвласників багатоквартирних будинків: законодавчий аспект / М. А. Браташ // Соціальна економіка: наук. економ. журнал. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Вип. 50, 2015. - № 2. – С. 114 – 123.
 3. Браташ М. А. Формування комплексного підходу до управління відтворенням житлового фонду в Україні / М. А. Браташ // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон, 2014. – № 9 – С. 131-135
 4. Браташ М. А. Моделювання системи відтворення багатоквартирного житлового фонду великих міст / М. А. Браташ // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія «Економічні науки». – Вінниця, 2013. – № 4. – С. 34-44.
 5. Браташ М. А. Дослідження досвіду управління житловим фондом в різних країнах світу / Є. М. Кайлюк, М. А. Браташ  // Збірник наукових праць «Економіка і управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики». – Х., 2013. – № 5. – С. 21-28.

Міжнародні науково-практичні конференції:

 1. Браташ М. А. Особливості формування плати за утримання і обслуговування житлового будинку для ОСББ / М. А. Браташ // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економіка в сучасних умовах: стан, проблеми та пошук шляхів їх подолання» – Львів, 2015. – С. 18-20.
 2. Браташ М. А. Проблеми житлової сфери України в сучасних умовах / М. А. Браташ // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Реформування економіки держави та регіонів: технологічні та економічні аспекти» – Київ, 2015. – С. 31-32.
 3. Браташ М. А. Застосування комплексного підходу до відтворення житлового фонду в Україні / М. А. Браташ // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції „Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в інформаційному просторі”. – Тернопіль, 2014. – С. 142-144.
 4. Браташ М. А. Оптимізація використання фінансових ресурсів у процесі відтворення житлового фонду / М. А. Браташ // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «Фінанси в умовах модернізації регіональної економіки». – К., 2014. – С. 31-33.
 5. Браташ М. А. Фінансування відтворення житлового фонду в Україні / М. А. Браташ // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління в промислових регіонах». – Запоріжжя ЗНТУ, 2014. – С. 321-324.
 6. Браташ М. А. Соціально-економічні аспекти розвитку житлової сфери міста / М. А. Браташ // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика». – Х. ХНУМГ, 2013. – С. 28-29.

Монографії:

 1. Браташ М.А. Управління спільним майном співвласників багатоквартирних будинків як інструмент забезпечення сталого розвитку міста // Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика: колективна монографія /М.М. Новікова, С. О. Гайдученко, Г. В. Запорожець, І. О. Самойленко, М. В. Боровик, Т. В. Бєльська, Н. О. Кондратенко, М. К. Гнатенко, А. Б. Мазур, Л. В. Оболенцева, О. А. Дєгтяр, Д. А. Новіков, Х. І. Калашнікова, В. В. Гриненко, М. А. Браташ, С. І. Плотницька, О. П. Колонтаєвський, М. В. Волкова, В.С. Шевченко. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. – 334 с. С 221-237.
 2. Браташ М.А. Формування ефективної моделі управління багатоквартирним житловим фондом // Соціально-економічний розвиток території: формування інвестиційної привабливості: колективна монографія/ Карлова О.А., Калашнікова Х.І., Кондратенко Н.О., Шевченко В.С. та ін. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. 182 с., С. 60 – 68.
 3.  Браташ М. А. Дослідження процесів  розвитку об’єктів комунального майна в системі життєзабезпечення міста / І. Г. Буркун, М. А. Браташ // Теорія та практика організаційно-економічного регулювання діяльності підприємств системи життєзабезпечення міст: Монографія. – Х. вид. «Точка», 2013. – 280 с. С. 247-265
 4. Браташ М. А. Аналіз тенденцій розвитку об’єктів комунального майна в системі життєзабезпечення міста / І. Г. Буркун, М. А. Браташ // Практичні аспекти функціонування підприємств міського господарства: Монографія/ за ред. Є.М. Кайлюка. – Х. : Вид-во «Точка», 2012. – 344 с. С. 259-268
 5. Браташ М. А. Дослідження процесу розвитку об’єктів комунального майна в системі життєзабезпечення міста / І. Г. Буркун, М. А. Браташ // Вдосконалення менеджменту підприємств системи життєзабезпечення міст України. Наукове видання; за ред. Є.М. Кайлюка. – Х. : Вид. «Форт», 2011. – 448 c. С. 110-125.

 

Викладачі кафедри на період воєнного стану працюють з використанням платформи дистанційного навчання Moodle, а також засобів дистанційної комунікації (Teams, Google Meet).  Для зв'язку використовуйте: 

Адреси електронних пошт викладачів