Бурмака Тетяна Миколаївна

BurmakaT

Закінчила інженерно-гуманітарний факультет Харківського державного університету будівництва і архітектури (2002 р. спеціальність "Менеджмент організацій").

У 2002 - 2005 р.р. - аспірантка кафедри менеджменту Харківського державного університету будівництва і архітектури.

У 2008 - 2011 р.р. - асистент кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві Харківської національної академії міського господарства.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління розвитком будівельних підприємств в умовах конкурентного середовища».

З 2011 р. - доцент кафедр менеджменту і маркетингу в міському господарстві, менеджменту і адміністрування.

Викладає навчальні дисципліни "Соціально-психологічні основи менеджменту"; "Комунікативний менеджмент", "Управлінські рішення".

Наукові інтереси пов'язані з дослідженням питань розвитку суб'єктів господарювання і прийняття ефективних управлінських рішень. Активно працює над пошуком шляхів розвитку комунікативного потенціалу і його ефективного використання на основі соціально-психологічних аспектів управління.

Брала участь у науково-дослідній роботі на тему «Дослідження поведінки споживачів туристичних послуг з фокусом на соціальні медіа».

Здійснювала наукове дослідження на замовлення Державного підприємства «Державний дорожнiй науково-дослiдний iнститут iменi М.П.Шульгiна» на тему «Розрахунок інтегрального показника щодо визначення соціально-економічного ефекту від спрямованих фінансових ресурсів на потреби дорожнього господарства».

Автор понад 65 наукових і навчально-методичних праць з менеджменту і адміністрування, публічного управління.

Основні наукові публікації:

Наукові статті:

в фахових виданнях України:

       1.  Бурмака Т.М. Обґрунтування управлінських рішень щодо проектів інноваційного розвитку / Т.М. Бурмака, А.А. Мусіяченко // Бізнес Інформ. - 2018.- №11. С. 41 – 48.

  1. Бурмака Т.М. Визначення ефективності комунікативної діяльності в публічному управлінні / Т. М. Бурмака // Молодий вчений. – 2018. - № 12 (64) – С. 55 – 62.
  2. Бурмака Т. М. Формування комплексу стимулювання персоналу підприємств міського господарства / Т. М. Бурмака // Молодий вчений. – 2015. – №2. С. 49-56.
  3. Бурмака Т. М. Обґрунтування стратегії розвитку підприємств дорожнього господарства / М. М. Бурмака Т. М. Бурмака // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць ХНАДУ. – №2 (13), том 2. – 2016. – Харків: ХНАДУ, 2016. –С. 75 - 79.

Міжнародні науково-практичні конференції:

  1. Бурмака Т.М. Дослідження ефектів, що виникають при впровадженні проектів інноваційного розвитку / Т.М. Бурмака, А.А. Мусіяченко // Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Міжнародний центр наукових досліджень. (м. Київ, 11-12 грудня 2018 р.). - С. 141 – 143.
  1. Бурмака Т.М. Ефективність витрат на маркетингові комунікації підприємств / Т. М. Бурмака // Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком: І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція присвячена 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (м. Харків, 5 березня 2018 р.). – С. 2-3.
  2. Бурмака Т.М. Типізація лекційного матеріалу/ Т.М. Бурмака// Тенденції розвитку сучасної вищої школи: проблеми провадження освітньої та науково-інноваційної діяльності : матеріали Міжнародної науково-методичної Інтернет-конференції.(м. Харків, 16 травня 2018 р.). ХНАДУ. - С.62-64

Монографії:

  1. Маркетингові дослідження сталого розвитку в умовах глобальних викликів: монографія За заг. ред. проф. М. М. Новікової ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Видавництво «Точка», 2018. – 240 с. п. 2.3 (С. 60-81).
  2. Бурмака Т.М. Управління розвитком підприємства (на прикладі підприємств будівельної галузі): Монографія / Т.М. Бурмака, М.М. Бурмака // Харків: Видавництво ХНАДУ, 2017. – 207с.