Гайдученко Світлана Олександрівна

DSC 0008

Професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування, доктор наук з державного управління, професор

Закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди в 2003 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікація: вчитель історії та географії (денна форма) та за фахом «Правознавство», кваліфікація: юрист, викладач правових дисциплін (заочна форма).

Закінчила Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в 2007 році за спеціальністю «Державне управління», кваліфікація: магістр державного управління.

У 2007-2010 рр. – аспірантка Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

У 2010 р. захистила дисертацію кандидата наук за спеціальністю 25.00.03 – Державна служба. Тема дисертації «Формування інноваційної технології оцінювання в управлінні персоналом державної служби».

З 2010 – 2012 рр. – старший викладач кафедри публічного адміністрування та кадрової політики у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ХарРІ НАДУ).

З 2012 – 2013 рр. – доцент кафедри «Управління проектами в міському господарстві і будівництві» в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова).

З 2013 – 2018 рр. –  доцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова).

У 2017 р. захистила дисертацію доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – Теорія та історія державного управління. Тема дисертації «Теоретико-методологічні засади формування та розвитку організаційної культури публічного управління».

З 2018 – по т.ч. –  професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова).

У 2021 р. отримала звання професора кафедри менеджменту і публічного адміністрування.

Педагогічна діяльність – «Державне і регіональне управління»; «Електронне урядування», «Організаційна культура», «Правова регламентація публічного управління та адміністрування».

Наукові інтереси: державне управління, місцеве самоврядування, децентралізація, об’єднані територіальні громади.

Гарант освітньої-наукової програми підготовки доктора філософії (третій освітньо-науковий рівень) зі спеціальності  281 Публічне управління та адміністрування.

Під науковим керівництвом була захищена дисертація Лях Ю.І. на тему «Комунікативна парадигма організації взаємовідносин суб’єктів і об’єктів публічного адміністрування» (2021 р.).

Наукова робота: виконавець держбюджетної теми «Сталий розвиток в умовах глобальних викликів» (державний реєстраційний № 0116U003589, 2016 – 2019 роки).  На цей час Гайдученко С.О. працює в якості виконавця в науково-дослідній роботі кафедри менеджменту і публічного адміністрування на тему «Забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції: теорія, методологія, практика »  (державний реєстраційний № ДР 0119U002496, 2019-2021 роки).

Брала участь у міжнародних наукових проектах: Сертифікована програма післядипломного навчання «Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади» програми DOBRE.

У 2018 р.  нагороджена почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації.

Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України «Актуальні проблеми державного управління», Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Спеціальність Публічне управління та адміністрування з 2019 р.  по 2023 р.

Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, «Теорія та практика державного управління», Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Спеціальність Публічне управління та адміністрування з 2019 р. по 2023 р.

Член Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління з 2015 р. по теперішній час, посвідчення № 002124 від 17.04.2015 р.

Автор понад 140 наукових та навчально-методичних праць з публічного управління та адміністрування.

Основні наукові публікації:

Наукові статті:

в фахових виданнях, що зареєстровано та проіндексовано

у міжнародних науково-метричних каталогах та базах даних

Scopus; Web of science   

1Haiduchenko S. O. Regional management in the conditions of decentralization of the state authority: socio-cultural aspect / S. I. Chernov, S. O. Haiduchenko, T. V. Bielska // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 1 (13). Ч. 1. – С. 209-214. Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку Web of Science http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2237/1/1995_IR.pdf

2. Гайдученко С.О. Визначення цілей стратегічного управління підприємством залежно від рівня його фінансового потенціалу / С.І. Чернов, С.О. Гайдученко, С.В. Добринь, М.О. Кіпа // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Харків: 2019. - №2(29). – С. 236-248. Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку Web of Science http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=Publons_CEL&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=CEL&Init=Yes&Func=Frame&action=retrieve&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&SID=F4s5mUgyU1H51fbndaR&UT=WOS%3A000476605900026

3. Гайдученко С.О. Механізм управління фінансовими ресурсами підприємств машинобудівної галузі України/ С.О. Гайдученко, А.П. Лелеченко, С.В. Добринь, М.О. Кіпа // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Харків: 2020. – №1 (32). – С. 87 -100. Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку Web of Science http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=Publons_CEL&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=CEL&Init=Yes&Func=Frame&action=retrieve&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&SID=F4cw77kB7OjwoyHLNOh&UT=WOS%3A000526324400009

4. Social potential of marketing communications in modern city/ М.М. Novikovа, S.O. Gaiduchenko// Marketing and management of innovations. – 2016. – № 4. – P. 85-91. https://mmgh.kname.edu.ua/images/Novikova/mmi2016_4_85_91.pdf

 5. Haiduchenko S.O. Paradigmic development of public administration in the context of decentralizationS.O.HaiduchenkoO.M. Nepomnyashchyy, O.A. Marusheva, O.V. Medvedchuk, I.V. Kharaim//Journal of the Balkan Tribological AssociationVol. 27, No 5, 2021. P.876–889. (Scopus)

В фахових виданнях України:

 1. Гайдученко С.О. Державне управління реалізацією освітніх реформ: соціокультурний аспект/ С.О. Гайдученко//Державне управління та місцеве самоврядування : Збірник наукових праць / НАДУ при Президентові України, ДРІДУ. – Дніпро: 2018 . – №4 (39). – С. 89-94. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=dums_2018_4_15
 1. Haiduchenko S.O. Regional management in the condition of the condition of decentralization of the state authority: socio-cultural aspect / S.I. Chernov, S. O. Haiduchenko, T. V. Bielska // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 1 (13). – С. 209-214. http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2237/1/1995_IR.pdf
 1. Гайдученко С.О. Управління інфраструктурою міст в умовах реформування публічної влади україни: теоретичні аспекти / С. О. Гайдученко, Ю. І. Малюхова // Теорія та практика державного управління: збірник наукових праць. – Випуск 1(64), 2019. - С.158-165. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2019_1_20
 1. Гайдученко С. О. To the question of realization of national representation in power structures of Ukraine / С. О. Гайдученко // Public management : collection. – № 4 (19). – September 2019. – Kyiv : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2019. – С.44 –56 . http://library.iapm.edu.ua/Naukovi_vydannya/Public_management/Eng/Public_management_4(19)_2019_Eng.pdf
 1. Гайдученко С.О. Прийняття відповідальних і своєчасних управлінських рішень органами публічної влади як виклик сучасності/ С. О. Гайдученко //Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник. – 2021. – № 1 (13) – лютий. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – С. 202 – 214. http://maup.com.ua/assets/files/expert/13/17.pdf

Міжнародні науково-практичні конференції:

 1. Гайдученко С.О. Соціокультурний аспект соціальних комунікацій у великому місті// Роль суспільної комунікації та мас-медіа в процессах європейської інтеграції: Матеріали Польсько-Української міжнар. наук. конфер. за підтримки Президента України Петра Порошенка (м. Ченстохова, Польща 8 травня 2017 р.) /За заг. ред. д.держ.упр. О. В. Радченка. – Ченстохова-Київ : Вид-во ВАДНДУ, 2017. – 188 с.
 2. Гайдученко С.О. Інформаційне суспільство як суб’єкт публічного управління// Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком Матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції присвяченої 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 5 березня 2018 року. – 594 с.
 3. Гайдученко С.О. Шляхи покращення взаємодії суб’єктів регіональної політики при формуванні та розвитку успішних територіальних громад/ С.О. Гайдученко, Г.І. Кравченко//Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матеріали VІІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції 29 листопада 2019 р. / за ред. В. М. Огаренка, О. В. Покатаєвої та ін. Запоріжжя: КПУ, 2019. – С.221-223.
 4. Гайдученко С.О. Блокчейн як сучасна інформаційна технологія в державному управлінні/С.О. Гайдученко, Ю.І. Лях//Формування ефективних механізмів управління в умовах трансформації соціально-економічних систем: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 12 березня 2020 р., Харків, ХНУМГ, 2020. – С.177-179.
 5. Гайдученко С. О. Формування громадянської компетентності територіальної громади як чинник спроможності місцевого самоврядування/ С. О.Гайдученко, П. В. Синицин // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : Матеріали доповідей ІX науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2020 р.). Х. : Монограф. 2020. – С. 61-63.

Монографії:

 1. Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика : монографія / за заг. ред. проф. І. М. Писеревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. – 334 с. п. 1.1. (С. 7 – 22).
 2. Haiduchenko S.A. Corruption prevention in public administration: social and cultural aspect// Association agreement: from partnership to cooperation (collective monograph);edited by Maryna Dei, Olha Rudenko. – Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communication & Publishing, 2018. – 276 p. (С.109-113).
 3. Маркетингові дослідження сталого розвитку в умовах глобальних викликів : монографія / за заг. ред. проф. М. М. Новікової; [Новікова М. М., Боровик М. В., Бурмака Т. М. та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Видавництво «Точка», 2018. – 240 с. п. 2.1. (С.102 – 118).
 4. Практичні аспекти публічного управління в контексті сталого розвитку : монографія / за заг. ред. проф. М. М. Новікової ; [Бабаєв В.М., Новікова М.М., Чернов С. І. та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2019. – 236 с. п.1.7. (С. 94 – 105).
 5. Теоретичні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції : монографія / [М. М. Новікова, Н. О. Кондратенко, М. В. Боровик та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2020. – 335 с. (С.7-20).

Підручники та навчальні посібники:

 1. Організаційна культура публічного управління: підручник / В. М. Бабаєв, С. О. Гайдученко. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. – 154 с.
 2. Маркетинг/ С.О. Гайдученко, А.В. Запорожец, Т.Г. Молодченко / Учебное пособие. Харьков: ФЛП Бровин А.В., 2016. – 300 с.