Дєгтяр Олег Андрійович

Degt

У 2004 році закінчив Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність «Управління персоналом і економіка праці». У 2007 році закінчив інститут післядипломної освіти Гуманітарного університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління» за спеціальністю «Фінанси». 03 квітня 2008 р. захистив дисертацію за спеціальністю 25.00.02. «Механізми державного управління» тема: «Механізми державного регулювання розвитку малого підприємництва на регіональному рівні». Кандидат наук з державного управління.            В лютому 2009 року закінчив Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Магістр державного управління».            26 грудня 2014 р. захистив докторську дисертацію на тему «Формування і функціонування механізмів державного регулювання розвитку соціальної сфери в умовах сучасних викликів», диплом ДД№004271, від 28 квітня 2015.

Від 31 березня 2017 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Сфера наукових інтересів: децентралізація, об’єднані територіальні громади, управління місцевим самоврядуванням, механізми державного регулювання розвитку соціальної сфери, комунікації і публічному управлінні, управління людськими ресурсами в публічній сфері.

Дисципліни, які викладає (педагогічна діяльність): Державне регулювання економіки, Державна служба, Керівник адміністративної служби та техніка адміністративної діяльності, Управління адміністративними процесами в організації, Управління людськими ресурсами в публічній сфері.

Володіння мовами: Українською, російською – вільно, англійською (сертифікат В2), польською читає і може розмовляти.

Автор понад 300 наукових і навчально-методичних праць з менеджменту і адміністрування, публічного управління.

Основні наукові публікації:

Наукові статті:

в фахових виданнях, що зареєстровано та проіндексовано

у міжнародних науково-метричних каталогах та базах даних

SciVerse Scopus; Web of science

 

1. Diegtiar O. Improvement of Methodological Approaches to Determining Directions of Ensuring Financial Security of Insurance Companies of Ukraine Estudios de Economia Aplicada-2021 Volumen: 39-5.   Scopus http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4908

2. Diegtiar O. Mechanisms of interstate communications for solving sustainable development problems // Asia life sciences Supplement 29(2): 1-9, 2020 The Asian International Journal of Life Sciences.Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210979382

3. Diegtiar O. A. Public Information Policy in Health Care Sector: Ukrainian Perspectives / O. Diegtiar // 35th IBIMA Conference on 1-2 April, 2020 Seville, Spain. Conference proceedings – P. 168-171. Scopus, Web of science

4. Diegtiar O. A. Enhancing Ukraine's Competitiveness In A Global Space Under Conditions Of Sustainable Economic Development / O. Diegtiar, N. S. Orlova, O. V. Kozureva, N. O. Kondratenko, M. V. Volkova // 34th IBIMA Conference on 13-14 November 2019 Madrid, Spain Стр. 7634 Scopus, Web of science https://ibima.org/accepted-paper/enhancing-ukraines-competitiveness-in-a-global-space-under-conditions-of-sustainable-economic-development/

5. Diegtiar O. A. Methodology of the Electronic Government Evaluation of the European Union Countries based on Taksonometric Method / O. Diegtiar // (33rd IBIMA ) International Business Information Management Conference Granada, Spain 10-11 April, 2019.(Scopus, Web of Science, Australian Research Council,CORE, Engineering Village) P. 505-518 https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1tfuJAkJuGdl3R4l17zioZdTjj64LmPCV?usp=sharing_eip&ts=5d385e1f

7. Дєгтяр О.А. Фінансово-економічні інновації як інструмент антикризового фінансового управління на підприємстві / О.А. Дєгтяр, В.М. Черба, О.В. Хомутенко, О.Ю. Палант // Збірник наукових праць "Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики" представлено в міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних: Web of Science Випуск 1(28)/2019. – С. 245-255.

8. Diegtiar O.A. Current State and Necessity of Transformation of Educational Establishments Management System in Ukraine at Local Level /O. A. Diegtiar // Public Policy and Administration (ISSN: 1648-2603; E-ISSN: 2029-2872), Vol. 18, No. 2, 2019, pp. 225–240. Scopus https://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/4945

9. Дєгтяр О.А. Financial capacity of territorial communities: european experience and ukrainian case / О.А. Дєгтяр, N. S. Orlova, O. V. Kozureva, А.M.Shapovalova, S.І Prykazka // Збірник наукових праць "Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики" представлено в міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних: Web of Science Financial and credit activity: problems of theory and practice Vol 4, No 31 (2019) P. 516-526 http://fkd.org.ua/issue/view/11616

10. Diegtiar O.A. Engagemant of regional stakeholders in territory marketing of Latvian regions /O. A. Diegtiar // Journal of advanced research in law and economic, Volume IХ, Issue 5 (35) Fall 2018 Scopus

В фахових виданнях України:

 1. Diegtiar O. Formation of cluster structures in the sphere of state life of cities // Electronic scientific publication "Public Administration and National Security". — 2021. — №3.https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-3-7219

 2. Diegtiar O. Improving the quality of public governance of city population  // Electronic scientific publication "Public Administration and National Security". March 2 2021. — №2. https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16219420862943.pdf

 3. Дєгтяр О.А., Жуков Б.С. Шляхи підвищення ефективності процесу формування соціально-економічного потенціалу об’єднаних територіальних громад України. Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". Ви-пуск 8(16)/2020. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-8-6590

 4. Дєгтяр О. А. Формування політико-управлінської еліти в Україні // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2021. — №3. 

  https://www.inter-nauka.com/issues/administration2021/3/7292

 5. Дєгтяр О.А. Проекти публічно-приватного партнерства як ефективний інструментарій залучення інвестицій для інноваційного розвитку регіону // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №3. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-3-5719

 6. Дєгтяр О.А. Шляхи підвищення ефективності процесу формування соціально-економічного потенціалу об’єднаних територіальних громад України Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". Випуск 8(16)/2020. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-8-6590

 7.   Дєгтяр О.А. Роль системи публічного управління в соціальній сфері суспільства Публічне урядування : збірник. - № 1 (4) – вересень 2018. – Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2018. – С. 89-94.

 8. Дєгтяр О.А. Проблеми державного управління розвитком соціальної сфери регіону в умовах сталого розвитку Науковий вісник Чернівецького університету : Економіка : зб. наук. пр. Вип. 773-774 / Черн. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – С. 114-117.
 9. Дєгтяр О.А. Соціальна держава в ситуації сучасних викликів та місце в ній філантропії Публічне урядування : збірник. — № 3 (4) — вересень 2018. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2018. — С. 50-59.
 10. Дєгтяр О.А. Механізми державного управління природокористуванням в автотранспортному комплексі Публічне урядування : збірник. — № 3 (4) — вересень 2018. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2018. — С. 60-71.
 11. Дєгтяр О.А. Механізми державного управління у галузі вищої освіти в умовах реформування Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека» - 1 (1) 2018. – С.30-36.

Міжнародні науково-практичні конференції:

 1. Дєгтяр О.А. Сутність, особливості та форми державного регулювання діяльності міського пасажирського транспорту "Innovation Management and Technology in the Era of Globalization": Materials of the VII International Scientific-Practical Conference January 8-10, 2020 London, UK Volume I, р. 70-77.

 2. Дєгтяр О. А., Трегуб А. Д., Публічне управління розвитку процесу євроатлантичної інтеграції України / О. А. Дєгтяр, А. Д. Трегуб // Публічне управління ХХІ століття: традиції та інновації : зб. тез XVІІ Міжнар. наук. конгресу, 27 квітня 2020 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Ма- гістр”, 2020. – С. 504 – 507.

 3. Дєгтяр О.А. Адміністративний менеджмент в політичній системі суспільства/ О. А. Дєгтяр //«Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: Матеріали доповідей VI науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2020 р.): Збірник. – Х.: Монограф. – 2020. – С. 33-36.

 4. Дєгтяр О.А. До питання підвищення ефективності самостійної роботи студентів / О. А. Дєгтяр // Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців у сучасних умовах : Збірник матеріалів інтернет – конференції з проблем вищої освіти і науки (11 листопада 2020 р.) / Харків, ХНАДУ, 2020. – С. 101-104

 5. Дєгтяр О.А. Загальнотеоретичні проблеми адаптації правової системи України до законодавства ЄС / О. А. Дєгтяр // Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу : теоретичні аспекти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 23 листопада 2020 року) : у 2 ч. – Полтава : Россава, 2020. – Ч. 1. – С. 26-28.

Монографії:

 1. Дєгтяр О.А. Об’єднані територіальні громади [Монографія]. / О. А. Дєгтяр, О. А. Марушева, О. М. Непомнящий, О. М. Петренко, Ю. Г. Прав, Т. С. Яровой– Х.: , 2021. – 449 с.

 2. Diegtiar O. Local self-government in Ukraine under conditions of decentralization: vector of Development // Public and municipal administration: theory, methodology, practice : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P.114-143

 3. Diegtiar O.A. Efficiency of activity of territorial communities of Ukraine Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – Vol. 2. –p.286-295. http://repository.vsau.org/getfile.php/23614.pdf

 4. Дєгтяр О.А., Непомнящий О.М. Децентралізація влади та сталий розвиток територіальних громад України Детермінанти розвитку публічного управління та адміністрування в Україні: колективна монографія /за заг. ред. Н.С. Орлової. - Київ: ВД «Освіта України», 2020. – 262 с.

 5. Концептуальні засади управління потенціалом розвитку підприємств : монографія / О.А.Дєгтяр, О.М.Непомнящий, О.І.Угоднікова // Київ : ДП «Вид. дім Персонал», 2018. – 130 с.

 6. Маркетингові дослідження сталого розвитку в умовах глобальних викликів : монографія / за заг. ред. проф. М. М. Новікової; [Новікова М.М., Дєгтяр О.А.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : Видавництво «Точка», 2018. – 240 с.

 7. Філософія і психологія публічної влади : монографія / В. Б. Дзюндзюк, О. А. Дєгтяр, О. М. Непомнящий; за заг. ред. д.держ.упр., проф. В. Б. Дзюндзюка. – Х. : Вид-во "Магістр", 2018. –390 с.

 8. Aphenomenology of staff potential of state service in scientific discussion European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. / O. Diegtiar Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. 222-241 p.

 9. Державне регулювання фінансових ринків [Моногр.] / А.О.Дєгтяр, О.А.Дєгтяр, О.О.Калюга, О.М.Непомнящий, Р.Г.Соболь – Х. : Вид-во «Водний спектр Джі-Ем-Пі», 2017. – 292 с.
 10. Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика : монографія / за заг. ред. проф. І.М . Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. – 334 с.
 11. Валютне регулювання в Україні: теорія і практика [Монографія] : В. В. Маліков, І. А. Дмитрієв, О. А. Дєгтяр. – Харків : ХНАДУ, 2017. – 320 с.
 12. Державне та регіональне управління в соціальній сфері : монографія / за заг. ред. О.А.Дєгтяра. – Харків : С.А.М., 2017. – 552 с.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Дєгтяр О.А., Непомнящий О.М. Публічні послуги в Україні [Навч. посібник]. / О. А. Дєгтяр, О. М. Непомнящий – Х.:МАУП , 2020. – 328 с.

 2. Дєгтяр О.А. Теоретико-прикладні проблеми державного управління в Україні / Навчальний посібник О.А.Дєгтяр, А.О. Дєгтяр, ХНУМГ, 2020 – С. 296

 3. Дєгтяр О.А. Статистика : [Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / О. А.Дєгтяр, О.М.Непомнящий. – Харків : Вид-во «Водний спектр Джі-Ем-Пі», 2017, - 232 с.
 4. Дєгтяр О.А., Непомнящий О.М. Управління людськими ресурсами [Навч. посібник]. / О. А. Дєгтяр, О. М. Непомнящий – Х.: , 2017. – 228 с.