Плотницька Світлана Іванівна

Plotnicka

Закінчила з відзнакою факультет економіки та менеджменту Харківської державної академії міського господарства (1999 р., спеціальність "Менеджмент організацій").

З 2001 р. по 2006 р. – асистент кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві Харківської національної академії міського господарства.

В 2005 р. захистила дисертацію кандидата економічних наук зі спеціальності 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК.

В 2010 р. отримала атестат доцента кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві.

З 2006 р. по 2016 р. - доцент кафедр менеджменту і маркетингу в міському господарстві, менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

В 2016 р. захистила дисертацію доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З 2016 р. обіймає посаду професора кафедри менеджменту і адміністрування. Викладає навчальні дисципліни "Менеджмент організацій"; "Корпоративне управління", "Менеджмент та маркетинг", «Міжнародний маркетинг», «Стратегії виходу організації на зарубіжні ринки», «Адаптація підприємств до умов зовнішнього середовища».

Наукові інтереси: теоретико-методологічні засади формування та функціонування механізмів управління та ефективного використання внутрішніх ресурсів підприємств; управління маркетинговими комунікаціями; брендинг.

Очолювала науково-дослідну роботу за господарськими договорами за темами «Дослідження поведінки споживачів туристичних послуг з фокусом на соціальні медіа» (2018 р.) та «Дослідження процесів виникнення локальних територій депресивного типу в економічному середовищі регіону» (2013 р.).

Член спеціалізованої вчених рад Д 64.089.01 та Д 64.832.02 із захисту дисертацій за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Здійснює керівництво здобувачами наукових ступенів зі спеціальності 073 «Менеджмент».

Входила до складу робочої групи з розробки освітніх програм з підготовки магістрів «Менеджмент організацій і адміністрування» та бакалаврів «Менеджмент організацій міського господарства». Гарант освітньої-наукової програми підготовки доктора філософії (третій освітньо-науковий рівень) зі спеціальності 073 «Менеджмент». Працювала у складі експертної комісії щодо проведення акредитаційної експертизи.

Входила до складу галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент».

Брала участь у міжнародному проекті INFINITY в Університеті Нової Гориці, Словенія, «Економіка і управління збереженням об’єктів культурної спадщини» за підтримки програми Erasmus Mundus, 2015 p.

Бере активну участь у житті наукової спільноти як в Україні, так і за її межами, виступала з доповідями на Міжнародних конференціях Чехії, Чорногорії, Італії та ін.

Автор понад 125 наукових і навчально-методичних праць з менеджменту та маркетингу.

Основні наукові публікації:

Статті у міжнародних наукометричних базах

Scopus і Web of Science 

 1. Plotnystka INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT FOR SECURITY MANAGEMENT: CONFLICTS MONITORING IN CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM / T. Momot, G. Shapoval, K. Savenko, O. Vashchenko, A. Zubenko, S. Plotnystka, I. Kraivska  / Academy of Strategic Management Journal. – 2020. – Volume 19, Issue 5.  URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098163881&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a340faf0fd49a8a3e6ea6dcc2a92f3a8&sot=a&sdt=a&sl=19&s=itemid%282010424920+%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm (Scopus)
 2. Plotnytska MANAGEMENT EFFICIENCY OF AGRICULTURAL INVESTMENT PROJECTS WITH LONG-TERM COOPERATION / Yuriy Danko, Volodymy Orel, Oleksandr Kornietskiy, Anna Orel, Svitlana Plotnytska / 34th IBIMA Conference: 13-14 November 2019, Madrid, Spain URL: https://ibima.org/accepted-paper/management-efficiency-of-agricultural-investment-projects-with-long-term-cooperation/ (Web of Science)
 3. Plotnytska S. COMPETITIVENESS AND PRICE POLICY OF UKRAINIAN AGRARIAN ENTERPRISES FOR THE PRODUCTION OF ORGANIC PRODUCTS // Danko, Y., Plotnytska, S.,Kornietsky A., Boblovsky А., Kvyatko T. // Revista ESPACIOS, Volume 40, Issue 3, 2019. – Р. 3. URL: http://www.revistaespacios.com/a19v40n03/a19v40n03p03.pdf . (Scopus)
 4. Plotnytska S. FORMATION AND EFFICIENT DEVELOPMENT OF BIOGAS PRODUCTION IN THE AGRICULTURAL SECTOR // Plotnytska S. I., Arutiunian R. R., Berezhna Yu. H. // Фінансово-кредитна діяльність: Проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. / Випуск 1 (28), 2019. - С. 216-224. URL: http://fkd.org.ua/article/view/161924/163080 (Web of Science)
 5. Плотницька С.І. Інвестиційне забезпечення розвитку ринку землі в Україні на основі активізації іпотечних відносин // Криницька О. О., Ніколюк О.В., Плотницька С.І., Левчук Ю.С. // Фінансово-кредитна діяльність: Проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 2 (29), 2019. С. 169-177. URL: http://fkd.org.ua/article/view/172304/173392 (Web of Science)

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Plotnytska S.,, Pushak Ya., Shapoval G. Investment Attractiveness of the Art Market Assessment. Journal SEPIKE. Poitiers, Frankfurt, Los Angeles, 2020. Edition 28. P. 73-79. URL: https://5b925ea6-3d4e-400b-b5f3-32dc681218ff.filesusr.com/ugd/b199e2_3d1895f423c64dd39655239de2b27bac.pdf

Статті у вітчизняних фахових виданнях 

 1. Плотницька С. І. Удосконалення якості прийняття управлінських рішень в бізнес-структурах. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». Випуск 4 (86). – Суми: СНАУ, С. 9-12. URL: https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/issue/archive
 2. Плотницька С. І. Дослідження впливу характеристик топ-менеджменту підприємств на процес прийняття рішень. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, грудень 2019. № 15(43). С. 44–47. URL: https://ecj.oa.edu.ua/assets/files/NZ_ek_Vyp_15(43).pdf
 3. Plotnytska S. I. Risk management in small and medium sized enterprises // V. V. Lavruk, S.I. Plotnytska, Zaporozhets H.V. // Науковий вісник Полісся. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. - № 4 (16). – С. 72-79. URL: http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/view/160298
 4. Plotnytska S. Instruments for increasing performance and efficiency of business structures and public authorities interaction at the process of social and economic development / O. Diegtiar, S. Plotnytska // Public management collection. - № 5 (15). – September 2018. – Kyiv: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. — р. 75-86. URL: https://vadnd.org.ua/app/uploads/2018/11/
 5. Плотницька С. І. Маркетингові інструменти в розвитку малого та середнього бізнесу. – Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 124. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – С. 192-203. URL: https://drive.google.com/file/d/1RXUaBAbrRkGAuzsPUJOxzeX0lXyNLXxd/view
 6. Плотницька С. І. Концептуальні підходи до управління ціноутворенням на сільськогосподарських підприємствах - Науковий журнал «Актуальні проблеми інноваційної економіки». — 2017. — № 3. – С. 71-77. URL: http://apie.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/apie_2017_r03_a10.pdf

Монографії 

 1. Теоретичні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції : монографія / [М. М. Новікова, Н. О. Кондратенко, М. В. Боровик та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2020. – 335 с. Розділ 2, п/п 2.1. (С. 149-162).
 2. Практичні аспекти публічного управління в контексті сталого розвитку :монографія / [В. М. Бабаєв, М.М. Новікова, С.І. Чернов та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2019. – 238 с. Розділ 2, п/п 2.1 (С. 118 – 127).
 3. Маркетингові дослідження сталого розвитку в умовах глобальних викликів :монографія. За заг. ред. проф. М.М. Новікової; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Вид-во «Точка», 2018. – 240 с. Розділ 1, п/п 1.3 (С. 37 – 59).
 4. Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика : монографія. За заг. ред. проф. І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. – 334 с. Розділ 4, п/п 4.2 (С. 238 – 253).
 5. ПлотницькаС.І. Інструментарій ефективного управління внутрішніми ресурсами аграрних підприємств [монографія] / С.І.Плотницька. — Харків: Видавництво ТОВ «Щедра садиба плюс», 2015. – 331 с.

Підручники та навчальні посібники

 1. Плотницька С.І. Основи менеджменту і маркетингу: Підручник / О. А. Карлова, С. І. Плотницька, М.К. Гнатенко. Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. – 228 с.
 2. Плотницька С. І. Організація і планування ремонту основних засобів об’єктів житлово-комунального господарства : Навчальний посібник Вид. 2 допов. та перероб. / за заг. ред. Є. М. Кайлюка. С. І. Плотницька, М. В. Волкова, О. П. Колонтаєвський. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 224 с.
 3. Плотницька С. І. Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства. Навчальний посібник / Є. М. Кайлюк, С. І. Плотницька,
  О.П. Колонтаєвський. Харків : ХНАМГ, 2009. – 194 с.