KalashnikovaK

У 2008 році здобула вищу освіту у Харківській національній академії міського господарства за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація менеджер-економіст.  Закінчила академію з відзнакою і двічі нагороджена стипендією Президента України за років студентства.

Впродовж 2008-2009 рр. обіймала посаду викладач-стажист кафедри менеджменту та маркетингу в міському господарстві Харківської національної академії міського господарства.

 В 2009-2012 роки - аспірантка Харківської національної академії міського господарства (ХНАМГ).

 У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку великого міста" за спеціальністю 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

З 2014 року по 2016 рік працювала на посаді старшого викладача кафедри менеджменту та адміністрування Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова.

З 1 вересня 2016 року та по теперішній час обіймає посаду доцента кафедри менеджменту та публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова. 23 жовтня 2018 року присвоєно почесне звання доцента.

Викладає курси "Міжнародні бізнес-стратегії" (англійською мовою); "Ділове адміністрування (Управління змінами. Управління якістю)", "Системи життєзабезпечення міст", керівник навчальної практики "Вступ до фаху" (1 курс) та виробничої практики (2 курс).

У 2018 році отримала сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою (сертифікат В2 з англійської мови).

Наукові інтереси присвячені проблемам стратегічного планування, урбанізації, сталого розвитку міст, трансформаційним процесам на рівні регіонів. Активно працює над пошуком сучасних наукових підходів до вибору стратегічних напрямів соціально-економічного розвитку міст України, використовуючи закордонний досвід розвинених країн світу.

З 2018 року здобуває другу вищу освіту за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійна програма «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами».

Автор понад 50 наукових і навчально-методичних праць з менеджменту і адміністрування, публічного управління, з них 36 наукового характеру (4 монографії в співавторстві), 11 статей у фахових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку, 14 праць навчально-методичного характеру, 2 публікації у періодичних виданнях які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

           

Основні наукові публікації:

Наукові статті:

в фахових виданнях, що зареєстровано та проіндексовано

у міжнародних науково-метричних каталогах та базах даних

SciVerse Scopus; Web of science

 1. Christina Kalashnikova Economic-Mathematical Modeling of Logistic Coordination of Financial Flows in Cities and Metropolitan Areas / Maryna F. Averkyna, Olena Karlova, Christina Kalashnikova // International Journal of Economic Research, 2017. – Number 14. – 213-219 pp.
 2. Калашнікова Х.І. Використання зарубіжного досвіду управління міською інфраструктурою в містах України /Х.І. Калашнікова// Актуальні проблеми економіки:  науковий економічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (132). – c. 180-185.

В фахових виданнях України:

 1. Калашнікова Х.І. Державне управління соціально-економічною системою регіону / Х.І. Калашнікова, О.Г. Острогляд // Адаптивне управління: теорія і практика. Електронне наукове фахове видання в двох серіях: "Педагогіка", "Економіка". Випуск 5. 2018 р. - с. 123-130
 2. Калашнікова Х.І. Формування структури мoдeльнoгo кoмплeксу сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку містa  / Х.І. Калашнікова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 42, ч. IІ. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. 
 3. Калашнікова Х.І. Маркетингові складові в управлінні розвитком територій / Х.І. Калашнікова // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики», 2016. – Випуск 4 (8). – c. 44-52.
 4. Калашнікова Х.І. Рекреаційні об’єкти як інфраструктурна складова містообслуговуючого комплексу / О.А. Карлова, Х.І. Калашнікова // Проблемы теории и практики городского управления (экономико-правовой аспект). – Донецк, 2013. – с. 139-143.
 5. Калашнікова Х.І. Місто – ключова детермінанта стратегічного, збалансованого розвитку регіону / О.А Карлова, Х.І. Калашнікова// Аналітично-інформаційний журнал "Схід". № 6 (126) 2013 р. – с. 95-99.

Міжнародні науково-практичні конференції:

 1. Kalashnikova Kh. Theoretical principles of formation of current state mechanisms of regional management / Kh. Kalashnikova // «Професійний менеджмент в су-часних умовах розвитку ринку»: Матеріали доповідей VIІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2018 р.): Збірник. – Х.: Монограф. – 2018. – с. 51-53.
 2. Kalashnikova Khrystyna Management of regional development and evaluation of the effectiveness of the strategic changes at the current stage / Kh. Kalashnikova // Стратегії та політика розвитку територій : міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 р., Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – с. 97-98.
 3. Kalashnikova Kh. Implementation of the marketing sector in management of territory development / Kh. Kalashnikova // І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція присвячена 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова «Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком» -  Харків, 5 березня 2018 р. – с. 440-441.

Монографії:

1. Калашнікова Х.І. Організаційні основи впровадження регіонального маркетингу / Х.І. Калашнікова // Маркетингові дослідження сталого розвитку в умовах глобальних викликів : монографія / за заг. ред. проф. М. М. Новікової; [Новікова М. М., Боровик М. В., Бурмака Т. М. та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Видавництво «Точка», 2018. – 18-37 с. (С. 5 – 6; 102 – 117; 218 – 221).

2. Калашнікова Х.І. Організаційні основи впровадження регіонального маркетингу/ Х.І. Калашнікова // Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика: колективна монографія /М.М. Новікова, С. О. Гайдученко, Г. В. Запорожець, І. О. Самойленко, М. В. Боровик, Т. В. Бєльська,  Н. О. Кондратенко, М. К. Гнатенко, А. Б. Мазур, Л. В. Оболенцева, О. А. Дєгтяр, Д. А. Новіков, Х. І. Калашнікова, В. В. Гриненко, М. А. Браташ, С. І. Плотницька, О. П. Колонтаєвський, М. В. Волкова, В.С. Шевченко. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. – 334 с

3. Калашнікова Х.І. Сценарний підхід до формування та реалізації стратегічних напрямів соціально-економічного розвитку великого міста/ Х.І. Калашнікова // Соціально-економічний розвиток території: формування інвестиційної привабливості : колективна монографія / Карлова О. А., Калашнікова Х. І., Кондратенко Н. О., Шевченко В. С., Запорожець Г. В., Гайдученко С. О., Браташ М. А., Волкова М. В., Шахова О. В., Кайлюк Є. М., Пилипенко Ю. С., Колесник Т. М., Гнатенко М. К., Самойленко І. О., Великих К. О. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. – с. 7-19.

4. Калашнікова Х.І. Аспекти визнaчeння aльтeрнaтив тa oптимізація нaпрямів стрaтeгічнoгo рoзвитку тeритoрії міста / Х.І. Калашнікова // Problems of spatial development of socio-economic systems: economics, education, medicine. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2015. – с. 133-139.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Калашнікова Х.І. Підручник з дисципліни «Ділове адміністрування» (Управління змінами. Управління якістю) (для студентів всіх форм навчання спеціальність 073 – Менеджмент, Менеджмент організацій і адміністрування)  / О. А. Карлова, Х. І. Калашнікова // Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва  ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. –  153 с.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

КОНСУЛЬТАЦІЯ ЗІ ВСТУПУ:    +38 (066) 144-91-95     Калашнікова Христина Ігорівна

Хто відвідує

Flag Counter