Калашнікова Христина Ігорівна

KalashnikovaK

У 2008 році здобула вищу освіту у Харківській національній академії міського господарства за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація менеджер-економіст. Закінчила академію з відзнакою і двічі нагороджена стипендією Президента України за років студентства.

Впродовж 2008-2009 рр. обіймала посаду викладач-стажист кафедри менеджменту та маркетингу в міському господарстві Харківської національної академії міського господарства.

В 2009-2012 роки - аспірантка Харківської національної академії міського господарства (ХНАМГ).

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку великого міста" за спеціальністю 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

З 2014 року по 2016 рік працювала на посаді старшого викладача кафедри менеджменту та адміністрування Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова.

З 1 вересня 2016 року та по теперішній час обіймає посаду доцента кафедри менеджменту та публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова. 23 жовтня 2018 року присвоєно почесне звання доцента.

Викладає курси "Міжнародні бізнес-стратегії" (англійською мовою); "Управління якістю", "Європейська інтеграція та міжнародні відносини", "Менеджмент і адміністрування (самоменеджмент)".

У 2018 році отримала сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою (сертифікат В2 з англійської мови).

Наукові інтереси присвячені проблемам стратегічного планування, урбанізації, сталого розвитку міст, трансформаційним процесам на рівні регіонів. Активно працює над пошуком сучасних наукових підходів до вибору стратегічних напрямів соціально-економічного розвитку міст України, використовуючи закордонний досвід розвинених країн світу.

У 2020 року здобула другу вищу освіту за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійна програма «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами».

Гарант освітньо-професійної програми «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами».

Автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць з менеджменту і адміністрування, публічного управління, з них 46 наукового характеру (8 монографії в співавторстві), 45 статей у фахових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку, 24 праць навчально-методичного характеру, 2 публікації у періодичних виданнях які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

           Основні наукові публікації:

Наукові статті:

в фахових виданнях, що зареєстровано та проіндексовано

у міжнародних науково-метричних каталогах та базах даних

SciVerse Scopus; Web of science

 1. Christina Kalashnikova Economic-Mathematical Modeling of Logistic Coordination of Financial Flows in Cities and Metropolitan Areas / Maryna F. Averkyna, Olena Karlova, Christina Kalashnikova // International Journal of Economic Research, 2017. – Number 14. – 213-219 pp.
 2. Калашнікова Х.І. Використання зарубіжного досвіду управління міською інфраструктурою в містах України /Х.І. Калашнікова// Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (132). – c. 180-185.

В фахових виданнях України:

 1. Kalashnikova Khrystyna Improving the quality of public governance of city population / Kh. Kalashnikova, O. Diegtiar // Electronic scientific publication "Public Administration and National Security". — 2021. — №2. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-2-7134
 2. Kalashnikova Khrystyna Formation of cluster structures in the sphere of state life of cities / Kh. Kalashnikova, O. Diegtiar, О. Ostrohliad // Electronic scientific publication "Public Administration and National Security". — 2021. — №3. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-3-7219
 3. Kalashnikova Khrystyna The concept of management leadership efficiency / Kh. Kalashnikova // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». Випуск №1 (11) 2019. – c. 38-43.
 4. Калашнікова Х.І. Державне управління соціально-економічною системою регіону / Х.І. Калашнікова, О.Г. Острогляд // Науковий журнал «Економічний форум» Луцького національного технічного університету. Випуск №2. 2019 р. - с. 73-80.
 5. Калашнікова Х.І. Формування структури мoдeльнoгo кoмплeксу сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку містa / Х.І. Калашнікова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 42, ч. IІ. – Черкаси : ЧДТУ, 2016.

Міжнародні науково-практичні конференції:

 1. Kalashnikova Kh. Methods of adopting managerial decisions on the socio-economic development of Ukraine in conditions of strategic changes/ Kh. Kalashnikova // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні технології управління соціально-економічним розвитком України в умовах стратегічних змін» Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – с. 27-28.
 2. Kalashnikova Kh. Risks of loss of competitiveness of the construction enterprise in the strategic aspect / Kh. Kalashnikova // Шляхи забезпечення стабілізації економіки в умовах пандемії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 30 квітня 2021 р). Одеса : Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2021. – c. 75-77.
 3. Kalashnikova Kh. Objectives of management / A. Braslavska, Kh. Kalashnikova, O. I. Serdiukova // Young Researchers in the Global World: Approaches and Challenges : Book of papers of the 2021 International Forum for Young Researchers, Kharkiv, April 23, 2021 / O. M. Beketov National University of Urban Econоmy in Kharkiv, TESOL-Ukraine [and oth.]. – Kharkiv : O. M. Beketov NUUE in Kharkiv, 2021. –рр. 46-48.
 4. Kalashnikova Kh. Strategic management decisions of the economic and social development of the state in the conditions of European integration / Kh. Kalashnikova // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Формування ефективних механізмів управління в умовах трансформації соціально-економічних систем» Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – с. 105-106.
 5. Kalashnikova Kh. Upda tes of the city functioning problems in the context of inclusive development / Kh. Kalashnikova // Інклюзивний розвиток економіки в умовах глобальних викликів сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Харків, 1–28 лютого 2020 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – с. 116-117.
 6. Kalashnikova Kh. Modern view on the management concept of regional development / Kh. Kalashnikova // Young Researchers in the Global World: Vistas and Challenges: Proceedings of the V Forum for Young Researchers, Kharkiv, 2019 / O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Canadian College of English Language (Canada) and oth. – Kharkiv: O. M. Beketov NUUE in Kharkiv, 2019. – pp. 102 -103.
 7. Kalashnikova Kh. Features of the regional investment process in the long term / Kh. Kalashnikova, V. Shevchenko, H. Zaporozhets // The bulletin of transport and industry economics № 66 (Special issue) Addition Part 2. Kharkiv, 2019. – pp. 111 -112.
 8. Kalashnikova Kh. Timeline of problems of urban development from the perspective of developed countries / Kh. Kalashnikova // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матеріали VІІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції 29 листопада 2019 р. / за ред. В. М. Огаренка, О. В. Покатаєвої та ін. Запоріжжя: КПУ, 2019. – с. 392-394.
 9. Kalashnikova Kh. Theoretical principles of formation of current state mechanisms of regional management / Kh. Kalashnikova // «Професійний менеджмент в су-часних умовах розвитку ринку»: Матеріали доповідей VIІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2018 р.): Збірник. – Х.: Монограф. – 2018. – с. 51-53.
 10. Kalashnikova Khrystyna Management of regional development and evaluation of the effectiveness of the strategic changes at the current stage / Kh. Kalashnikova // Стратегії та політика розвитку територій : міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 р., Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – с. 97-98.
 11. Kalashnikova Kh. Implementation of the marketing sector in management of territory development / Kh. Kalashnikova // І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція присвячена 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова «Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком» - Харків, 5 березня 2018 р. – с. 440-441.

Монографії:

 1. Калашнікова Х.І. Стратегічні управлінські рішення економічно-соціального розвитку держави в умовах європейської інтеграції / Х. І. Калашнікова// Теоретичні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції : монографія / [М. М. Новікова, Н. О. Кондратенко, М. В. Боровик та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2020. – 335 с. – С.124-134.
 2. Калашнікова Х.І. Розробка державних програм управління соціально-економічним розвитком регіонів / Х.І. Калашнікова // Практичні аспекти публічного управління в контексті сталого розвитку: М. М. Новікова, С. І. Чернов, Н. О. Кондратенко, Д. А. Новіков, А. Б. Мазур, Х. І. Калашнікова, М. В. Волкова,. М. К. Гнатенко, М. А. Магомедова, С. О. Гайдученко, Ю. І. Лях, В. М. Бабаєв, С. І. Плотницька, О.А. Дєгтяр, Т. В. Бєльська, С.В. Волік, Т. М. Бурмака, В. С. Шевченко, К. О. Великих, М. В. Боровик, Г. В. Запорожець / колективна монографія/ Харків: "Друкарня Мадрид", 2019 - 238 с.
 3. Khrystyna Kalashnikova Concept of personnel management of construction enterprises under the conditions of innovative activity based on the awareness of specific features of the industry / Kh Kalashnikova, V. Shcevchenko // New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. – 2nd ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. – 528 p. (135-155 рр.)
 4. Калашнікова Х.І. Організаційні основи впровадження регіонального маркетингу / Х.І. Калашнікова // Маркетингові дослідження сталого розвитку в умовах глобальних викликів : монографія / за заг. ред. проф. М. М. Новікової; [Новікова М. М., Боровик М. В., Бурмака Т. М. та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Видавництво «Точка», 2018. – 18-37 с. (С. 5 – 6; 102 – 117; 218 – 221).
 5. Калашнікова Х.І. Організаційні основи впровадження регіонального маркетингу/ Х.І. Калашнікова // Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика: колективна монографія /М.М. Новікова, С. О. Гайдученко, Г. В. Запорожець, І. О. Самойленко, М. В. Боровик, Т. В. Бєльська, Н. О. Кондратенко, М. К. Гнатенко, А. Б. Мазур, Л. В. Оболенцева, О. А. Дєгтяр, Д. А. Новіков, Х. І. Калашнікова, В. В. Гриненко, М. А. Браташ, С. І. Плотницька, О. П. Колонтаєвський, М. В. Волкова, В.С. Шевченко. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. – 334 с.
 6. Калашнікова Х.І. Сценарний підхід до формування та реалізації стратегічних напрямів соціально-економічного розвитку великого міста/ Х.І. Калашнікова // Соціально-економічний розвиток території: формування інвестиційної привабливості : колективна монографія / Карлова О. А., Калашнікова Х. І., Кондратенко Н. О., Шевченко В. С., Запорожець Г. В., Гайдученко С. О., Браташ М. А., Волкова М. В., Шахова О. В., Кайлюк Є. М., Пилипенко Ю. С., Колесник Т. М., Гнатенко М. К., Самойленко І. О., Великих К. О. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. – с. 7-19.
 7. Калашнікова Х.І. Аспекти визнaчeння aльтeрнaтив тa oптимізація нaпрямів стрaтeгічнoгo рoзвитку тeритoрії міста / Х.І. Калашнікова // Problems of spatial development of socio-economic systems: economics, education, medicine. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2015. – с. 133-139.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Калашнікова Х.І. Підручник з дисципліни «Ділове адміністрування» (Управління змінами. Управління якістю) (для студентів всіх форм навчання спеціальність 073 – Менеджмент, Менеджмент організацій і адміністрування) / О. А. Карлова, Х. І. Калашнікова // Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 153 с.