KolesnikTДоцент кафедры менеджменту і публічного адміністрування, кандидат економічних наук  (1988 р), доцент (1995 р).

Закінчила економічний факультет Харківського інституту громадського харчування, спеціальність «Економіка торгівлі»,  кваліфікація економіст.

Працювала викладачем на кафедрі обліку та обчислювальної техніки Харківського інституту громадського харчування (1981-1983 р.р.); викладачем на  кафедрі статистики та обліку Харківського державного університету (1984 р.).

У 1988 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата екноміческіх наук за спеціальністю 08.00.11 - «Статистика».
З 1988 р - викладач кафедри статистики та обліку Харківського державного університету (ХДУ).
1994-1997 р.р. - доцент кафедри статистики та обліку ХДУ.
1997-1999 р.р. - докторантура ХДУ за спеціальністю «Статистика».
З 2002 р і по теперішній час доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова. Викладає навчальний  курс: «Статистика».

Наукові інтереси: дослідження соціально-економічних явищ суспільної життєдіяльності.

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних робіт. 

  Основні наукові публікації:

В фахових виданнях України:

1. Колесник Т. М. Аналіз динаміки розвитку будівельного сектора економіки України/ Т. М. Колесник, О. С. Демидова, О. П. Колонтаєвський// Комунальне господарство міст: Науково-технічний збірник. Серія: Економічні науки.- Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. – 2017. – Вип. 136. – с. 24-30

2. Колесник Т. М. Оцінка ризиків на приватному підприємстві / Т. М. Колесник, О. П. Колонтаєвський// Комунальне господарство міст: Науково-технічний збірник. Серія: Економічні науки.- Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. – 2018. – Вип. 141. – с. 17-21

3. Колесник Т. М. Шляхи забезпечення сталого розвитку сучасних мегаполісів/ Т. М. Колесник // Харків. – Українська інженерно-педагогічна академія. – 2018.- Вип. 2. – с. 206-213.

4. Колесник Т. М. Державні механізми управління безпекою туристів/ Т. М. Колесник , О. І. Угоднікова., К. І. Вяткин// Науковий вісник Полісся. – Чернігів: ЧНТУ. – 2018. - №4 (16). – с. 39-46.

5. Колесник Т. М. Використання економічних методів в управлінні персоналом підприємств/ / Т. М. Колесник, О. П. Колонтаєвський// Комунальне господарство міст: Науково-технічний збірник. Серія: Економічні науки.- Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. – 2019. – Вип. 4 (150). – с. 14-18

 Міжнародні науково-практичні конференції:

 1. Колесник Т. М. Сучасні методи оцінки стану корпоративної культури промислових підприємств України/ Т. М. Колесник., О. С. Демидова// Перспективи розвитку економіки в контексті Євроінтеграційних процесів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, місто Одеса, 27-28 травня 2016./ Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» , 2016. – с. 44-47.

2. Колесник Т. М. Економіка знань як пріоритетний напрям розвитку міста/ Т. М. Колесник// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сталий розвиток в умовах глобальних викликів» 7-8 квітня 2017 р., режим доступу: http://mmgh.kname.edu.ua/images/konf_stal_rozv_2017.pdf

3. Колесник Т. М. Прийняття управлінських рішень в умовах нестабільності та ризику/ Т. М. Колесник// Матеріали V Міжнародної науково-практичної заочної конференції «Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки; Теорія і практика», місто Запоріжжя, 24 листопада 2017 р. Запоріжжя; Класичний приватний університет. 2017. С. 470-473.

4. Колесник Т. М. Вплив держави на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні/ Т. М. Колесник// Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – с. 159-162.

 Монографії:

1.  Колесник Т. М. Напрями підвищення ефективності використання ресурсів підприємствами промислового комплексу міста// Соціально-економічний розвиток території: формування інвестиційної привабливості: монографія/ за заг. Ред. О. А. Карлової – Харків; «Друкарня Мадрид», 2016, с. 94-110