Кондратенко Наталія Олегівна

Kondratenko 15

Закінчила Харківський інженерно-педагогічний інститут у 1992 році за спеціальністю «Економіка і організація енергетики», кваліфікація інженер-економіст.

З 2000 р. по 2003 р. – асистент кафедри економіки підприємств і менеджменту Української інженерно-педагогічної академії.

З 2004 р. по 2007 р. – старший викладач кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві Харківської національної академії міського господарства.

У 2005 році захистила дисертацію кандидата економічних наук зі спеціальності 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економіки.

З 2007 р. по 2011 р. – доцент кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві Харківської національної академії міського господарства.

В 2011 р. захистила дисертацію доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

З 2011 р. обіймала посаду професора кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві.

У 2015 році отримала звання професора кафедри менеджменту і адміністрування.

Педагогічна діяльність – «Фінансовий менеджмент»; «Управління фінансовими ресурсами», «Фінансовий аналіз», «Управління місцевими фінансами та бюджетом», «Статистика».

Наукові інтереси: теоретико-методологічні засади формування механізмів адаптивного управління економічним та соціальним розвитком організацій, регіонів та галузей національного господарства України.

Очолювала науково-дослідну роботу господарськими договорами за темами «Удосконалення управління логістичними витратами підприємства» (2019 р.) та «Удосконалення управління складською діяльністю фармацевтичної компанії» (2016 р.).

Під науковим керівництвом було захищено 7 кандидатських та 1 докторська дисертація за спеціальностями 088.00.05 – «розвиток продуктивних сил та регіональна економіка» та 08.00.03 – «економка та управління національним господарством».

Входила до складу робочої групи розробки освітньої програми підготовки магістрів зі спеціальності «Адміністративний менеджмент». Гарант освітньої програми підготовки магістрів зі спеціальності 281 «Адміністративний менеджмент»

Входила до складу журі ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент».

Член редколегії наукового журналу Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка», включеного до переліку наукових фахових видань України та міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових видань.

Автор понад 180 наукових та навчально-методичних праць з менеджменту та регіональної економіки.

 

Основні наукові публікації:

Наукові статті:

в фахових виданнях, що зареєстровано та проіндексовано

у міжнародних науково-метричних каталогах та базах даних

Scopus; Web of science         

 1. Kondratenko N.O. Methodical approach to assessing the level of construction company financial security / N. O. Kondratenko, L. B. Kovalenko, D. A. Novikov, M. K. Gnatenko // Financial and credit activity: problems of theory and practice. Зб. наук. праць – 2019. Т. 2, № 29. – С. 287 – 295. (Web of Science). Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/view/171902
 2. Enhancing Ukraine's Competitiveness In A Global Space Under Conditions Of Sustainable Economic Development” authored by Nataliia ORLOVA, Olena КОZYRIEVA, Nataliia KONDRATENKO, Militsa VOLKOVA, Oleg DIEGTIAR and Tykhon YAROVOY was accepted and published at the 34th IBIMA Conference on 13-14 November 2019 Madrid, Spain. Режим доступу: https://ibima.org/accepted-paper/enhancing-ukraines-competitiveness-in-a-global-space-under-conditions-of-sustainable-economic-development/

В фахових виданнях України: 

 1. Кондратенко Н.О. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку готельного бізнесу в регіонах України / Н.О. Кондратенко, Л.В. Оболенцева // Проблеми економіки № 4 (42), 2019. – С. 72 – 80. Режим доступу: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2019-4_0-pages-72_80.pdf
 2. Кондратенко Н.О. Модель антикризового управління організацією / Н.О. Кондратенко, О.О. Вороніна // Комунальне господарство міст, 2019, том 2, випуск 148. – С. 72 – 78.
 3. Кондратенко Н.О. Напрями підвищення ефективності управління фінансово-економічною безпекою промислового комплексу / Н.О. Кондратенко, І.А. Попова // Бізнесінформ № 5 ’2018 – С. 94 – 99. Режим доступу: https://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2018&abstract=2018_05_0&lang=ua&stqa=13
 4. Кондратенко Н.О. Сучасні тенденції розвитку промислового комплексу України / Н.О. Кондратенко, М.В. Волкова // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2018 (109). Частина 1. – С. 106 – 111. Режим доступу: http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/2018_2_106-2-2018-2.pdf
 5. Кондратенко Н. О. Сучасні підходи до формування системи антикризового фінансового управління організацією / Н. О. Кондратенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», березень 2017. – № 4(32). – С. 51–54. Режим доступу: https://ecj.oa.edu.ua/articles/2017/32/11.pdf

Міжнародні науково-практичні конференції:

 1. Кондратенко Н.О. Основні принципи та методи управління ефективністю діяльності промислового підприємства / Н.О. Кондратенко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Формування ефективних механізмів управління в умовах трансформації соціально-економічних систем» (м. Харків, 12 березня 2020 р.). - С. 30 – 32.
 2. Кондратенко Н.О. Функції антикризисного менеджменту підприємства / Н.О. Кондратенко, О.Г. Акулова // «Проблеми фінансового менеджменту». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів. – 19 квітня. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. – С. 7 – 9.
 3. Кондратенко Н.О. Роль ділової репутації в управлінні підприємством / Н.О. Кондратенко // Матеріали VІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» (25 жовтня 2019 р., Острог). – С. 149 – 151.
 4. Кондратенко Н.О. Особливості сучасного менеджменту організацій / Н.О. Кондратенко, М.С. Колесник // Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 19-21 березня 2019 р. Ч. 2. – Львів: ЛНАУ, 2019. –С. 88 – 19.
 5. Кондратенко Н.О. Регіональні особливості управління фінансами у промисловості / Н.О. Кондратенко // Матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції присвяченої 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова «Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком» (5 березня, 2018 р., Харків). – С. 453 – 454.

Монографії:

 1. Kondratenko N. State support of management the resource providing of machine-building complex of the Ukraine / N. Kondratenko, M. Novikova, M. Volkova //   Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: Collective monograph edited by M. Bezpartochnyi., ISMA University, Riga (Latvia) 2019. – Р.20 – 33.
 2. Kondratenko N. Theoretical and Applied Aspects of Business Entities Financial Management/ N. Kondratenko, M. Gnatenko // Emergency of public development: financial and legal aspects: Monograph edited by Doctor of Economic, Professor, Academy of Economic Sciences of Ukraine Yu. V. Pasichnyk, Agenda Publishing House United Kingdom, 2019. – Р. 530 – 537.
 3. Kondratenko N, Novikova M, Gnatenko M. Methodical approach to determining the reserves of increasing efficiency innovative activity of industrial enterprise. Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – Vol. 2. P.320-334.
 4. Маркетингові дослідження сталого розвитку в умовах глобальних викликів:
  монографія. За заг. ред. проф. М.М. Новікової; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
  ім. О. М. Бекетова. – Харків : Вид-во «Точка», 2018. – 240 с. Розділ 1, п/п 1.3 (С. 37 – 59).
 5. Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика : монографія. За заг. ред. проф. І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. – 334 с.
 6. Кондратенко Н.О. Технология управления финансовыми ресурсами предприятий промышленного комплекса Украины / «Problems of accounting, analysis and audit: the institutional dimension»: коллективная монография. - Verlag SWG imex GmbH Nьrnberg, Deutschland, 2015, С. 94 – 100.