Лях Юлія Іванівна

photo Лях

У 2002 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю "Фінанси", кваліфікація «економіст»

У 2017-2021 рр. – аспірантка Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова).

Доктор філософії з галузі знань Публічне управління та адміністрування. 24 лютого 2021 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 64.707.005 Національного університету цивільного захисту України захистила дисертацію на тему «Комунікативна парадигма організації взаємовідносин суб’єктів і об’єктів публічного адміністрування».

Асистент кафедри менеджменту і публічного адміністрування з січня 2019 р.

Наукові інтереси: державне та регіональне управління; організація комунікацій у публічному управлінні та адмініструванні

Основні навчальні курси: Теорія організації, Державне та регіональне управління

Наукова робота: виконавець держбюджетної теми «Сталий розвиток в умовах глобальних викликів» (державний реєстраційний № 0116U003589).

Член Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління з 2021 р., сертифікат від 05.04.2021 р.

 

  Основні наукові публікації:

Наукові статті:

в фахових виданнях, що зареєстровано та проіндексовано

у міжнародних науково-метричних каталогах та базах даних

SciVerse Scopus; Web of science

 1. Herasymiuk K., Bashtannyk V. …. Liakh Y. Determinants of the influence of innovation on sustainable state development: aspects of public / K. Herasymiuk, V. Bashtannyk …. Liakh // International Journal of Management (IJM). – India. – Volume 11. Issue 3. March 2020, pp.642–656 – URL: http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=3 (Scopus)

В фахових виданнях України:

 1. Лях Ю. І. До питання становлення публічного адміністрування в Україні: історичний та понятійний аналіз / Ю. І. Лях // Теорія та практика державного управління.– Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». – 2018. – № 1 (60). – С.1-7.
 2. Лях Ю. І. Комунікативна політика організації взаємовідносин суб’єктів і об’єктів публічного адміністрування / Ю. І. Лях // Публічне адміністрування: теорія та практика ел. зб.наук. праць. – Д. : ДРІДУ НАДУ. – 2018. – Випуск 2(20).
 3. Лях Ю. І. До питання адаптації прогресивних західних концепцій публічного адміністрування в умовах України / Ю. І. Лях // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – Запоріжжя : Класичний приватний університет. – 2019. – Вип. 1.
 4. Лях Ю. І. Організаційно-правове забезпечення комунікаційних відносин у сфері публічного адміністрування в Україні / Ю. І. Лях // Часопис «Університетські наукові записки». – Хмельницький: університет управління та права ім. Л. Юзькова. – 2019. – т. 18. – №4 (72). – С. 72-81.
 5. Лях Ю. І. Зарубіжний досвід модернізації публічного управління та перспективи його застосування в Україні / Ю. І. Лях // Науковий вісник: державне управління. – К. : МАУП. – 2020. – №2 (4). – С. 228-238.

Міжнародні науково-практичні конференції:

 1. Лях Ю. І. Громадський контроль як інструмент публічного управління / Ю. І. Лях // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 27 жов. 2017 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ. – 2017. – С. 362-363.
 2. Лях Ю. І. Комунікація як інструмент побудови взаємовідносин у публічному адмініструванні / Ю. І. Лях // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 26жов. 2018р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ. – 2018. – С. 476-477.
 3. Лях Ю. І. Краудсорсинг як сучасна інформаційна технологія в публічному управлінні / Ю. І. Лях // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матеріали VІІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції 29 листопада 2019 р. / за ред. В. М. Огаренка, О. В. Покатаєвої та ін. – Запоріжжя: КПУ. – 2019. – С. 281-284.
 4. Лях Ю. І. Блокчейн як сучасна інформаційна технологія в державному управлінні / С.О. Гайдученко, Ю.І. Лях // Формування ефективних механізмів управління в умовах трансформації соціально-економічних систем: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 12 березня 2020 р., Харків, ХНУМГ, 2020. – С.177-179.
 5. Лях Ю. І. Правове забезпечення розвитку взаємовідносин у сфері публічного управління / Ю. І. Лях // Теорія та практика публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі : матеріали IІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю здобувачів вищої освіти та молодих вчених в рамках заходу «Школа розвитку молоді» (Київ, 25 листоп. 2020 р.) / за заг. ред. А. Савкова, М. Білинської, О. Петроє, І. Дегтярьової. Київ : НАДУ, 2020. 312 с.

Монографії:

 1. Практичні аспекти публічного управління в контексті сталого розвитку : монографія / [ В.М. Бабаєв, М.М. Новікова, С. І. Чернов та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Друкарня Мадрид. – 2019. – 238 с.- п.1.8. (с. 105-116).
 2. Теоретичні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції : монографія / [М. М. Новікова, Н. О. Кондратенко, М. В. Боровик та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2020. – 335 с. (С.64-75).