Швед Аліна Борисівна

Мазур

Закінчила Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова (2014 р., спеціальність «менеджмент організацій і адміністрування»), отримала кваліфікацію «спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування». Після закінчення університету працювала старшим лаборантом кафедри менеджменту і адміністрування ХНУМГ імені О.М. Бекетова.

У 2014-2017 роки – здобувач кафедри менеджменту і адміністрування ХНУМГ імені О.М. Бекетова (спеціальність «08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». Науковий керівник: д-р екон. наук, проф., зав. каф. МіПА Новікова М.М.).

З 2017 року обіймала посаду асистента кафедри менеджменту і публічного адміністрування ХНУМГ імені О.М. Бекетова.

У 2021 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему: "Теоретико-методичні аспекти формування стратегії управління економічним розвитком регіонів".

Викладає навчальні дисципліни: Вступ до менеджменту, Менеджмент і адміністрування (Теорія організації), Менеджмент і адміністрування (Менеджмент), Менеджмент і адміністрування (Адміністративний менеджмент), Адміністративний менеджмент, Маркетинг, Методологія наукових досліджень, Наукові дослідження в менеджменті організацій.

 Наукові інтереси: теоретико-методичні аспекти формування стратегії управління економічним розвитком регіонів.

Автор понад 22 наукових і навчально-методичних праць з менеджменту і адміністрування.

 

 

Основні наукові публікації:

Наукові статті:

в фахових виданнях, що зареєстровано та проіндексовано у міжнародних науково-метричних каталогах та базах даних SciVerse Scopus; Web of science

 1. Novikova M., Kozyrieva O., Novikov D., Mazur А. Innovative Approaches to Economic Development of the Regions of Ukraine // 34th IBIMA Conference «Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage»: 13-14 November 2019, Madrid, Spain. – Part 12 Р. 9791 – 9803. URL: https://ibima.org/accepted-paper/innovative-approaches-to-economic-development-of-the-regions-of-ukraine/

В фахових виданнях України:

 1. Мазур (Швед) А.Б. Теоретичні аспекти управління економічним розвитком регіонів України // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове видання]. – Миколаїв, 2016. Випуск 12. – С. 374-377.
 2. Мазур (Швед) А.Б. Управління економічним розвитком регіонів України // Науковий фаховий економічний журнал «Соціальна економіка»: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна / Том 52, № 2,
  2016 р. – С. 103-108.
 3. Мазур (Швед) А. Б. Узагальнення закордонного досвіду щодо енергозбереження як основної умови ефективного енергоменеджменту/ Науковий вісник херсонського державного університету. Серія економічні науки. – Випуск 15. Частина 2., 2015 р., С.23-26. Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_15/2/7.pdf

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:

 1. Швед А. Б. Методичний підхід до оцінки сучасного рівня управління економічним розвитком регіонів України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, березень 2020. № 16 (44). С. 118–125.
 2. Швед А. Б. Перспективні напрями формування стратегії управління економічним розвитком Харківського регіону //Економічний простір: збірник наукових праць. – 2020, № 157. С. 75 – 84.
 3. Швед А.Б. Оцінка рівня управління економічним розвитком Харківського регіону // Моделювання регіональної економіки: науковий журнал. 2019. № 3. С. 172 -179.
 4. 4. Швед А.Б. Напрями інституціонального забезпечення управління економічним розвитком // Бізнес Інформ. 2019. С. 83 – 88. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-83-88
 5. Новікова М.М., Швед А.Б. Методичне забезпечення формування та реалізації стратегії управління економічним розвитком регіону // Моделювання регіональної економіки: науковий журнал. 2019. № 2. С. 194 -201.
 6. Мазур (Швед) А.Б. Узагальнення та аналіз показників економічного розвитку регіонів України // Бізнес Інформ. – 2018. – № 5. – С. 80-85. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_5_13.
 7. Мазур (Швед) А.Б. Державні механізми стимулювання економічного розвитку регіонів України // Actual problems of globalization: Collection of scientific articles. – Midas S.A., Thessaloniki, Greece, 2016. – C123-125.

Міжнародні науково-практичні конференції:

 1. Швед А.Б. Вплив державної політики на управління економічним розвитком регіонів // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Формування ефективних механізмів управління в умовах трансформації соціально-економічних систем» (Харків, 12 березня 2020 р.) – 2220 с. С. 150 – 152.
 2. Новікова М.М., Швед А.Б. Складові управління економічним розвитком регіонів // Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному економічному середовищі: Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, (Кременчук, 13-15 березня 2020 року). – Кременчук, КрНУ, 2020. – 154 с. С. 77 – 79.
 3. Швед А.Б. Проблеми та перспективи економічного розвитку регіонів України // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25 жовтня 2019 р. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. 308 с. С. 305 – 307.
 4. Мазур (Швед) А. Б. Управління розвитком територіальних соціально-економічних систем // Матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції присвяченої 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова «Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком», Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 5 березня 2018 р. С. 467-469.
 5. Мазур (Швед) А.Б. Аналіз методичних підходів до визначення рівня економічного розвитку регіонів України // Перспективи та пріоритети розвитку економічнох системи в умовах нестабільності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 15 грудня 2018 р.) – Дніпро: НО "Перспектива", 2018. – Ч.1. – С.106-109.
 6. Мазур (Швед) А. Б. Визначення показників та цілій регіонального економічного розвитку //Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інновації ХХІ століття», Вінниця, 25 травня 2018 року. – Ч. 2, с. 68. С. 46-49.
 7. Мазур (Швед) А. Б. Державне регулювання економічного розвитку регіонів України /А. Б. Мазур // Сталий розвиток в умовах глобальних викликів : матеріали Всеукраїн. наук.-практ. інтернет конф., Харків 7-8 квітня 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. С. 104-105.
 8. Мазур (Швед) А. Б. Особливості економічного розвитку Харківського регіону Матеріали ІV Міжнародної науково-практичній Інтернет-конференції «Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки», 26 жовтня 2017 р. – Ч. 1. – Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2017. – 372 с. С. 192-194.

Монографії:

 1. Мазур (Швед) А.Б. Практичні аспекти публічного управління в контексті сталого розвитку : монографія / [В.М. Бабаєв, М.М. Новікова, С.І. Чернов та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. Харків : «Друкарня Мадрид», 2019. – 238 с. (Розділ 1. Підрозділ 1.3.) С. 36-50.
 2. Мазур (Швед) А.Б. Маркетингові дослідження сталого розвитку в умовах глобальних викликів : монографія / [М.М. Новікова, М.В. Боровик, Т.М. Бурмака і ін.], за ред. М.М. Новікової / – Харків: Видавництво «Точка», 2018. – 240 с. (Розділ 2. підрозділ 2.3.) С. 129-141.
 3. Мазур (Швед) А.Б. Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика : монографія / [М.М. Новікова, Н.О. Кондратенко, В.С. Шевченко і ін.], за ред. І.М. Писаревського / – Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. – 334 с. (Розділ 2. підрозділ 2.4.) С. 113-134.