Новікова Марина Миколаївна

Новикова Марина Николаевна1        Закінчила економічний факультет Харківського інституту інженерів комунального будівництва (1990 р., спеціальність "Економіка і організація будівництва"). Після закінчення інституту працювала інженером в науково-дослідному секторі в відділі науково-технічної інформації в Харківському інституті інженерів комунального будівництва. 

           В 1995 - 1998 роки - аспірантка Харківського державного економічного університету (ХДЕУ). 
В 1999 р. захистила дисертацію кандидата економічних наук на тему "Організація управління розробками конкурентоспроможної продукції". З 1998 р. - викладач, доцент кафедр управління виробництвом, бізнесу та підприємництва, менеджменту в ХДЕУ.

          У 2010 р. захистила дисертацію доктора економічних наук на тему "Методологічне забезпечення системи управління трудовим потенціалом промислових підприємств". З 2010 р. обіймала посади завідувачки кафедр менеджменту і маркетингу, управління проектами в міському господарстві і будівництві; менеджменту і маркетингу в міському господарстві, менеджменту і адміністрування. Викладає навчальні дисципліни "Вступ до менеджменту"; "Методологія наукових досліджень", "Адміністративний менеджмент".

       Наукові інтереси пов'язані з вирішенням теоретико-методологічних проблем розвитку суб'єктів господарювання і створення сприятливих економіко-правових умов їх діяльності. Активно працює над пошуком шляхів розвитку трудового потенціалу і його ефективного використання на основі економіки знань. Очолювала науково-дослідну роботу на замовлення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на тему «Проведення досліджень і підготовка пропозицій щодо врегулювання діяльності управителів спільним майном багатоквартирних будинків», кафедри «Сталий розвиток в умовах глобальних викликів». Зараз Новікова М. М. очолює науково-дослідну роботу кафедри на тему «Забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції: теорія, методологія, практика». Під науковим керівництвом Новікової М. М. захищені п'ять дисертацій кандидатів економічних наук, проходить підготовку докторантка кафедри Боровик М. В. за спеціальністю 073 «Менеджмент».

           Входила до складу робочої групи з розробки освітньої програми з підготовки магістрів «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами», гарант освітньої програми підготовки магістрів «Менеджмент організацій і адміністрування».

        Новікова М. М. входить до складу Науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права, підкомісії 073 «Менеджмент» сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій за спеціальністю 08.00.04. - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), журі з захисту науково-дослідницьких робіт II етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учасників-членів Малої Академії Наук України, галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент організацій».

            Автор понад 125 наукових і навчально-методичних праць з менеджменту і адміністрування, публічного управління.

Основні наукові публікації:

Наукові статті:

в фахових виданнях, що зареєстровано та проіндексовано

у міжнародних науково-метричних каталогах та базах даних

SciVerse Scopus; Web of science

 1. Новікова М. М. Економіка знань як парадигма сталого соціально-економічного розвитку економіки та суспільства (Еconomics knowledge as a paradigm of sustainable socio-economic development of economics and society) / М. М. Новікова, М. В. Боровик, О. В. Козирєва, А. Б. Ольховська // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць – 2018. Т. 4, № 27. –  С. 505 – 512.
 2. Новікова М. М. Методичний підхід до оцінювання фінансового стану організації (Methodical approach to evaluation of the financial state of organization) / М. М. Новікова, Д. А. Новіков // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць – 2018. Т. 1, № 24. –  С. 147 – 152.
 3. Новікова М. М. Соціальний потенціал маркетингових комунікацій у сучасному місті (Social potential of marketing communications in modern city) / М. М. Новікова, С. О. Гайдученко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2016. – № 4. – С. 85 – 91.
 4. Новікова М. М. Основні принципи вдосконалення поведінкового ризик-менеджменту (The basic principles of behavioral risk management improvement) / В. М. Бабаєв, А. В Діоба // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 6 (156). – С. 322 – 328.

В фахових виданнях України:

 1. Новікова М. М. Механізм управління логістичними витратами на промисловому підприємстві / Н. О. Кондратенко, М. В. Волкова // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки, 2018. – Вип. 49. – С. 91 – 98.
 2. Новікова М. М. Генезис поняття «інтелектуальний капітал підприємства» / М. М. Новікова // Інфраструктура ринку. – 2017. – № 5. – С. 108 – 112.
 3. Новікова М. М. Соціальні та культурні аспекти публічного менеджменту (Social and cultural aspect of public management) / Чернов С. І., Гайдученко С. О. // Studies of Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary Focus. – 2017. – № 1. – Р. 51 – 69.
 4. Новікова М. М. Адміністративні методи управління трудовим потенціалом, орієнтовані на сталий розвиток промислових підприємств» / М. М. Новікова // Науковий вісник Херсонського державного університету: серія Економічні науки. - 2016. - ч. 3, в. 17. - С. 64 - 67.

Міжнародні науково-практичні конференції:

 1. Новікова М. М. Використання компонентної структури трудового потенціалу персоналу в менеджменті організації / М. М. Новікова // Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком: І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція присвячена 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (м. Харків, 5 березня 2018 р.). – С. 123 – 125.
 1. Новікова М. М. Адаптація системи управління організації до викликів середовища / М. М. Новікова // Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (м. Полтава, 26 жовтня 2017 р.), Ч. 1. – Полтава: ФОП Пусан А. Ф., 2017. – С. 141 – 143.
 2. Новікова М. Впровадження методів поведінкової економіки до культурної спадщини як суспільного блага (Applying behavioral economy to cultural heritage as public good) / C. Добрічик, А. Діоба // IX Міжнародна конференція Академічної асоціації «Економічна психологія» (м. Гданськ, Польща, 8 – 9 травня, 2015). – С. 30 – 31.

Монографії:

 1. Маркетингові дослідження сталого розвитку в умовах глобальних викликів: монографія За заг. ред. проф. М. М. Новікової ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Видавництво «Точка», 2018. – 240 с. Загальна редакція, вступ, висновки, п.2.1 (С. 5 – 6; 102 – 117; 218 – 221).
 2. Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика : монографія За заг. ред. проф. І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. – 334 с. Розділ 4. п. 4.2 (С. 253 – 273).
 3. Формування організаційного механізму забезпечення продуктивної зайнятості персоналу: монографія / М. М. Новікова, А. В. Діоба. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 248 с.
 4. Технологія управління персоналом: теоретичні та методичні аспекти: монографія / М. М. Новікова, Л. О. Мажник. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 215 с.
 5. Системне управління трудовим потенціалом підприємства: Монографія / М. М. Новікова. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2008. – 212 с.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Новікова М. М. Організація виробництва : навч. посібник / М. М. Новікова, М. В. Боровик; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2016. – 495 с.
 2. Документооборот у системі праці менеджера з навчальної дисципліни «Організація праці менеджера» : навчальний посібник / В. .М. Гриньова, М. М. Новікова, А. О. Гідзула, О. Ф. Доровськой, О. В. Іванісов– Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 308 с.
 3. Новікова М. М. Державне регулювання економіки : підручник / Гриньова В. М., Новікова М. М. – К. : «Знання», 2008. – 398 с.