Шевченко Вікторія Сергіївна

Шевченко

Закінчила факультет менеджменту Харківської національної академії міського господарства (1998 р., спеціальність "Менеджмент організацій"). Після закінчення академії працювала начальником кошторисно-договірного відділу ПП «Лайонс Шер».

01.09.2003 р. – 01.09.2009 р. – асистент кафедри економіки і управління в будівництві ФПОіЗН Харківської національної академії міського господарства

01.09.2009 р. – 01.06.2013 р. -- асистент кафедри менеджменту міського і регіонального розвитку ФПОіЗН Харківської національної академії міського господарства

У 2013 р. захистила дисертацію кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (економіка будівництва) та тему «Управління персоналом в умовах інноваційної діяльності будівельного підприємства»

01.06.2013 р. – 17.01.2014 р. – асистент кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві ХНУГХ їм. А. Н. Бекетова

17.01.2014 р. – по сьогоднішній день обіймає посаду доцента кафедри менеджменту і адміністрування ХНУГХ їм. А. Н. Бекетова

01.09.2003 р. – 01.09.2009 р. – асистент кафедри економіки і управління в будівництві ФПОіЗН Харківської національної академії міського господарства

01.09.2009 р. – 01.06.2013 р. -- асистент кафедри менеджменту міського і регіонального розвитку ФПОіЗН Харківської національної академії міського господарства

У 2013 р. захистила дисертацію кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (економіка будівництва) та тему «Управління персоналом в умовах інноваційної діяльності будівельного підприємства»

01.06.2013 р. – 17.01.2014 р. – асистент кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві ХНУГХ їм. А. Н. Бекетова

17.01.2014 р. – по сьогоднішній день обіймає посаду доцента кафедри менеджменту і адміністрування ХНУГХ ім. А. Н. Бекетова

Викладає навчальні курси "Менеджмент і адміністрування (Теорія організації)», «Менеджмент і адміністрування (Менеджмент)», "Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)»

Наукові інтереси пов'язані з вивченням сучасних тенденцій розвитку менеджменту та розробкою управлінських рішень в умовах ризику і невизначеності. Активно працює над питаннями розвитку персоналу та використанням сучасних методів навчання персоналу на підприємстві. Пошуком шляхів оптимізації набору, відбору і використання персоналу, підвищенням трудового потенціалу колективу підприємства.

            Автор понад 110 наукових і навчально-методичних праць та 4-х дистанційних курсів

Основні наукові публікації:

Наукові статті:

В фахових виданнях України:

 1. Шевченко В.С. Самоменеджент як основа ефективності управлінської праці / В.С. Шевченко // «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Випуск № 20/2018  – С. 147-150, 2018. – Вип. 49. – С. 91 – 98.
 2. Шевченко В.С. Особливості використання стратегічного маркетингу на підприємствах житлово-комунального господарства / В.С. Шевченко // «Глобальні та національні проблеми економіки» Електронне наукове фахове видання. Випуск №20 грудень 2017 http://global-national.in.ua/issue-20-2017.
 3. Шевченко В.С. Шляхи підвищення корпоративної культури підприємства / В.С. Шевченко // «Глобальні та національні проблеми економіки» Електронне наукове фахове видання. Випуск №16 квітень 2017 http://global-national.in.ua/issue-16-2017.
 4. Шевченко В.С. Роль і місце іміджу керівника в ефективному управлінні сучасної організації / В.С. Шевченко // Соціальна економіка: науковий економічний журнал / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Випуск 56 (2)  – С. 157-161.
 5. Шевченко В.С. Особливості формування соціально-економічної мотивації праці персоналу підприємства / В.С. Шевченко, М.В. Волкова // «Глобальні та національні проблеми економіки» Електронне наукове фахове видання. Випуск №9 лютий 2016 http://global-national.in.ua/issue-9-2016

Міжнародні науково-практичні конференції:

 1. Шевченко В.С. Особливості кадрової політики державних та муніципальних служб /В.С. Шевченко // VІІ науково-практична конференцію з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку», 1 листопада 2018.  - С. 197-199
 2. Шевченко В.С. Специфічні риси маркетингової діяльності підприємств житлово-комунального господарства / В.С. Шевченко // Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком: І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція присвячена 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (м. Харків, 5 березня 2018 р.). – С. 123 – 125.
 3. Шевченко В.С. Імідж керівника як фактор підвищення ефективності / В.С. Шевченко // Міжнародна науково-практична конференція «Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики» 22-23 березня 2017 р. Мукачево, 2017. – С. 185-186.
 4. Шевченко В.С. Управління кар’єрою на підприємстві / В.С. Шевченко // Міжнародна економічна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми стабілізації економіки країни», м. Тернопіль, 16 грудня 2016 року. Режим доступу: www.economy-confer.com.ua – С. 156-158

Монографії:

 1. Маркетингові дослідження сталого розвитку в умовах глобальних викликів: монографія За заг. ред. проф. М. М. Новікової ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Видавництво «Точка», 2018. – 240 с. Розділ 3. п. 3.4 (С. 195-217).
 2. Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика : монографія За заг. ред. проф. І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. – 334 с. (Розділ 3. П. 3.2 (С. 176-194).
 3. Соціально-економічний розвиток території: формування інвестиційної привабливості: монографія за заг. ред. проф. О.А.Карлової : Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2016. – 182 с. Розділ 1. п. 1.3  (С. 182-213)