Волкова Мілиця В’ячеславівна

Волкова

Закінчила Харківську державну академію міського господарства у 1997 році з відзнакою за спеціальністю «Економіка будівельних підприємств», кваліфікація інженер-економіст, рівень підготовки – магістр.

З 2002р. по 2007р. – асистент кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві Харківської національної академії міського господарства.

З 2007р. по 2014р. – старший викладач кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві Харківської національної академії міського господарства.

У 2013 р. захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді К 08.085.04 при Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Диплом ДК № 016787 від 10.10.2013 р.

З 2014 р. обіймала посаду доцента кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві.

У 2015 р. отримала вчене звання доцента кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві, атестат доцента 12 ДЦ № 043497 від 30 червня 2015 р.

В даний час займає посаду доцента кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Педагогічна діяльність – «Маркетингова діяльність підприємства», «Менеджмент і адміністрування (операційний менеджмент)», «Контролінг».

Наукові інтереси: теоретико-методичні засади управління витратами підприємства; маркетингове ціноутворення; управління брендом підприємства.

Науковий керівник роботи студентки 3-го курсу, яка отримала диплом ІІІ ступеню у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», яка відбулася у Тернопільському національному економічному університеті, 2018 рік.

Науковий керівник роботи студентки 4-го курсу, яка отримала диплом ІІІ ступеню у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», яка відбулася у Тернопільському національному економічному університеті, 2019 рік.

Гарант підготовки бакалаврів напряму 6.030601 «Менеджмент» галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування».

Член групи забезпечення за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кафедри менеджменту та публічного адміністрування.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць з менеджменту та маркетингу.

Основні наукові публікації:

Наукові статті:

в фахових виданнях, що зареєстровано та проіндексовано

у міжнародних науково-метричних каталогах та базах даних

Scopus; Web of science

1. Enhancing Ukraine's Competitiveness In A Global Space Under Conditions Of Sustainable Economic Development” authored by Nataliia Orlova, Olena Коzyrieva, Nataliia Kondratenko, Militsa Volkova, Oleg Diegtiar and Tykhon Yarovoy was accepted and published at the 34th IBIMA Conference on 13-14 November 2019 Madrid, Spain. Режим доступу: https://ibima.org/accepted-paper/enhancing-ukraines-competitiveness-in-a-global-space-under-conditions-of-sustainable-economic-development/

2.Global financial system: risks and forecasts / V.Kozyryeva O. V., Demchenko N. V., Kovalchuk V. G., Khaustova V. Ye., Volkova M. // Фінансово'кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць 1(24), 2018р., с. 368 -373. Режим доступу: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1351.

3. Іnnovative management in regional development: methodological aspects / V. G. Kovalchuk, D. V. Naipak, A. S. Ivanova, M. V. Volkova, K. S. Svitlychna // Фінансово'кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць 4(31), 2019р., с. 365 -374. Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/view/190948.

В фахових виданнях України: 

  1. M. Two-Based Approach to Regional Potential Measurement in Developing Countries / R. Guliak, M. Volkova // Actual problems of economics, Issue 2 (188), 2017, p. 333-343.
  2. Волкова М.В. Механізм управління логістичними витратами на промисловому підприємстві / Н.О. Кондратенко, М.М. Новікова, М.В. Волкова // Збірник   наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні   науки. - 2018.- вип. 49. – С. 91– 98.
  3. Волкова М.В. Напрямки удосконалення маркетингової діяльності підприємства / М.В. Волкова // «Глобальні та національні проблеми економіки» Електронне наукове фахове видання. Випуск №16 квітень 2017р.
  4. Кондратенко Н.О. Сучасні тенденції розвитку промислового комплексу України / Н.О. Кондратенко, М.В. Волкова // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2018 (109). Частина 1. – С. 106 – 111.
  5. Волкова М.В. Інституціональне забезпечення державного регулювання витрат підприємств в умовах реформування національної економіки / М.В. Волкова, О.Е. Попов // Управління розвитком: збірник науковиз праць / Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. – Харків, 2016. - № 3 (185). – С. 28-34.

Міжнародні науково-практичні конференції:

1. Волкова М.В. Контролінг як ефективний інструмент / М.В. Волкова // ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному економічному середовищі», 13-15 березня 2020 року, м. Кременчук.

2. Волкова М.В. Інноваційний розвиток вітчизняних підприємств / М.В. Волкова // І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти», 19-21 березня 2019 р. м. Дубляни.

3. Волкова М.В. Використання агрегатного методу планування витрат в управлінні підприємством / М.В. Волкова // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права», травень 2019 р., м. Полтава, Україна.

4.. Волкова М.В. Контролінг в системі управління підприємством/ М.В. Волкова // Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку , червень 2019р., м. Полтава, Україна.

5. Волкова М.В. Управління витратами на забезпечення якості продукції / М.В. Волкова // Міжнародна наукова інтернет-конференція: Світ економічної науки. Випуск 16,2019р., м. Тернопіль.

Монографії:

  1. Kondratenko N. State support of management the resource providing of machine-building complex of the Ukraine / N. Kondratenko, M. Novikova, M. Volkova //   Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: Collective monograph edited by M. Bezpartochnyi., ISMA University, Riga (Latvia) 2019. – Р.20 – 33.
  2. Волкова М.В.Децентралізація влади як основа сталого розвитку регіону /М.В. Волкова // Практичні аспекти публічного управління в контексті сталого розвитку: монографія [В.М. Бабаєв, М.М. Новікова, С.І. Чернов та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2019. – 238 с. (С. 24– 36).
  3. Маркетингові дослідження сталого розвитку в умовах глобальних викликів: монографія. За заг. ред. проф. М.М. Новікової; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Вид-во «Точка», 2018. – 240 с. (С. 60 – 81).
  4. Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика : монографія. За заг. ред. проф. І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. – 334 с. (С. 290-303).