Запорожець Ганна Володимирівна

Zaporogec

Закінчила економічний факультет Дніпродзержинський державний технічний університет (1998 р., спеціальність "Облік і аудит"). Після закінчення університету  працювала бухгалтером, а потім заступником фінансового директора ТОВ «МіКомп».
В 2003-2006 роки - аспірантка Дніпродзержинського державного технічного університету  (ДДТУ).
В 2006 р. захистила дисертацію кандидата економічних наук на тему "Організаційне та інформаційне забезпечення реструктуризації комунального господарства". З 2005 р. по 2012 р. викладач, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки  в ДДТУ.

З 2013 р. по цей час доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова. Викладає навчальні дисципліни "Маркетинг"; "Інвестиційний менеджмент", "Менеджмент організацій і підприємств міського господарства", «Бізнес-комунікації» .

Наукові інтереси пов'язані з трансформаційними процесами підприємств і організацій, управління маркетинговою діяльністю підприємства.

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць з менеджменту і адміністрування.

Основні наукові публікації:

Наукові статті:

в фахових виданнях, що зареєстровано та проіндексовано

у міжнародних науково-метричних каталогах та базах даних

SciVerse Scopus; Web of science

  1. Lavruk V.V., Plotnytska S.I., Zaporozhets H.V. Risk management in small and medium-sized enterprises / Lavruk V.V., Plotnytska S.I., Zaporozhets H.V. // Науковий вісник Полісся. Науковий економічний журнал – 2018.  № 4 (16). –  С. 72-79.

В фахових виданнях України:

  1. Запорожець Г.В. Аналіз гармонізації соціально-економічного розвитку регіонів України / Г.В. Запорожець, Т.Г. Молодченко  // Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць. Вип. 7-8 (206-207). – К., 2018.  – С. 131 – 136.
  2. Запорожець Г.В. Аналітичні інструменти управління розвитком комунальних підприємств / Г.В. Запорожець // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – № 22. – С. 363 – 370.
  3. Запорожець Г.В. Роль маркетингових досліджень при управлінні розвитком міських територій // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. № 19, Том 2 / Волинський інститут економіки та менеджменту, 2017 – С 70-79.
  4. Zaporozhets H.V. Formatation of Place Marketing Concept in the Context of the Strategy for Areas Sustainable Development / Г.В. Запорожець // Економіки. Управління. Інновації [Електронний ресурс]. Електронне наукове фахове видання Житомирський державний університет ім. І.Франка. – Житомир, 2016 - № 2 (17).

Міжнародні науково-практичні конференції:

  1. Запорожець Г.В. Особливості процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві / Г.В. Запорожець  // 5 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» 11-12 жовтня 2018 р. м. Острог, 2018 – С. 99-102.
  2. Запорожець Г.В. Дослідження управлінського впливу на розвиток міських територій / Г.В. Запорожець //  1 міжнародна науково-практична інтернет конференція присвячена 95-річчю Харківського національного університету імені О.М. Бекетова «Інноваціх в управлінні соціально-економічним розвитком» 05.03.2018 р. – С. 58-60.

Монографії:

1. Маркетингові дослідження сталого розвитку в умовах глобальних викликів: монографія За заг. ред. проф. М. М. Новікової ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Видавництво «Точка», 2018. – 240 с. Загальна редакція, вступ, висновки, п.2.1 (С. 5 – 6; 102 – 117; 218 – 221).

2. Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика : монографія За заг. ред. проф. І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. – 334 с., п. 1.2. Розділ 4. п. 4.2 (С. 253 – 273)

3. Соціально-економічний розвиток території: формування інвестиційної привабливості; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2016. – 182 с., р. 1.3. Розділ 4. п. 4.2 (С. 253 – 273).

Підручники та навчальні посібники:

1. Запорожець Г.В. Виробничий менеджмент : навч. посібник / Г.В. Запорожець, М.М. Кучер, Н.Г. Ревенко; ДДТУ, 2010. – 210 с.

2. Запорожець Г.В. Маркетинг : навчальний посібник / С.О. Гайдученко, Г.В. Запорожець, Т.Г. Молодченко– Харків: ФЛП Боровін А.В., 2016. – 300 с.

3. Запорожець Г.В. Ділове адміністрування. Модуль 3 «Управління змінами» : навчальний посібник / П.І. Коренюк, М.М. Кучер, Г.В. Запорожець, Е.В. Раздобудько – Камянське  : ДДТУ, 2018. – 405 с.