Наукові напрямки

У 2016-2019 роках на кафедрі менеджменту і адміністрування виконується науково-дослідна робота на тему: «Сталий розвиток в умовах глобальних викликів: методологія та практика» (державний реєстраційний номер 0116U003589).

Науковий керівник НДР – д-р екон. наук, професор М.М. Новікова. Відповідальний виконавець НДР – канд. екон. наук, доцент М.В. Боровик.

Науково-дослідна робота здійснюється у три етапи:

1 етап«Методологічне забезпечення управління сталим розвитком» (термін виконання 2016-2017 навчальний рік);

2 етап«Маркетингові дослідження сталого розвитку» (термін виконання 2017-2018 навчальний рік);

3 етап«Практичні аспекти публічного управління в контексті сталого розвитку» (термін виконання 2018-2019 навчальний рік).

Метою 1 етапу НДР «Методологічне забезпечення управління сталим розвитком» є удосконалення методологічних основ і розробка практичних підходів до управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів на регіональному, міському рівнях і рівні суб’єктів господарювання.

Звіт про виконання 1-го етапу НДР складався з 485 с., 50 рис., 37 табл., 414 джерел. Звіт було обговорено та затверджено на засіданні кафедри менеджменту і адміністрування (протокол № 7 від 29.11.2016 р.)

За результатами 1-го етапу НДР була опублікована колективна монографія: Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика : монографія / за заг. ред. проф. І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. – 334 с.

2 етап – «Маркетингові дослідження сталого розвитку» було виконано на кафедрі менеджменту і адміністрування у 2017-2018 навчальному році.

Мета 2-го етапу НДР полягала в удосконаленні методологічних основ і розробці практичних підходів до управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів на регіональному, міському рівнях і рівні суб’єктів господарювання на основі використанням результатів маркетингових досліджень.

Звіт про виконання 2-го етапу НДР склав 282 с., 20 рис., 13 табл., 209 джерел.

За результатами 2-го етапу НДР готується до друку колективна монографія.

У 2017-2018 на кафедрі менеджменту і адміністрування виконувалась госпдоговірна тема «Впровадження енергетичного менеджменту в систему управління енергоефективністю підприємства (договір № 2958/17).

У результаті дослідження, які проводилися за даною госпдогорвірною темою доведено, що впровадження енергетичного менеджменту на підприємстві дозволяє використати перспективні заходи з підвищення енергоефективності та енергозбереження. Завдяки цьому скорочуються адміністративні витрати, покращується імідж підприємства і створюється надійна репутація, що є конкурентною перевагою і робить підприємство більш привабливим для ділових партнерів, клієнтів і працівників.

Також в 2017/2018 навчальному році кафедрою організовано та проведено І міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію, присвячену 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова «ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ»

2016/2017 навчальний рік відзначився проведенням Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «СТАЛИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ».


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter