Наукові статті

1. Мельман В.О. Психологічні фактори мотивації навчально-професійної діяльності студентів вищих навчальних закладів /В.О. Мельман // Новий колегіум: науковий інформаційний журнал. – Харків: Харківський національний університет радіоелектроніки, 2009. – N 6. – С. 56-59.

2. Мельман В.О. Проектний підхід до формування мотивації навчально-професійної діяльності студентів вищих навчальних закладів / В.О.Мельман // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2010. – Вып. 94. – С. 390 – 394.

3. Мельман В.О. Факторы построения комплексной системы мотивации профессиональной деятельности персонала /В.О.Мельман // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2012. – Вып. 104. – С. 272 – 276.

4. Мельман В.О. Факторно-критеріальна модель оцінки системи мотивації навчально-професійної діяльності студентів вищих навчальних закладів /В.О.Мельман // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2013. – Вып. 108. – С. 527 – 533.

5. Мельман В.О., Яблонська А.Є. Комплексна система мотивації персоналу в умовах проектної діяльності/В.О.Мельман, Яблонська А.Є. // Комунальне господарство міст: Наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2014. – Вип. 115. – С. 31– 34.

Тези, доповіді на міжнародних конгресах, конференціях, семінарах

1. Мельман В.О. Роль мотиваційних факторів навчально-професійної діяльності у системі бізнес-менеджмент освіти //Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології в економіці та управління підприємствами, програмами та проектами». – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2010. – С. 223 –224.

2. Мельман В.О., Бєлова Л.О. Психологические аспекты командообразования // Материалы VІІІ международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития». - Харків: ХНАМГ, 2010. - С. 206 - 208.

3. Мельман В.О. Мотиваційні фактори системи навчання персоналу // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія інноваційного розвитку економіки: - Бізнес, наука, освіта». – Харків – НТУ «ХПІ», 2011. – С. 312-315.

4. Мельман В.О., Беспалова Т.О. Індивідуальний підхід до мотивації персоналу в сучасних умовах// Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми економіки та менеджменту. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 308.

5. Мельман В.О. Психологічні аспекти професійної діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування// Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції «Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку»; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2012. – С. 200 – 202.

6. Мельман В.О. Розвиток комунікативних аспектів державної управлінської діяльності на засадах удосконалення зв’язків з громадськістю// Публічне управління: виклики ХХІ століття: зб. тез ХІІІ Міжнар. наук. Конгресу. – Х.: Вид-во ХАРРІ НАДУ «Магістр», 2013. – С. 188 – 189.

7. Мельман В.О., Бєлова Л.О. Роль молоді в соціальному діалозі «Суспільство – влада»// Публічне управління ХХI століття : від соціального діалогу до суспільного консенсусу: зб. тез ХIV Міжнар. наук. Конгресу. – Х.: Вид-во ХаРI НАДУ «Магістр», 2014. – С. 206 – 207

Публікаціі в закордонних виданнях

  1. Мельман В.А. Системный поход к мотивации профессиональной деятельности// Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития современного общества», Том 2. – Юго-Зап. гос. ун-т., Курск, 2012. – С. 40 – 42.

  2. T. Molodchenko, N. Matvieieva, V.Melman. Project-based approach to establishment of real estate taxation in the context of tax reform in Ukraine // Medzinárodná vedecká konferencia Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´10.

  3. Алехина Е. С., Мельман В.А., Яблонская А.Е. Балльно-рейтинговая система оценки знаний как фактор повышения мотивации студентов экономических вузов

 


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter