Монографії:

 1. Гуляк Р.Е. Діагностика економічного зростання м. Харкова // Практичні аспекти функціонування підприємств міського господарства. За ред. Є.М. Кайлюка . – Харків: Вид-во «Точка», 2012, 344 с., с. 66–83.
 2. Гуляк Р.Е. Моніторинг ресурсної компоненти економічного потенціалу м. Харкова // Теорія та практика організаційно-економічного регулювання діяльності підприємств системи життєзабезпечення міст. – Харків: Вид-во «Точка», 2013, 280 с., стор. 177–289.

Наукові видання:

 1. Гуляк Р.Е. Моделювання соціально-економічного розвитку міста / Р.Е. Гуляк, О.А. Карлова // Наукове видання. Проблеми синергізму та диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур житлово-комунального господарства України. – Харків: Вид-во „Форт”, 2010. – 376 с. (Особистий внесок автора: підрозділ 1.3).
 2. Гуляк Р.Е. Методологія розвитку елементів системи життєзабезпечення міста / Р.Е. Гуляк // Наукове видання. Вдосконалення менеджменту підприємств системи життєзабезпечення міст України. – Харків: Вид. „Форт”, 2011. – 448 с. (Особистий внесок автора: підрозділ 1.5).

Наукові статті:

 1.        Guliak R. Conceptual system grounds of strategic regional management. Conference Proceedings of MEKON 2015 Selected papers. 2015. P. 115-125.
 2. Гуляк Р.Е. Сценарне прогнозування розвитку ресурсної компоненти економічного потенціалу міста. Науковий журнал «Економіка промисловості» 2012. — № 1-2. — С. 117-128
 3. Гуляк Р.Е. Економічна сутність та структурні особливості економічного потенціалу соціально-економічних систем. Регіональна економіка. – 2011. – № 2. – С. 164-174.
 4. Гуляк Р.Е. Розробка методологічних принципів економічної діагностики та їх застосування при створенні механізму діагностики розвитку ресурсної компоненти економічного потенціалу міста. Вісник економічної науки України. – 2011. – № 1. – С. 181-186.
 5. Гуляк Р.Е. Функціонування міста, як складної соціально-економічної системи / О.А. Карлова, Р.Е. Гуляк // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник, экономические науки: К., «Техника», 2008. – № 80. – С.3-12. (Особистий внесок автора: визначено чинники та узагальнено закономірності функціонування та розвитку міста, представлено механізм керування містом на основі основного циклу управління системами).
 6. Гуляк Р.Е. Сталий розвиток міського господарського комплексу та системи життєзабезпечення міст / О.А. Карлова, Р.Е. Гуляк // Часопис Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки" . – 2008. – №3 (27). – С. 426 – 431.
 7. Особистий внесок автора: визначені характер та рівень впливу великого міста на трансформацію системи життєзабезпечення міст України.
 8. Гуляк Р.Е. Соціально-економічна сутність та визначення поняття «місто» / Р.Е. Гуляк // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник, экономические науки: К., «Техника», ХНАМГ, 2008. –№ 82. – С. 126 – 131.
 1. Гуляк Р.Е. Загальнонаукова сутність поняття «потенціал» та визначення його місця в дослідженні соціально-економічних систем / О.А. Карлова, Р.Е. Гуляк // Збірник наукових праць ЧДТУ, серія: Економічні науки. ­­– 2009. – вип. № 23. Частина 1. – С.15-21.
 1. Особистий внесок автора: проаналізована сутність та розвиток поняття «потенціал» на загальнонауковому рівні, створені передумови для подальшої розробки методології дослідження економічного потенціалу.
 2. Гуляк Р.Е. Системний аналіз як методологічна основа економіко-математичного моделювання соціально-економічного розвитку міста / Р.Е. Гуляк // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – Випуск 255: В 9 т. – Т. ІІІ.– С. 752-760.
 3. Гуляк Р.Е. Елементи діагностики ресурсної компоненти економічного потенціалу / Р.Е. Гуляк // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник, экономические науки: К., «Техника», 2010. – № 96. – С. 216-223.
 4. Гуляк Р.Е. Диференційний підхід до діагностики розвитку ресурсної компоненти економічного потенціалу міста / Р.Е. Гуляк // Економіст. – 2011. – № 2. – С. 24-27.

Науково-практичні конференції:

 1.        Guliak R. Theoretical and systemic foundation of strategic regional management. 17th International Conference Mekon. February 5-6, 2014 Ostrava, Czech Republic. P. 115-125.
 2.        Guliak R. The two-based approach to measure regional competitiveness of Ukrainian regions. International conference on Data Envelopment Analysis in economics and finance 2015. June 4-6, 2015 Ostrava, Czech Republic. P. 37.
 3.        Guliak R. Two based approach to measure social and economic system performance. Forum for young researchers “young researchers in the global world: vistas and challenges”. May 25, 2015 Kharkiv, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv.
 4. Гуляк Р.Е. Особенности стратегии интеграции Украины в мировое сообщество / Р.Е. Гуляк // Особливості інтеграції України в світовий економічний та політико-правовий простір: Всеукраїнська науково-практична конференція, 07.11.07.: тези допов. – МДГУ, С.150-152.
 5. Гуляк Р.Е. Стратегічні пріоритети сталого розвитку міст / Р.Е. Гуляк // Часопис Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки", 2008 (11): міжнародний управлінський форум «Управління сьогодні та завтра»: тези допов. – спецвипуск №3. – С.292-293.
 6. Гуляк Р.Е. Системні   ознаки   міста   –   об’єкта   управління. О.А. Карлова, Р.Е. Гуляк // Європейські орієнтири муніципального управління: Науково-практична конференція за міжнародною участю, 2008: тези допов. – К: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління – Ч.2 – С.194-196.
 7. Гуляк Р.Е. Філософія стійкої форми прогресивного розвитку міста / Р.Е. Гуляк // Экономические науки, 34 научно-техническая конференція преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ, 2008: тези допов. – Харьков. – С. 57–59.
 8. Гуляк Р.Е. Комплексний підхід до розгляду міста, як динамічної системи / Р.Е. Гуляк // Сталий розвиток міст. Управління проектами та програмами міського та регіонального розвитку: Матеріали 6-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2008: тези допов. – Харків: ХНАМГ. – С. 171-174.
 9. Гуляк Р.Е. Міський розвиток як чинник соціалізації держави / Р.Е. Гуляк // Настоящие исследования: материалы 5-ой международной научно-практической конференции, экономика, 2009: тези допов. – София. «Бял ГРАД_БГ». – Том 4. – С. 46-48
 10. Гуляк Р.Е. Теорія моделювання розвитку міста / Р.Е. Гуляк // Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності: матеріали III науково-практичної конференції 23-25 жовтня 2009 р. – Сімферополь – Ялта. – С. 13-16.
 11. Гуляк Р.Е. Особливості регулювання використання економічного потенціалу / Р.Е. Гуляк // Экономические науки, 35 научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ, 2010: тези допов. – Харьков. – Ч.3. – С. 80 – 81.
 12. Гуляк Р.Е. Инновационно-ориентированный полиструктурный подход к стратегическому управлению региональным развитием. / Р.Е. Гуляк // «Проблемы инновационного развития Российской Федерации»: III ежегод. очно-заоч. науч.-практ. конф. для студ. и препод. –Санкт-Петер. фил. ФГОБУ ВПО. – С. 75-77
 13. Гуляк Р.Е. Теоретико-методологічні аспекти стратегічного управління розвитком регіону. / Р.Е. Гуляк //68-ма наук.-техн. конфер. проф.-викл. складу, науков., асп. та студ.: Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова. – С. 53-55
 14. Гуляк Р.Е. Формування концептуальної моделі комплексної системи індикаторів розвитку об’єкта діагностики. / Р.Е. Гуляк // 37 научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, Ч.2, Экономические и гуманитарные науки, Харьков, 2014, С. 59 – 61
 15. Гуляк Р.Е., Бардаков В.В. Курсовое проектирование в moodle. / Бардаков В.В., Р.Е. Гуляк //Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle. MoodleMoot Ukraine 2013: матер. всукр. наук.-практ. інтернет-конф., 2013: тези допов. – К.: КНУБА.
 16. Гуляк Р.Е. Економічні закономірності функціонування та розвитку економічного потенціалу міста. / Р.Е. Гуляк // “Менеджмент міського і регіонального   розвитку”: матер. міжнар. наук.-практ. конф., 2013: тези допов. – Харьков – ХНУМГ, С. 120–
 17. Гуляк Р.Е. Психодиагностиче-ские аспекты воспитания студенческой молодежи. / Р.Е. Гуляк // Сучасні аспекти виховання студентської молоді: матер. міжнарод. научно-практ. конф., 2013: тези допов. – Харьков – ХНУМГ, С. 45–47.
 18. Гуляк Р.Е. Методи визначення вагових коефіцієнтів при розрахунку таксономічних показників. / Р.Е. Гуляк // Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського розвитку: Матер. IX міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 2012: тези допов. – Харків: ХНАМГ. – С. 92–94.