Монографії

 1. Novikova M., Dioba A. Формування організаційного механізму забезпечення продуктивної зайнятості персоналу, Х. : ВД «ХНЕУ»,2012. - 248 с.

 2. М.В. Афанасьєв, М.В. Боровик, А.В. Діоба та ін. Економіка підприємства: формування компетентностей на основі тренінгів, Х. : ВД «ХНЕУ»,2013. - 360 с.

Конференції

Закордонні

 1. Dioba A., Dobrichik S., Novikova M. Applying behavioral economy to cultural heritage as public good.) IX konferencja Psychologii Ekonomicznej (8-9 maja 2015 r. Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego).

 2. Gorbaniuk O., Razmus W., Slobodianyk A., Mykhailych O., Troyanowskyj O.; Kashchuk M.; Bordun M., Dioba A., Кolisnyk L.Does politician’s image matter? Perceived personality traits of politicians and political preferences,.14th European Congress of Psychology, Milan 7-10 July 2015.

 3. Razmus, W., Gorbaniuk. O., Bordun, M., Dioba, A., Кolisnyk, L., Troyanowskyj, O., Kashchuk, M., Mykhailych, O. (2014, wrzesień). Postrzegane cechy osobowości polityków a preferencje polityczne: Wybory prezydenckie na Ukrainie 2014. Referat wygłoszony na XI Zjeździe PSPS. Warszawa.

 4. Dioba A. Behavioral economics and public policy – theory and practice. IX konferencja Psychologii Ekonomicznej. (Woclaw, 9-10 May, 2014). – Referat wygłoszony na VIII Zjeździe ASPE. Wrocław.

 5. Dioba A. Алгоритм формирования организационного механизма обеспечения продуктивной занятости персонала Матер. междунар. науч.-практ. конф. «Достойный труд основа стабильного общества» (Екатеринбург, 19 ноября 2010 г.). – Екатеринбург : УрГЭУ, 2010. – С. 91–95.

Вітчизняні

 1. Dioba A. Applying behavioral economics to understand household energy use. International forum: "Young Researches in Globalized World: Vistas and Challenges" ( 25 may, 2015, O.M. Beketov National University in Kharkiv, Ukraine).

 2. Dioba A. Нейроекономічні моделі прийняття управлінських рішень. Матеріали XXXVIII науково-технічної конференції викладачів, аспірантів ті співробітників ХНУМГ імені О.М. Бекетова «Економічні і гуманітарні науки» (Харків, 23-25 квітня). – Харків. – 2014. – С. 54 – 55

 3. Dioba A. Міжнародний досвід використання методів поведінкової економіки в державному управлінні. Матеріали XII Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 2014 : Економіка» (Київ, 24-28 березня). – Київ. – 2014. – С. 87 – 89.

 4. Ушкальов В.В. , Dioba A. Рефлексивний підхід до управління ризиками, що пов’язані з поведінкою персоналу. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Рефлексивні процеси і управління в економіці» (Партеніт, 14-17 октября, 2013). НАН Украины, Институт экономики промышленности; ред. кол.: Р. Н. Лепа (отв. ред.) и др. - 2013. - №17. – С. 107 – 109.

 5. Dioba A. Трансформація вищої освіти в Україні та закордоном у контексті Болонського процесу. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Управління якістю освіти та промисловості : досвід, проблеми та перспективи».(Львів, 28 квітня, 2013) – Львів : Вид-во Львівської політехніки. – 2013. - №17. – С. 56 – 58

 6. Dioba A. Особливості системи безперервного професійного навчання в контексті євроінтеграції. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Державне управління та державна служба»( Харків, 2012). – Харків : Управління розвитком. – 2012. - №17. – С. 16 – 17

 7. Dioba A. Умови використання теорії корисності в процесі управління промисловим підприємством. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан економічної науки: проблеми і перспективи розвитку». (Львів, 2012) – Львів : Львівська економічна фундація, 2012. – С. 19 – 21.

 8. Dioba A. Теоретичні аспекти поведінкової теорії прийняття господарських рішень Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія підприємства в контексті підвищення його конкурентоспроможності». – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – С. 179 – 182.

 9. Dioba A. Providing productive personnel employment be the achieving an acceptable level of wages in Ukraine Materials digest of the International Research and Practice Conference "Problems of design and development of human communities self-organization forms held from (London (UK) April «21» till «28»),2011 / – Odessa InPress, 2011. – P. 198 – 200.

 10. Dioba A. Теоретико-методичні засади формування організаційного забезпечення продуктивної зайнятості Всеукр. наук.-практ. конф. «Розвиток державного управління та державної служби в Україні» (Харків, 22 лютого 2011 р.) // Управління розвитком : зб. наук. статей. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – № 10 (107). – С. 212–213. (0,21 друк. арк.).

 11. Dioba A. Ознаки та принципи формування організаційного механізму забезпечення продуктивної зайнятості персоналу Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми і перспективи економічного розвитку підприємства» (Харків, 8–10 грудня 2010 р.) // Управління розвитком : зб. наук. статей. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. – № 20 (96). – С. 83–85.

 12. Dioba A.Забезпечення продуктивної зайнятості персоналу на основі аналізу його якості. Міжнар. наук. конф. молодих вчених та студентів «Глобалізаційно-інтеграційні процеси соціально-економічного розвитку країни» (Харків, 2–3 квітня 2009 р.) // Управління розвитком : зб. наук. робіт. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2009 – № 15. – С. 84–85.

 13. Dioba A.Проблеми забезпечення продуктивної зайнятості персоналу на промислових підприємствах малого бізнесу Міжнар. наук. конф. «Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності» (Харків, 24–25 квітня 2009 р.) // Управління розвитком : зб. наук. статей. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. – № 8. – С. 54.

 14. Dioba A. Вдосконалення категорії «персонал підприємства Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів «Інтеграційні процеси в економіці України» (Харків, 11–12 квітня 2008 р.) // Управління розвитком : зб. наук. статей. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – № 9. – С. 47–48.

Наукові статті

 1. Бабаєв В. М., Новікова М. М., Діоба А. В. Основні принципи вдосконалення поведінкового ризик-менеджменту (мова оригіналу – англійська) // Актуальні проблеми економіки. Журнал зареєстровано та проіндексовано у таких міжнародних науково-метричних каталогах та базах даних: SciVerse Scopus (SJR 2012 = 0,187); Index Copernicus (ICV 2012 = 9,21); EBSCOhost та Ulrich's Periodicals Directory; EconLit; Cabell’s Directories; ABI/Inform by ProQuest). – 2014. – № 6 (156). – С. 322 – 328.

 2. Діоба А. В. Ключові питання впровадження поведінкової економіки в політику енергозбереження // Комунальне господарство міст. – 2015. – № 119. – С. 31 – 35.

 3. Діоба А. В., Ушкальов В.В. Управління поведінковими ризиками на основі рефлексивного підходу // Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Економіка". – 2015. – № 10/1 т.23. – С.74 -79.

 4. Діоба А. В. The role of behavioral finance in enterprise management // Економіка розвитку. – 2013. – № 2(66). – С.78 -81.

 5. Діоба А.В. The features of business simulation application in the process of professional competence formation / Діоба А.В., Кулєшова Н. В. //Naukaistudia. – 2012. – 4(49). – P. 94 – 98.

 6. Діоба А.В. Формування інформаційної культури студентів вищих навчальних закладів / Діоба А.В., КулєшоваН. В. // Бизнес–Информ. –2012. –№7. –С. 200–202.

 7. . Діоба А.В. Умови використання теорії корисності в процесі управління промисловим підприємством / Діоба А.В. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан економічної науки: проблеми і перспективи розвитку». – Львів : Львівська економічна фундація, 2012. – С. 19 – 21.

 8. Діоба А. В. Методичний підхід до оцінки стану забезпечення продуктивної зайнятості персоналу на основі імовірнісно-статистичної кластеризації / А. В. Діоба // Вісник економіки транспорту і промисловості : зб. наук.-практ. статей – Х. : УДАЗТ, – 2010. – № 32. – С. 290–298.

 9. Grineva V. N. Decision making to providing the productive personnel employment on the basis of cluster analysis results / V. N. Grineva, A. V. Dioba // Бизнес Информ. – 2009. – № 2 (1). – С. 24–28.

 10. Діоба А. В. Оцінка рівня продуктивної зайнятості персоналу на основі методів нечітко-множинного моделювання / А. В. Діоба // Економіка розвитку : зб. наук. статей. – Х. : ХНЕУ, 2009. – № 4 (52). – С. 33–36.

 11. Діоба А. В. Обґрунтування впливу трудових факторів на продуктивну зайнятість персоналу машинобудівних підприємств / А. В. Діоба // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. – Одеса : ОДЕУ, 2009. – № 37. – С. 207–215.

 12. Новікова М. М. Вдосконалення методологічних основ організаційного механізму забезпечення продуктивної зайнятості персоналу / М. М. Новікова, А. В. Діоба // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. Вип. 245 : в 5 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – Т. 2. – С. 341–349.

 13. Діоба А. В. Аналіз макроекономічного середовища забезпечення продуктивної зайнятості / А. В. Діоба // Економіка розвитку : зб. наук. статей. – Х. : ХНЕУ, 2008. – № 3 (47). – С. 25–29.