Научные статьи:

1. Шаповаленко Д.О. Сценарне моделювання оцінки та прогнозування заборгованості по комунальним платежах / Андрєєва В.М. // Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Економічна», випуск 81, № 970, Харків, 2012.

2. Шаповаленко Д.О. Модель оцінки, аналізу і прогнозування об’єму наданих комунальних послуг / Андрєєва В.М. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів Буковинський Університет. 2012

3. Шаповаленко Д.О. Комплексная модель формирования задолженности по коммунальним платежам. / Андрєєва В.М. // Сучані проблеми моделювання соціально-економічних систем" 7-9 квітня 2012 року м. Харків.

4. Шаповаленко Д.О. Построение и использование индекса удовлетворенности клиентов коммунальными услугами. / Андрєєва В.М. // 2-ая Международная научно-практическая конференція (Економічні проблеми та перспективи розвитку ЖКГ на сучасному стані).

5. Шаповаленко Д.О. Механизм управления развитием рынка коммунальных услуг региона /и Андрєєва В.М. // БІЗНЕСІНФОРМ №5(1)2011г.

6. Шаповаленко Д.О. Некоторые подходы к формированию экологического менеджмента / Андрєєва В.М. // 7-а Міжнародна наукова конференція студентів і молодих вчених. Донецьк. Економіка і маркетинг в ХХІ сторіччі, 2009г.

7. Шаповаленко Д.О. Качественные подходы к моделированию стратегии развития коммунального хозяйства города / Андрєєва В.М. // Международная научно-практическая конференція «Усовершенствование экономических структур строительной отрасли в условиях трансформации экономики Украины к рыночным условиям», 2009г.

8. Шаповаленко Д.О. Интегральная модель коммунальной услуги / Андрєєва В.М., Лук’яненко О.І. // Коммунальное хазяйство городов, випуск 89, серия экон. Науки Киев Техника», 2009г.

9. Шаповаленко Д.О. Деякі проблеми трансформаційних процесів у комунальній сфері / Андрєєва В.М. // XXXV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городско хозяйства, 2010г.

10. Шаповаленко Д.О. Конкурентоспроможність країни як національна ідея / Андрєєва В.М. // XXXV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городско хозяйства, 2010г.

11. Шаповаленко Д.О. Некоторые подходы к моделированию маркетинга услуг / Андрєєва В.М. // Международная научно-практическая конференція «Усовершенствование экономических структур строительной отрясли в условиях трансформации экономики Украины к рыночным условиям», 2009р.

12. Шаповаленко Д.О. Поведінка споживачів на ринку комунальних послуг. Проблеми синергізму та диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур житлово-комунального господарства України (Колективна монографія), 2010.

13. Андреева В.Н., Шаповаленко Д.О. Стан управління маркетинговими процесами на підприємстві в умовах ринкового функціонування комунальних підприємств. Практичні аспекти функціонування підприємств міського господарства (Колективна монографія), 2012.

14. Кайлюк Е.Н., Шаповаленко Д.О. Концептуальна схема еконiчного механiзму функціонування комунального господарства регiону Комунальне господарство мiст. Науково-технiчний збiрник. Випуск 113. Серiя: Економiчнi науки.

15. Дымченко Е.В., Шаповаленко Д.О. Особенности экономического механизма функционирования предприятий комунального хазяйства Украины. SCOPUS. Актуальні проблеми економіки//Київ

Тезисы докладов и материалы конференций: 

1. Шаповаленко Д.О. Модель оцінки, аналізу і прогнозування об'єму наданих послуг / В.М. Андрєєва // Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент міського і регіонального розвитку»: Міжнародна науково-практична конференція, 28-29.03.2013: тези допов – ХНАМГ.

2. Шаповаленко Д.О. Активизация процессов инвестирования коммунального хозяйства региона / В.М. Андрєєва // Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент міського і регіонального розвитку»: Міжнародна науково-практична конференція, 28-29.03.2013: тези допов – ХНАМГ

3. Шаповаленко Д.О. Моделирование уровня бюджетных дотаций коммунального хазяйства / В.М. Андрєєва // Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент міського і регіонального розвитку»: Міжнародна науково-практична конференція, 28-29.03.2013: тези допов – ХНАМГ

4. Шаповаленко Д.О. Роль институциональных преобразований в устойчивости экономического роста. / В.М. Андрєєва // ХХХVI научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. 2012.: тези допов - ХНАМГ

5. Шаповаленко Д.О. Деякі проблеми трансформаційних процесів у комунальній сфері. / В.М. Андрєєва // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучані проблеми моделювання соціально-економічних систем" 7-9 квітня 2012.: тези допов - ХНАМГ

6. Шаповаленко Д.О. Комплексная модель формирования задолженности по коммунальним платежам. Сучані проблеми моделювання соціально-економічних систем" 7-9 квітня 2012 року м. Харків.

7.  Андреева В.Н., Шаповаленко Д.О. Построение и использование индекса удовлетворенности клиентов коммунальными услугами. 2-ая Международная научно-практическая конференція (Економічні проблеми та перспективи розвитку ЖКГ на сучасному стані).