Научные статьи:

1. Сніжко С.В. Вдосконалення функціонування регіональних ринків теплопостачання. Коммунальное хозяйство городов: Наук.- техн. зб. Серия: «Экономические науки» – К.: «Техніка», 2006. – Вип. 92.– C. 426-432.

2. Сніжко С.В. Оптимізація використання паливно-енергетичних ресурсів на регіональному ринку теплопостачання. Проблеми синергізму та диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур житлово-комунального господарства України / За ред. Є.М.Кайлюка. – Харків: Вид-во «Форт», 2010. – С.335-356.

3. Сніжко С.В., Позігун М.П. Ринкове регулювання на регіональних ринках теплопостачання. Журнал «Енергетика та електрифікація». – 2010. - № 4. – С.20-23.

4. Сніжко С.В., Торкатюк В.І., Бібік Н.В. Регіони у ХХІ сторіччі - сучасні аспекти інноваційного розвитку. Вісник Національного технічного універси¬тету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Технічний прогрес і ефективність виробництва.: – Харків: НТУ "ХПІ", 2010.- №6.– C. 163 – 168.

5. Сніжко С.В. Подолання протиріч на регіональних ринках теплопостачання. Коммунальное хозяйство городов: Наук.- техн. зб. Серия: «Экономические науки» – К.: «Техніка», 2010. – Вип. 94.– C. 246 – 253.

6. Сніжко С.В. Концепція реформування регіонального ринку теплопостачання. Комунальне господарство міст: Наук.- техн. зб. – Х.: ХНАМГ, 2010. – Вип. 96.– C. 254 – 260. Сніжко С.В., Позігун М.П.Розвиток регіонального енергетичного комплексу та муніципальної енергетики. Журнал «Енергетика та ринок+»». – 2010. - № 3(27). – С.26-30.

7. Сніжко С.В., Позігун М.П Розвиток регіонального енергетичного комплексу та муніципальної енергетики. Журнал «Енергетика та ринок»». – 2010. - № 4(57). – С.26-30.

8. Сніжко С.В., Позігун М.П. Концепція реформування регіональних ринків теплопостачання міст України. Журнал «Енергетика та електрифікація». – 2010. - № 11. – С.3-6.

9. Сніжко С.В., Сніжко Ю.С. Створення інтегральної енергетичної системи на регіональному рівні. Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. Випуск 4 (28), Том 1, 2012р. с.270-274 Сніжко С.В., Сніжко Ю.С. Створення інтегральної енергетичної системи на регіональному рівні. Журнал «Енергетика та електрифікація». – 2013. - № 2. – С.28.

Тезисы конференций:

1. Сніжко С.В. Розвиток менеджменту підприємств системи теплопостачання міст Тезисы докладов XXXV научн.- техн. конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАМГ, – Харьков. – 2010.– Часть 3. – С. 61 – 62.

2. Сніжко С.В., Позігун. М.П. Паливно-енергетичні баланси регіонів та міст. Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики: матеріали ΙV між нар. наук. – техн. конф., - Харків, - 13-14 квітня 2011р./Харк. Нац.. акад. міськ. Госп-ва. – Х.:ХНАМГ, 2011. -95-97с.

3. Сніжко С.В., Сніжко Ю.С. Підвищення ефективності функціонування інтегрованих енергетичних систем в регіонах України. Матеріали XXVI Міжнародної науково-технічної конференції «Інноваційні та інвестиційні проекти з метою реалізації енергетичної стратегії України на період до 2030 року» 10-12 вересня 2013 року смт. Миколаївка АР Крим


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter