Научные статьи:

1. Сніжко С.В. Вдосконалення функціонування регіональних ринків теплопостачання. Коммунальное хозяйство городов: Наук.- техн. зб. Серия: «Экономические науки» – К.: «Техніка», 2006. – Вип. 92.– C. 426-432.

2. Сніжко С.В. Оптимізація використання паливно-енергетичних ресурсів на регіональному ринку теплопостачання. Проблеми синергізму та диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур житлово-комунального господарства України / За ред. Є.М.Кайлюка. – Харків: Вид-во «Форт», 2010. – С.335-356.

3. Сніжко С.В., Позігун М.П. Ринкове регулювання на регіональних ринках теплопостачання. Журнал «Енергетика та електрифікація». – 2010. - № 4. – С.20-23.

4. Сніжко С.В., Торкатюк В.І., Бібік Н.В. Регіони у ХХІ сторіччі - сучасні аспекти інноваційного розвитку. Вісник Національного технічного універси¬тету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Технічний прогрес і ефективність виробництва.: – Харків: НТУ "ХПІ", 2010.- №6.– C. 163 – 168.

5. Сніжко С.В. Подолання протиріч на регіональних ринках теплопостачання. Коммунальное хозяйство городов: Наук.- техн. зб. Серия: «Экономические науки» – К.: «Техніка», 2010. – Вип. 94.– C. 246 – 253.

6. Сніжко С.В. Концепція реформування регіонального ринку теплопостачання. Комунальне господарство міст: Наук.- техн. зб. – Х.: ХНАМГ, 2010. – Вип. 96.– C. 254 – 260. Сніжко С.В., Позігун М.П.Розвиток регіонального енергетичного комплексу та муніципальної енергетики. Журнал «Енергетика та ринок+»». – 2010. - № 3(27). – С.26-30.

7. Сніжко С.В., Позігун М.П Розвиток регіонального енергетичного комплексу та муніципальної енергетики. Журнал «Енергетика та ринок»». – 2010. - № 4(57). – С.26-30.

8. Сніжко С.В., Позігун М.П. Концепція реформування регіональних ринків теплопостачання міст України. Журнал «Енергетика та електрифікація». – 2010. - № 11. – С.3-6.

9. Сніжко С.В., Сніжко Ю.С. Створення інтегральної енергетичної системи на регіональному рівні. Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. Випуск 4 (28), Том 1, 2012р. с.270-274 Сніжко С.В., Сніжко Ю.С. Створення інтегральної енергетичної системи на регіональному рівні. Журнал «Енергетика та електрифікація». – 2013. - № 2. – С.28.

Тезисы конференций:

1. Сніжко С.В. Розвиток менеджменту підприємств системи теплопостачання міст Тезисы докладов XXXV научн.- техн. конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАМГ, – Харьков. – 2010.– Часть 3. – С. 61 – 62.

2. Сніжко С.В., Позігун. М.П. Паливно-енергетичні баланси регіонів та міст. Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики: матеріали ΙV між нар. наук. – техн. конф., - Харків, - 13-14 квітня 2011р./Харк. Нац.. акад. міськ. Госп-ва. – Х.:ХНАМГ, 2011. -95-97с.

3. Сніжко С.В., Сніжко Ю.С. Підвищення ефективності функціонування інтегрованих енергетичних систем в регіонах України. Матеріали XXVI Міжнародної науково-технічної конференції «Інноваційні та інвестиційні проекти з метою реалізації енергетичної стратегії України на період до 2030 року» 10-12 вересня 2013 року смт. Миколаївка АР Крим