Научные работы Шаховой О.В.

 1. Шахова О. В. Реінженирінг системи управління житлово-комунальним господарством регіону / О. В. Шахова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць– Х.: ХАІ, 2013. – - № 3 (23). - С. 94-102

 2. Шахова О. В. Сучасний стан та тенденції розвитку житлово-комунального господарства України / О. В. Шахова // Збірник наукових праць. Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2014. – № 46 (1089) – С. 64-69

 3. Шахова О. В. Удосконалення системи управління житлово-комунального господарства регіону О. В. Шахова // Перспективи економічного зростання: теоретичні та практичні аспекти: Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції – О.: ЦЕДР, 2014. – С. 114-116

 4. Шахова О. В. Формування облікових моделей управління фінансовими витратами по створенню та наданню житлово-комунальних послуг / О. В. Шахова, Є. М. Кайлюк // Державне управління та місцеве самоврядування : тези Х Міжнар. наук. конгресу, 26 березня 2010 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – С. 212-213.

 5. Шахова О. В. Основні підходи до функціонування ЖКГ у ринкових умовах / О. В. Шахова // Менеджмент міського та регіонального розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-29 березня. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 203 с. ,С.97-98.

 6. Шахова О. В. Особливості управління фінансовими витратами на надання житлово-комунальних послуг / О. В. Шахова// Економіка і управління: проблеми науки та практики: зб. матеріалів між нар. наук.- практ. інтернет-конф. 12-13 груд. 2013. – Д.: ФОП Дробязко С.І., 2013. – С.202-205

 7. Методологічні основи формування складу фінансових витрат як одного з найважливіших показників ефективності функціонування житлово-комунального господарства. «Проблеми синергізму та диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур житлово-комунального господарства України» За ред.. Кайлюка Е.М. – Харків. Вид-во «Форт», 2010. – 376с.

 8. Облікова інформація про витрати як основа цінових рішень створення і надання якісних послуг житлово-комунальними підприємствами. Удосконалення організаційної структури управління підприємствами системи ЖКГ міста. «Вдосконалення менеджменту підприємств життєзабезпечення міст України». За ред.. Кайлюка Е.М. – Харків. Вид-во «Форт», 2011. – 448с.

 9. Розвиток ринку керуючих компаній на основі механізму франчайзингу. Практичні аспекти функціонування підприємств міського господарства: Монографія/за заг. ред. Кайлюка Є.М.-Харків:Видавництво “Точка”, 2012.-344с.

 10. Основные проблемы реформирования жилищно-коммунального хазяйства // Материалы 33 Научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ, г. Харьков, 2008 г. 5. Ефективність використання фінансових ресурсів у поточній діяльності житлово-комунальних підприємств // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності" м. Харків, 2009 р.

 11. Основи формування складу витрат як одного з найважливіших показників ефективності функціонування житлово-комунального господарства // Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов», № 87, г. Харьков, 2009 г.

 12. Бюджетування як один з основних напрямків скорочення фінансових витрат житлово-комунальних підприємств // Материалы XXXVI научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства, г. Харьков, 2012 г. 8. Основні підходи до функціонування ЖКГ у ринкових умовах // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент міського та регіонального розвитку» м. Харків, 2013р.