Научные статьи:

 1. Самойленко І.О. Основные экономические аспекты качества электроэнергии / І.О. Самойленко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». — 2006. — № 13 (1). — С. 52 — 56.

 2. Самойленко І.О. Современные задачи регулирования качества услуг в электроэнергетике Украины / І.О. Самойленко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». — 2006. —14 (1). –– С. 203 — 205.

 3. Самойленко І.О. К вопросу об оценке ущерба от пониженного качества электроэнергии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и коммунально-бытовом секторе / І.О. Самойленко // Коммунальное хозяйство городов. — 2007. — Вып. 77. — С. 28 — 32.

 4. Самойленко І.О. Совершенствование управления качеством электроэнергии / І.О. Самойленко // Науковий Вісник Будівництва. — 2007. — Вип. 43. — С. 295 — 299.

 5. Самойленко І.О. К экономическому содержанию и определению ущерба от снижения качества электроэнергии / І.О. Самойленко // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2008. — Вип. 238, Т. 2. — С. 393 — 398.

 6. Самойленко І.О. Оценка экономического ущерба, обусловленного снижением качества электрической энергии / І.О. Самойленко // Коммунальное хозяйство городов. — 2008. — Вып. 83. — С. 70 — 75

 7. Самойленко І.О. Оценка и классификация ущерба, вызванного снижением качества поставляемой электроэнергии / І.О. Самойленко // Економічний простір. — 2008. — № 18. — С. 164 — 170.

 8. Самойленко І.О. К вопросу организационно-методического обеспечения рынка электроэнергии / І.О. Самойленко // Економіка та право. ––2009. — Вип. 2 (24). — С. 48 — 51.

 9. Самойленко І.О. Экономико-организационные аспекты рынка электроэнергии / І.О. Самойленко // Економіка і регіон. — 2009. — Вип. 4 (23). — С. 79 — 83.

 10. Самойленко І.О. Методика оценки экономического ущерба от низкого качества электроэнергии / І.О. Самойленко // Економіка та право. — 2010. — Вип. 1 (26). — С. 97 — 106.

 11. Самойленко І.О. Классификация и систематизация видов ущерба от низкого качества электроэнергии / І.О. Самойленко // Экономика Крыма. — 2010. — Вып. 2 (31). — С. 109 — 115.

 12. Самойленко І.О. Направления совершенствования организационно-экономических основ развития регионального рынка электроэнергии / І.О. Самойленко // Нове в економічній кібернетиці: Моделювання регіональних економічних систем. — 2010. — Вип. 3. — С. 117 — 129.

 13. Самойленко І.О. Регіональне регулювання у сфері електроенергетики: сучасний стан та перспективи розвитку /І.О. Самойленко// Экономика и право: Донецк: ООО «Юго-Восток ЛТД», 2011.- Вып. 3,– С. 149 – 152.

 14. Самойленко І.О. Інформаційне забезпечення оцінки економічного збитку від низької якості електроенергії в системі розвитку регіонального ринку електроенергії /І.О. Самойленко // Економіка та право: Донецьк: Вид-во «Юго-Восток, ЛТД», 2012. – Вип. 3 (34). – С. 77 – 83.

 15. Самойленко І.О. Напрями вдосконалення діяльності енергопостачальної компанії в умовах впровадження ринкових відносин /І.О. Самойленко // Экономика Крыма, 2012. – № 1 (38). – С. 197 – 199.

 16. Самойленко І.О. Методичні засади щодо економічної оцінки впливу якості електроенергії на організацію економічної діяльності на регіональному рівні / І.О. Самойленко // Сталий розвиток економіки Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2013. – Вип. 2 (19). – С. 153 – 157.

 17. Самойленко І.О. Регіональний ринок електроенергії як фактор розвитку енергетичної галузі / І.О. Самойленко // Экономика Крыма, 2013.– № 1 (42). – С. 397 – 401.

 18. Самойленко І.О. Особливості формування національного й регіонального ринку електроенергії / І.О. Самойленко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту ЧТЕІ КНТЕУ. – 2013. – Вип. 2 (50). – С. 114–118.

 19. Самойленко І.О. Соціально-економічна сутність поняття «якість менеджменту» та її забезпечення в умовах ринку» / І.О. Самойленко // НТЗ Комунальне господарство міст, серія «Економічна». – Х: ХНУМГ, 2014. – Вип. 113. – С. 245 – 252.

 20. Самойленко І.О. Механізм формування економічного збитку від постачання електроенергії низької якості / І.О. Самойленко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – Харків, НАУ ХАІ. – 2014. - № 4.(28). – С. 4–14.

 21. Самойленко І.О. Управління ринком електроенергії в контексті енергетичної безпеки країни / І.О. Самойленко// «Економічний дискурс»: міжнародний зб. наук. пр.–Тернопіль.– 2015.– Вип.4.– С. 80-87.

 22. Самойленко І.О. , Штерн Г.Ю. Електроенергетичний ринок України в системі регіонального управління / І.О. Самойленко, Г.Ю. Штерн // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки».­– Херсон.– 2015.– Вип.11/2015 (ч. 5).– С. 24-27.

Матеріали наукових конференцій:

 1. Самойленко І.О. Электроэнергетика – отрасль жизнеобеспечения / І.О. Самойленко // Матеріали Першої міжнародної наук.-прак. конф. «Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти» (м. Дніпропетровськ, 24 –25 травня 2007 р.). –– Т. 1. –– Дніпропетровськ: ПГАСА, 2007. — 69 — 71.

 2. Самойленко І.О. Некоторые проблемы повышения качества электроэнергии / І.О. Самойленко // Тези доповідей 3-ї Міжнародної наук.-прак. конф. «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України) (м. Коктебель, 4 – 10 червня 2007 р.). — Харків: Вісник Економіки транспорту і промисловості, 2007. — Вип. № 18. — С. 138 — 139.

 3. Самойленко І.О. Комплексный подход к вопросу совершенствования управления качеством электроэнергии на предприятиях энергосистемы и жилищно-коммунального хозяйства / І.О. Самойленко // Матеріали III Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві» (м. Алушта, 11 – 15 червня 2007 р.). –– Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2007. — С. 261 — 264.

 4. Самойленко І.О. Определение экологического ущерба при отказах энергоснабжения / І.О. Самойленко // Матеріали Міжнародної наук.-прак. конф. «Екологічна безпека техногенно перевантажених регіонів та раціональне використання надр» (м. Коктебель, 4 – 8 червня 2007 р.). — Київ: НПЦ «Екологія Наука Техніка», 2007. — С. 149 — 150.

 5. Самойленко І.О. Основы оценки экономического ущерба от снижения качества электроэнергии / І.О. Самойленко, Е.М. Кайлюк // Тези доповідей XXXIV наук.-техн. конф. викладачів, аспірантів та співробітників Харківської національної академії міського господарств (м. Харків, 12 – 14 травня, 2008 р.). — Харків: ХНАМГ. — Ч. 3. — С. 62 — 63 (Особистий внесок автора: визначено елементи оцінки економічного збитку від низької якості електроенергії).

 6. Самойленко І.О. Оценка «ущерба» и «риска» в контексте качества поставляемой электроэнергии / І.О. Самойленко // Матеріали IV Международної наук.-прак. конф. «Наука в информационном пространстве» (м. Дніпропетровськ, 15 – 16 жовтня 2008 р.). –– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. — С. 108 — 110.

 7. Самойленко І.О. Определение экономического ущерба, возникающего от подачи электроэнергии низкого качества / І.О. Самойленко // Матеріали III Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Новітні технології в енергетиці». — Харків: ХНАМГ, 2010. — С. 44 — 46.

 8. Самойленко І.О. Информационное обеспечение для анализа экономического ущерба от низкого качества электроэнергии / І.О. Самойленко // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві» (м. Алушта, 14 – 18 червеня 2010 р.) –– Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2010. — С. 264 — 267.

 9. Самойленко І.О. Організаційно-правові механізми розвитку регіонального ринку електроенергії / І.О. Самойленко // Матеріали всеукраїнської наук.-прак. конф., присвяченої 10-річчю від дня заснування кафедри фінансів, банківської справи та державного управління «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону» (м. Полтава, 25 – 27 травня 2011р.). — Полтава: ПолтНТУ, 2011. — С. 78 — 79.

 1. Самойленко І.О. Організаційно-економічний механізм розвитку регіонального ринку електроенергії // XXXVІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хазяйства. Программа и тезизы докладов. Часть 3. Экономические науки. Харьков 2012. – с. 52-53.

 2. Самойленко І.О. Щодо збалансування інтересів держави, територіальних громад і суб’єктів ринку електроенергії // Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент міського та регіонального розвитку», 28–29 березня 2013 року.

 3. Самойленко І.О. Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: зб. мат-лів 5-ї міжвуз. наук.-практ.конф. 15-16 травня 2014 р., м.Запоріжжя / від. пов. ред. П.В. Гудвь. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.– С. 380 – 381.

 4. Самойленко І.О. Якість менеджменту як фактор постекономічної системи цінностей // Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі: зб.мат-лів міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 29-30 квітня 2014 р. – Тернопіль: Крок, 2014. – С.246 – 248.

 5. Самойленко І.О. Ринок електроенергії як фактор енергетичної безпеки національної економіки // Збірник тез наукових робіт учасників міжнар. Наук-практ. Конференції (Львів, 30-31 січня 2015 року)/ ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ.– 2015. – Ч.1. – С. 60 – 62.

 6. Самойленко І.О. Шляхи нормативно-правового регулювання у сфері електроенергетики // Матеріали Всеукраїнської наук.-прак. Інтернет конф. Харків (1-28 лютого 2015) Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова.- Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2015.- С. 19-20.

 7. Самойленко І.О. Економічні методи управління в електроенергетиці // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 2-3 жовтня 2015 р.). – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. – С. 88-90

 8. Самойленко І.О. Розвиток енергосервісного бізнесу як невід’ємна складова енергетичної безпеки країни // збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 жовтня 2015 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 2-х частинах. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015. – Ч. 1. – С. 46-48.

 

Монографії

 1. Анализ и оценка экономических ущербов от низкого качества электрической энергии: Монография / под. ред. Онищенко В.А. – Х.: ХНУРЭ, 2013.– 328 с. (особисто автором С.11-235)

 2. Качество электрической энергии. Том 1. Экономико-правовая база качества энергии в Украине и Евросоюзе: Монография / Под общей редакцией д.т.н., проф. Гриба О.Г. – Харьков: 2014.– 300 с. (особисто автором С.1-112)

 3. Теорія та практика організаційно-економічного регулювання діяльності підприємств системи життєзабезпечення міст Монографія / за ред. Є.М. Кайлюка. – Харків: Вид-во «Точка», 2013.– 280 с.


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter