Основные публикации:

1. Определение удельной стоимости жилой недвижимости с учетом региональных потребительских предпочтений // Науковий журнал „Економіка: проблеми теорії та практики”, м. Дніпропетровськ, 2010 р. – С.549.

2. Особенности организационно-экономических отношений на региональном рынке жилой недвижимости // Науковий журнал „Механізм регулювання економіки”, м. Суми, 2010 р. − С.160.

3. Ситуаційний ціновий прогноз на основі аналізу попиту і пропозиції на ринку житлової нерухомості регіону // Науково-технічний збірник „Комунальне господарство міст”, № 92, м. Харків, 2010 р. – С.108. 4. Формирование цены предложения на рынке жилой недвижимости региона // Науковий журнал „Інвестиції: практика та досвід”, м. Київ, № 7, 2010 р. – С.49.

5. Роль інформаційної складової в процесі підвищення рівня конкурентоспроможності економіки регіону // Вчені записки Університету «КРОК», Вип..26.: у 2-х т., Т.2 Конкурентоспроможність економіки та управління інноваційними процесами (глобальний, національний та регіональний рівні), м. Київ, 2011. – С.29.

Принимала участие в 15 международных научно-практических конференциях:

1. Региональные аспекты организационно-экономических отношений на рынке недвижимости // Материалы научно-практической интернет-конференции „Динамика современной науки-2009”, г. Прага, 2009. – С.14.

2. Інформаційна складова підвищення рівня конкурентоспроможності економіки регіону // Материалы второй международной научно-практической конференции, «Виклики та потреби бізнесу 21 століття», м. Київ, 2011. – С.29.

3. Геоінформаційні технології в управлінні житловою нерухомістю як елементом соціально-економічної системи регіону // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю молодих вчених та студентов «Розвиток економіки України в умовах глобалізації», м. Харків, 2011. – С.217.