Borovik10

Закінчила факультет менеджменті і маркетингу Харківського державного економічного університету (2002 р., спеціальність «Адміністративний менеджмент»).
У 2002 - 2005 роках – аспірантка Харківського державного економічного університету (ХДЕУ).
У 2005 р. захистила дисертацію кандидата економічних наук на тему «Управління соціальним розвитком промислових підприємств». З 2005 р. – викладач, доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця. З 2014 року доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова. З 2014 року керівник гуртка «Наукові дослідження в економіці» Комунального закладу «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради». З 2017 року докторант Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова за спеціальність 073 «Менеджмент». Викладає навчальні дисципліни «Ризик-менеджмент»; «Управлінські рішення», «Організація виробництва».

Наукові інтереси пов'язані з вирішенням теоретико-методологічних проблем управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням сталого розвитку закладів вищої освіти на засадах економіки знань.

Боровик М.М. є відповідальним виконавцем науково-дослідних робот кафедри «Сталий розвиток в умовах глобальних викликів: методологія та практика» (2016-2019 р.р) та «Забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції: теорія, методологія, практика» (2019-2022 р.р).

Боровик М.В. науковий керівник учнівських дослідницьких проектів переможців II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць з менеджменту, адміністрування, економіки підприємства.

Основні наукові публікації:

Наукові статті:

в фахових виданнях, що зареєстровано та проіндексовано

у міжнародних науково-метричних каталогах та базах даних

SciVerse Scopus; Web of science

 1. Новікова М. М. Економіка знань як парадигма сталого соціально-економічного розвитку економіки та суспільства (Еconomics knowledge as a paradigm of sustainable socio-economic development of economics and society) / М. М. Новікова, М. В. Боровик, О. В. Козирєва, А. Б. Ольховська // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць – 2018. Т. 4, № 27. – С. 505 – 512.

В фахових виданнях України:

 1. Боровик М. В. Передумови сталого розвитку закладів вищої освіти в Україні / М. В. Боровик // Причорноморські економічні студії : наук. журн. / Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. – Одеса: [б. в.]. Випуск 30-1. 2018. – С. 65-69.
 2. Боровик М. В. Інформація як основа інформаційно-комунікаційного забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти / М. В. Боровик // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», Випуск 20, частина 1, 2018. – С. 56-59.
 3. Боровик М. В. Теоретичні засади інформаційно-комунікаційного забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти / М. В. Боровик // Економіка розвитку. – 2018. – № 1 (85). – С. 22–30.
 4. Боровик М. В. Маркетингове забезпечення управління сталим розвитком закладів вищої освіти на засадах економіки знань / М. В. Боровик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НаУОА, грудень 2017. – № 7(35). – С. 17–21.
 5. Боровик М.В. Ризик-менеджмент як інструмент забезпечення сталого розвитку / М. В. Боровик // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн.  ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 2 (31). – С. 81-87.

Міжнародні науково-практичні конференції:

 1. Боровик М.В. Роль інформації та інформаційних технологій у забезпеченні сталого розвитку закладів вищої освіти // Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22 грудня 2018 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2018. – Ч. 1. – С. 64-65.
 2. Боровик М. В. Місце українських закладів вищої освіти у світових рейтингах // Актуальні проблеми сучасного менеджменту, бізнесу та фінансів: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 27 жовтня 2018 р.). – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2018. – Ч. 2. – C. 94-96.

Монографії:

 1. Боровик М.В. Маркетингове забезпечення управління сталим розвитком закладів вищої освіти на засадах економіки знань // Маркетингові дослідження сталого розвитку в умовах глобальних викликів : монографія / за заг. ред. проф. М. М. Новікової ; [Новікова М.М., Боровик М.В., Бурмака Т.М. та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. – 240 с. (С. 118-140).
 2. Боровик М.В. Управління знаннями як інструмент забезпечення сталого розвитку закладів освіти // Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика : монографія / за заг. ред. проф. І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. – С. 66-75.
 3. Боровик М.В. Формування системи управління знаннями на підприємстві в сучасних умовах / Ефективність системи управління підприємством: теоретико-методичні аспекти та механізми реалізації: монографія/ за заг. ред. Г.О. Дорошенко. – Харків: Видавництво «НТМТ», 2014 – 424 с.
 4. Економіка підприємства: компетентність і ефективність розвитку: монографія / В.С. Пономаренко, М.В. Афанасьєв, М.В. Боровик та ін.; за заг. ред. докт. екон. наук, професора Пономаренко В.С. – Х. ВД «ІНЖЕК», 2013. – 152 с.
 5. Управління соціальним розвитком промислових підприємств: Монографія/ Гриньова В.М., Новікова М.М., Боровик М.В. Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 160 с.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Новікова М. М. Організація виробництва : навч. посібник / М. М. Новікова, М. В. Боровик; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2016. – 495 с.
 2. Економіка підприємства: формування компетентностей на основі тренінгів: навчально-практичний посібник / Харків: ВД «ІНЖЕК», 2013. – 360 с.
 3. Компетентнісний підхід у побудові навчальної програми за спеціальністю «Економіка підприємства» навчально-методичний посібник / Харків: ВД «ІНЖЕК», 2013. – 392 с.

 

КОНСУЛЬТАЦІЯ ЗІ ВСТУПУ:    +38 (066) 144-91-95     Калашнікова Христина Ігорівна

Хто відвідує

Flag Counter